CHTF STUBA Katedra informatizácie a riadenia procesov

Portál obsahuje 19 diplomových prác z tejto katedry.

CHTF STUBA Katedra informatizácie a riadenia procesov

Výsledky zoraď podľa

Inteligentné riadenie pomocou PLC Simatic S7 s podporou Matlabu (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Juraj Vöröš; Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc

Diplomová práca sa zaoberá návrhom prepojenia programov Matlab, WinCC a Microsoft Excel cez DDE rozhranie. Ide o rozhranie, ktoré vyvinula spoločnos? Microsoft na nadviazanie vzájomnej komunikácie medzi aplikáciami, na báze operačného systému MS Windows. Práca tiež obsahuje návrh riadenia teploty vzduchu pomocou LQ regulátora s integračnou činnosťou.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba informačného systému Katedry informatizácie a riadenia procesov (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Dalibor Puna; Školiteľ: Ing. ĽubomÌr Čirka, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce, je uľahčiť dostupnosť informácií, a umožniť tak väčšiu komunikáciu medzi katedrou a študentom. Konkrétne je to vytvorením modulov rozvrh hodín, prihlasovanie na skúšky a testy pre pedagogickú sekciu na stránkach katedry informatizácie a riadenia procesov.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

39hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Animácie v riadení procesov pomocou MATLABu (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Tatiana Lipničanová; Školiteľ: Doc.Dr.Ing. Miroslav Fikar

V posledných rokoch sa neoddeliteľnou súčasťou výučby stáva používanie moderných technológií, čo vedie k rapídnemu rozvoju elektronických vyučovacích pomôcky. Vo všeobecnosti ilustrácie zohrávajú významnú úlohu v priblížení a uľahčení pochopenia problematiky, ktorá je predmetom štúdia. Animácia sa stala hodnotným nástrojom vyučovacích materiálov priamym zobrazovaním dynamickej podstaty obsahu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba informačného systému publikácií (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Michal Lehocký; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

Informačný systém publikácií je nástroj na vkladanie, editovanie a vyhľadávanie publikácií, zároveň slúži ako zdroj informácií o publikačnej činnosti Katedryinformatizácie a riadenia procesov. Súčasťou tohto informačného systému je databáza publikácií. Databázu tvoria tabuľky s názvami podľa druhov publikácií (napr. article, obsahuje údaje o článkoch publikovaných v odborných časopisoch).

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Matematický model chemického reaktora a nelineárny odhad stavu (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Martin Krajmer; Školiteľ: Prof. Ing. Ján Mikleš, DrSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá opisom a analýzou chemického prietokového reaktora s miešaním. V práci je uvedený opis tohto zariadenia s vysvetlením funkcie jednotlivých častí a technických možností. Ďalej sú definované predpoklady k odvodeniu, odvodenie matematického modelu reaktora (nelineárny MM, lineárny MM) a optimálny odhad stavových veličín reaktora pomocou Kalmanovho filtra.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Robustné riadenie prietokového chemického reaktora (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Daniel Gomboš; Školiteľ: Doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Práca bola venovaná stabilizácii prietokového chemického reaktora. Bol prezentovaný návrh robustného spätnoväzbového regulátora pre prietokový chemický reaktor a lineárne neurčité systémy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vytvorenie softvéru pre riadenie tlakových zásobníkov plynu pomocou riadiaceho počítača fy. Siemens (2004 | pridané 6. augusta 2005)

Peter Blach; Školiteľ: Doc. J·n Danko . Csc

V súčasnosti sa prejavuje čoraz väčšia potreba dokonalejšieho zvládnutia vedy, v sävislosti s nárastom spotreby energie, zvyšovaním nárokov na kvalitu a využitie surovín. Pri využívaní nových možností pohľadu na staré problémy dôjdeme často na prekvapivo jednoduché a pritom elegantné riešenia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Návrh užívateľského prostredia pre laboratórne zariadenie LTR 700 (2002 | pridané 6. augusta 2005)

Martina Svetíková; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

Diplomová práca je rozdelená na 5 kapitol. Prvá kapitola je venovaná popisu použitého zariadenia a celkovému zapojeniu. Druhá kapitola opisuje matematický model procesu. Tretia kapitola pojednáva o návrhu regulačných obvodov. Opis programového prostredia sa nachádza v štvrtej kapitole. V piatej kapitole sú uvedené príklady riadenia daného proces.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Adaptívne riadenie systémov s recirkuláciou (2005 | pridané 6. augusta 2005)

Peter Burian; Školiteľ: Doc. Ing. Alojz Mészáros

Práca sa zaoberá dynamickou analýzou a riadiacimi aspektmi procesov s recirkuláciou. Bola vyšetrená stabilita a dynamické vlastnosti systému s recirkuláciou. Bol vyšetrovaný aj vplyv na parametre procesu simuláciou lineárnych modelov. Stratégia riadenia sústavy s recirkuláciou je vytvorená ako kombinácia priameho kompenzátora a adaptívnej riadiacej techniky.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie zásobníkov kvapaliny pomocou riadiaceho systému Foxboro (2005 | pridané 6. augusta 2005)

