diplomovka.sme.sk » Katalóg » Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STUBA

Portál obsahuje 35 diplomových prác z tejto fakulty.

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Mechanizmy rezistencie vláknitých húb voči antifungálnym látkam (2014 | pridané 26. februára 2014)

Ing. Zuzana Vihonská; Školiteľ: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.

Ríša húb pozostáva z vyše 1,5 milióna druhov rozšírených po celej Zemi.Niektoré z tejto skupiny húb môžu s človekom koexistovať v symbióze bez toho, aby došlo k jeho poškodeniu, iné reprezentujú ľudské patogény.Za posledných 30 rokov sa invazívne fungálne infekcie stali hlavnou príčinou morbidity a mortality.Veľkou obavou v procese liečby fungálnych infekcií je vznik rezistencie, či už voči zaužívaným alebo novým terapeutikám s antifungálnym účinkom. Práve pochopenie mechanizmu rezistencie je dôležitým aspektom pri plánovaní liečebných stratégií. Práca sa zameriava na charakteristiku a mechanizmus účinku antifungálnych látok, bežne používaných terapeutík, v klinickej praxi. Časť práce je venovaná jednotlivým mechanizmom rezistencie voči antifungálnym látkam so zameraním sa na ABC proteíny.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Mikrobiológia

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Úloha sekundárnych metabolitov v interakciách vláknitých húb (2014 | pridané 21. februára 2014)

Ing. Veronika Palušková; Školiteľ: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.

Vláknité huby produkujú širokú škálu nízkomolekulových biologicky aktívnych zlúčenín, ktoré sa nazývajú sekundárne metabolity (antibiotiká, fungicídy, cytotoxiká, imunomodulátory). Zástupcovia húb rodu Trichoderma sú aktívni producenti obrovského množstva rôznych sekundárnych metabolitov, avšak biologické účinky, biosyntetické dráhy a mechanizmy regulácie väčšiny z nich nie sú známe.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Molekulárna biológia

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Štúdium Ca2+ signálnych dráh vláknitých húb (2014 | pridané 20. februára 2014)

Kamila Ďurišová; Školiteľ: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.

Ca2+ je všadeprítomný intracelulárny signálny posol, ktorý reguluje mnoho rozličných bunkových procesov. Bunky využívajú Ca2+ signalizáciu na prenos informácie, ale predovšetkým pre svoj rast a ďalšie fyziologické funkcie. V mnohobunkových organizmoch musí byť každá bunka schopná rozpoznať, spracovať a odpovedať na informáciu, ktorú dostala ako podnet z vonkajšieho prostredia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy » Molekulárna biológia

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Chlórocyklizácie aminoalkoholov v systéme chlorid paládnatý - chlorid meďnatý (2005 | pridané 20. mája 2009)

Peter Kubizna; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.

Za účelom preskúmania chemoselektivity a diastereoselektivity Pd(II)/CuCl2-katalyzovanej chlórocyklizácie 3-hydroxy-4-pentenylamínov boli zosyntetizované dva rôzne východiskové N-ochránené aminoalkenitoly - substrát (17a) s elektrónovo-donornou Bn-skupinou a (18) s elektrónovo-akceptornou Z-skupinou - ktoré by mali poskytnúť očakávané chlórmetylované pyrolidíny (Schéma 2).

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Organická chémia

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Kalkulácie a tvorba cien (1997 | pridané 26. mája 2008)

Ing. Boris Hanák; Školiteľ: Ing. Jana Plchová

Samotný názov diplomovej práce nasvedčujú tomu, že som sa v svojej práci venoval problematike kalkulácií a následnej tvorby cien. Ide o problematiku, ktorá je v „našich zemepisných šírkach“ v súčasnosti už dobre známa, no do praxe sa dostáva veľmi pomaly, nakoľko sa začala uplatňovať až po politických a hospodárskych zmenách uskutočnených po novembri 1989. V samotnej práci som opísal jeden z konkrétnych spôsobov riešenia danej problematiky v praxi. Išlo o zistenie spôsobu kalkulovania ceny výrobku, o zistenie používanej metódy, spôsobu využívania výpočtovej techniky pri práci a podobne. Tak isto som sa snažil zistiť spôsob oceňovania produktov, existenciu aspoň určitej cenovej stratégie, prípadne zistiť či existujú prekážky pri tvorbe voľnej ceny, ktorá je u nás legislatívne garantovaná atď. Na tento účel som si vybral podnik akciová spoločnosť Senická Mliekareň, Senica, ktorej poznatky a využitie daných prostriedkov v praxi sa snažím priblížiť a prípadne analyzujem.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Iná katedra/ústav | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

36hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Stanovenie prchavých zlúčenín v slovenských brandy a vínnych destilátoch (2006 | pridané 4. marca 2008)

Antónia Janáčová; Školiteľ: Ing. Ivan Špánik, PhD.

GC-MS analýza vzoriek slovenských brandy a vínnych destilátov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav analytickej chémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Analytická chémia

32hlasov

Elektrochemická Prekoncentrácia Sb pre Následné Stanovenie Metódou GF AAS (2007 | pridané 8. júna 2007)

Bc. Miroslav Tropp; Školiteľ: Ing. Alena Manová, CSc

Cieľom predkladanej diplomovej práce bola elektrochemická prekoncentrácia antimónu pre následné stanovenie metódou atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou. Samotnému spojeniu predchádzala v prvom kroku optimalizácia dôležitých parametrov pri ETAAS a následné stanovenie celkového antimónu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav analytickej chémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Analytická chémia

75hlasov

Syntéza epidihydropinidínu (2007 | pridané 5. júna 2007)

Bc. František Mathia; Školiteľ: Ing. Peter Szolcsányi, PhD.

Organická chemia - totálna syntéza

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Ústav organickej chémie, katalýzy a petrochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Organická chémia

125hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Inteligentné riadenie pomocou PLC Simatic S7 s podporou Matlabu (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Juraj Vöröš; Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc

Diplomová práca sa zaoberá návrhom prepojenia programov Matlab, WinCC a Microsoft Excel cez DDE rozhranie. Ide o rozhranie, ktoré vyvinula spoločnos? Microsoft na nadviazanie vzájomnej komunikácie medzi aplikáciami, na báze operačného systému MS Windows. Práca tiež obsahuje návrh riadenia teploty vzduchu pomocou LQ regulátora s integračnou činnosťou.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba informačného systému Katedry informatizácie a riadenia procesov (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Dalibor Puna; Školiteľ: Ing. ĽubomÌr Čirka, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce, je uľahčiť dostupnosť informácií, a umožniť tak väčšiu komunikáciu medzi katedrou a študentom. Konkrétne je to vytvorením modulov rozvrh hodín, prihlasovanie na skúšky a testy pre pedagogickú sekciu na stránkach katedry informatizácie a riadenia procesov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

39hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Animácie v riadení procesov pomocou MATLABu (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Tatiana Lipničanová; Školiteľ: Doc.Dr.Ing. Miroslav Fikar

V posledných rokoch sa neoddeliteľnou súčasťou výučby stáva používanie moderných technológií, čo vedie k rapídnemu rozvoju elektronických vyučovacích pomôcky. Vo všeobecnosti ilustrácie zohrávajú významnú úlohu v priblížení a uľahčení pochopenia problematiky, ktorá je predmetom štúdia. Animácia sa stala hodnotným nástrojom vyučovacích materiálov priamym zobrazovaním dynamickej podstaty obsahu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba informačného systému publikácií (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Michal Lehocký; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Informačný systém publikácií je nástroj na vkladanie, editovanie a vyhľadávanie publikácií, zároveň slúži ako zdroj informácií o publikačnej činnosti Katedryinformatizácie a riadenia procesov. Súčasťou tohto informačného systému je databáza publikácií. Databázu tvoria tabuľky s názvami podľa druhov publikácií (napr. article, obsahuje údaje o článkoch publikovaných v odborných časopisoch).

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Matematický model chemického reaktora a nelineárny odhad stavu (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Martin Krajmer; Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá opisom a analýzou chemického prietokového reaktora s miešaním. V práci je uvedený opis tohto zariadenia s vysvetlením funkcie jednotlivých častí a technických možností. Ďalej sú definované predpoklady k odvodeniu, odvodenie matematického modelu reaktora (nelineárny MM, lineárny MM) a optimálny odhad stavových veličín reaktora pomocou Kalmanovho filtra.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Robustné riadenie prietokového chemického reaktora (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Daniel Gomboš; Školiteľ: Doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Práca bola venovaná stabilizácii prietokového chemického reaktora. Bol prezentovaný návrh robustného spätnoväzbového regulátora pre prietokový chemický reaktor a lineárne neurčité systémy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vytvorenie softvéru pre riadenie tlakových zásobníkov plynu pomocou riadiaceho počítača fy. Siemens (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Peter Blach; Školiteľ: Doc. J·n Danko . Csc

V súčasnosti sa prejavuje čoraz väčšia potreba dokonalejšieho zvládnutia vedy, v sävislosti s nárastom spotreby energie, zvyšovaním nárokov na kvalitu a využitie surovín. Pri využívaní nových možností pohľadu na staré problémy dôjdeme často na prekvapivo jednoduché a pritom elegantné riešenia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Návrh užívateľského prostredia pre laboratórne zariadenie LTR 700 (2002 | pridané 6. augusta 2005)

Martina Svetíková; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

Diplomová práca je rozdelená na 5 kapitol. Prvá kapitola je venovaná popisu použitého zariadenia a celkovému zapojeniu. Druhá kapitola opisuje matematický model procesu. Tretia kapitola pojednáva o návrhu regulačných obvodov. Opis programového prostredia sa nachádza v štvrtej kapitole. V piatej kapitole sú uvedené príklady riadenia daného proces.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Adaptívne riadenie systémov s recirkuláciou (2005 | pridané 6. augusta 2005)

Peter Burian; Školiteľ: Doc. Ing. Alojz Mészáros

Práca sa zaoberá dynamickou analýzou a riadiacimi aspektmi procesov s recirkuláciou. Bola vyšetrená stabilita a dynamické vlastnosti systému s recirkuláciou. Bol vyšetrovaný aj vplyv na parametre procesu simuláciou lineárnych modelov. Stratégia riadenia sústavy s recirkuláciou je vytvorená ako kombinácia priameho kompenzátora a adaptívnej riadiacej techniky.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie zásobníkov kvapaliny pomocou riadiaceho systému Foxboro (2005 | pridané 6. augusta 2005)

Michal Hisira; Školiteľ: Ing. Magdaléna Ondrovičová

Diplomová práca sa zaoberá návrhom riadenia zásobníkov kvapaliny v prostredí riadiaceho systému FOXBORO. Zásobníky kvapaliny sú v práci naprogramované pomocou diferenciálnych rovníc prvého rádu v integrovanom riadiacom systéme. Riadenie výšky hladiny v druhom zásobníku je založené na ovplyvňovaní prietoku.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Monitorovanie a riadenie výmenníka tepla LTR 700 s využitím Internetu (2005 | pridané 6. augusta 2005)

Tibor Prček; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD

Diplomová práca sa zaoberá riadením laboratórneho prietokového ohrievača vzduchu cez Internet s využitím priemyselného riadiaceho systému SIMATIC S7-300 a PC (WEB Server). Riadenie pomocou Internetu je zabezpečené WinCC Web Navigatorom, ktorý je rozšírením vizualizačného programu WinCC. Práca tiež obsahuje riadenie prístupu (semafor) k monitorovaniu a riadeniu výmenníka tepla.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie varáka rektifikačnej kolóny ako systému s integračnými vlastnosťami (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Ondrej Palacka; Školiteľ: Ing. Magdaléna Ondrovičová

Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť riadenie pre varák rektifikačnej kolóny s integračnými vlastnosťami. K hlavným programom využitým pri riadení patrí STEP7 a WinCC, ktoré sú pomocou pracovnej stanice SIMATIC S7 - 300 napojené na varák. Ako regulátor bol v STEP7 využitý PID regulátor, ktorý predstavuje blok FB41.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa