sme.sk
 

CHTF STUBA Katedra chemického a biochemického inžinierstva

Portál obsahuje 8 diplomových prác z tejto katedry.

CHTF STUBA Katedra chemického a biochemického inžinierstva

Výsledky zoraď podľa

Modelovanie reaktívnej destilácie (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Marcel Kotora; Školiteľ: Jozef Markoš

Vypracovanie matematického modelu reakčne - destilačnej kolóny a programu v jazyku FORTRAN na simuláciu stacionárneho chodu takejto kolóny.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

37hlasov

Návrh rektifikačnej kolóny na separáciu viaczložkovej zmesi (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Michal Lazor; Školiteľ: Jozef Markoš

Vypracovanie simulačného programu v jazyku FORTRAN na simuláciu stacionárneho chodu rektifikačnej kolóny pre separáciu propylénoxidu z reakčnej zmesi.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

31hlasov

Modelovanie fermentačných air - lift reaktorov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Ivan Sikula; Školiteľ: Martin Juraščík

Návrh a odladenie programu na simuláciu chodu fermentačného air - lift reaktora, porovnanie modelových výsledkov s experimentálnymi údajmi získanými pri fermentácii kyseliny glukónovej.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

32hlasov

Analýza činnosti cementárenskej pece pri spaľovaní alternatívneho paliva (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Róbert Martauz; Školiteľ: Ján Stopka

Matematickým modelovaním metódou CFD sa budú počítať rýchlostné a teplotné polia pri spaľovaní alternatívneho paliva. Tieto výpočty budú použité na určenie zdržných dôb spaľovaných častíc v cementárenskej peci. Pri výpočtoch sa bude vychádzať zo známeho granulometrického zloženia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

34hlasov

Rovnováha kvapalina – para viaczložkových systémov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Peter Ivic; Školiteľ: Elena Graczová

Výpočtovo zameraná práca: Predpoveď rovnovážnych údajov štvorzložkových dvoj-fázových systémov typu kvapalina – para (kvapalina – kvapalina) z binárnych a ternárnych rovnovážnych údajov. Posúdenie vhodnosti výberu modelových GE rovníc.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

33hlasov

Optimalizácia podmienok spaľovania odpadových pneumatík z hľadiska ekologických dopadov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Zuzana Koreňová; Školiteľ: Mohammad Juma

Diplomová práca sa zaoberá ekologickými spôsobmi spaľovania odpadových pneumatík. Budú sa realizovať experimenty s cieľom študovať vplyv podmienok spaľovania, akými sú teplota, nadbytok kyslíka a v prípade spaľovanie zmesí guma- uhlie vplyv ich pomeru na zloženie spalín a kinetiku spaľovania.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

24hlasov

Analýza vybraných nebezpečných látok generovaných počas požiaru pneumatík (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Marcel Tvrdík; Školiteľ: Ľudovít Jelemenský

Cieľom DP je experimentálne stanoviť generované vybrané nebezpečné látky, ktoré vznikajú počas požiaru pneumatík pri rôznych podmienkach horenia. Vo svetovej literatúre je veľmi málo relevantných informácií o vzniku vybraných nebezpečných látkach počas horenia pneumatík, pričom informíácie o generovaných látkach sú klúčové pre hodnotenie rizika skladov pnaumatík.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

36hlasov

Možnosti použitia povrchovo aktívnych látok v horúcovodných sústavách (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Ján Ševčík; Školiteľ: Ján Stopka

Cieľom diplomovej práce je experimentálne overenie efektu prídavku povrchovo aktívnych látok na straty tlaku v potrubí pri turbulentnom prúdení teplonosného média. Taktiež sa bude vyšetrovať vplyv prídavku na charakteristiky čerpadla ako aj na koeficienty prestup tepla.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra chemického a biochemického inžinierstva | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

23hlasov

Výsledky zoraď podľa