Michal Hisira; Školiteľ: Ing. Magdaléna Ondrovičová

Diplomová práca sa zaoberá návrhom riadenia zásobníkov kvapaliny v prostredí riadiaceho systému FOXBORO. Zásobníky kvapaliny sú v práci naprogramované pomocou diferenciálnych rovníc prvého rádu v integrovanom riadiacom systéme. Riadenie výšky hladiny v druhom zásobníku je založené na ovplyvňovaní prietoku.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Monitorovanie a riadenie výmenníka tepla LTR 700 s využitím Internetu (2005 | pridané 6. augusta 2005)

Tibor Prček; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD

Diplomová práca sa zaoberá riadením laboratórneho prietokového ohrievača vzduchu cez Internet s využitím priemyselného riadiaceho systému SIMATIC S7-300 a PC (WEB Server). Riadenie pomocou Internetu je zabezpečené WinCC Web Navigatorom, ktorý je rozšírením vizualizačného programu WinCC. Práca tiež obsahuje riadenie prístupu (semafor) k monitorovaniu a riadeniu výmenníka tepla.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie varáka rektifikačnej kolóny ako systému s integračnými vlastnosťami (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Ondrej Palacka; Školiteľ: Ing. Magdaléna Ondrovičová

Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť riadenie pre varák rektifikačnej kolóny s integračnými vlastnosťami. K hlavným programom využitým pri riadení patrí STEP7 a WinCC, ktoré sú pomocou pracovnej stanice SIMATIC S7 - 300 napojené na varák. Ako regulátor bol v STEP7 využitý PID regulátor, ktorý predstavuje blok FB41.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie systémov na báze umelých neurónových sietí (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Lucia Pastoreková; Školiteľ: Doc.Ing. Alojz Mészáros, PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá možnosťami využitia umelých neurónových sietí (UNS) pri identifikácii a riadení systémov. Využitie UNS pri identifikácii systémov je podmienené vytvorením dopredného neurónového modelu systému, kým ich využitie v úlohe spätnoväzbového neurónového regulátora je spojené s vytvorením inverzného modelu riadeného systému.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

40hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba e-learningovej učebnice: Návrhy regulátorov (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Katarína Rybárová; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

V súčasnej dynamickej dobe, keď svetom hýbe najmä sila informácií, nie je pochýb o nutnosti neustáleho sa vzdelávania. Nové informačné a komunikačné technológie prinášajú zmeny aj do vzdelávacieho systému. Umožňujú vnímanie poznatkov viacerými zmyslami a tým, v porovnaní s tradičnými formami vzdelávania, umožňujú dosiahnuť vyšší efekt vo vzdelávaní. Jednou z foriem je využitie e-learningu.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Internetový databázový systém správy predmetu LCZA (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Radoslav Valo; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie internetového databázového systému správy predmetu laboratórne cvičenia z automatizácie. V diplomovej práci sa vytvára XML dokument, ktorý slúži ako databáza príkladov a z ktorého sa čerpajú informácie pre ďalšie spracovanie.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba e–learningovej učebnice: Modelovanie technologických procesov (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Jana Závacká; Školiteľ: Ing. Ľuboš Čirka, PhD.

E – learning predstavuje širokú oblasť získavania vedomostí vo vyučovacom procese prostredníctvom moderných informačných a telekomunikačných technológií. Môžeme ho charakterizovať ako najmodernejší spôsob multimediálnej výuky na báze internetu. Ponúka široké možnosti uplatnenia a vyznačuje sa kreativitou. Zabezpečuje odovzdávanie vedomostí najprogresívnejšou formou.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamic Optimisation of Proceses (2005 | pridané 5. augusta 2005)

Michal Čižniar; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

This work deals with dynamic optimisation of processes. It consists in searching for optimal profiles of decision variables which optimise a given performance index under specified constraints. The method of orthogonal collocations of finite elements has been developed and implemented within MATLAB environment.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

26hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vytvorenie interface pre prenos konfiguračných údajov do systému Yokogawa (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Peter Borkovič; Školiteľ: Doc. Dr. Ing. Miroslav Fikar

Diplomová práca sa zaoberá bližším priblížením riadiaceho systému Yokogawa CENTUM CS3000 a vytvorením programu na prenos konfiguračných údajov z databázových systémov do systému CENTUM. Konfiguračné údaje boli prenášané na nastavenie procesných kariet a vytvorenie grafických schém v Control Drawing Builderi.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Tvorba knižnice matematických modelov technologických procesov (2005 | pridané 4. augusta 2005)

Ján Baleja; Školiteľ: doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Diplomová práca je venovaná tvorbe knižnice matematických modelov niektorých typov procesov chemickej technológie v prostredí MATLAB-Simulink, verzia MATLAB 6.5.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta chemickej a potravinárskej technológie » Katedra informatizácie a riadenia procesov | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa