Stavebná fakulta STUBA

Portál obsahuje 7 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

NÁVRH HORNEJ STAVBY MOSTA 2T PRIEČNEHO REZU BEZ PRIEČNIKOV NAD MEDZIĽAHLÝMI PODPERAMI (2008 | pridané 14. júla 2008)

Ing. Jaroslav Sekerka; Školiteľ: doc. Ing. Július ŠOLTÉSZ, PhD.

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť hornú stavbu 2T monoliticky budovaného mosta bez medziľahlých priečnikov nad podperami. Stužujúce priečniky sú navrhnuté len na začiatku a na konci mosta nad oporami. Nosná konštrukcia je dodatočne predpätá trinásťlanovými káblami. V pozdĺžnom smere mosta je prierez konštantný po celej dĺžke mosta, čo umožňuje použitie posuvného systémového debnenia.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra betónových konštrukcií a mostov | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

31hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Posúdenie ohrozenosti vybraného územia vodnou eróziou (2007 | pridané 9. januára 2008)

Ing. Barbora Kmeťová; Školiteľ: Doc. Ing. Kamila Hlavčová

Študentská vedecká konferencia konaná 21.03.2007 na Stavebnej fakulte v Bratislave ŠVOČKA POSÚDENIE OHROZENOSTI VYBRANÉHO ÚZEMIA VODNOU ERÓZIOU Vo svojej práci som na zadanom území povodia toku Oľšavica posudzovala ohrozenosť tohto územia vodnou eróziou. Na území sa nachádzajú lesy, lúky a trávnaté porasty, ktoré sa z hľadiska eróznej ohrozenosti považujú za stabilné.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra vodného hospodárstva krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Environmentálne inžinierstvo

48hlasov

Energetická bilancia a certifikáty budov (2007 | pridané 26. júla 2007)

Ing. Rastislav Konkoľ; Školiteľ: prof. Dušan Petráš

Bližšie informácie na stránke www.energetickabilancia.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra technických zariadení budov | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

51hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Presnost merania dlzok bezodrazovym dialkomerom (2004 | pridané 4. mája 2007)

Michal Pavelek; Školiteľ: Ing. Peter Kyrinovic

Vyuzitie bezhranolovych dialkomerov v geodezii, sposoby bezhranoloveho merania dlzok, test maximalnej nameranej vzdialenosti, testovanie maximalneho dosahu v zavislosti od povrchu meranej plochy, presnost merania pri roznom natoceni odrazovej plochy.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodézie | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

52hlasov

Predpokladaný prínos systému Galileo k zvýšeniu absolútneho určovania polohy (2005 | pridané 27. júna 2005)

Bc. Michal Plesník; Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD

Galileo je nový európsky satelitný navigačný systém budovaný v spolupráci európskych štátov. Je vyvíjaný na požiadavku civilného sektora, to znamená, že v prípade politických kríz nebude pre civilné použitie blokovaný. Dokáže využívať najmodernejšie technológie na určovanie polohy a času a garantovať tomu adekvátnu dostupnosť a presnosť.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Geografická kartografia

54hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Určenie priestorovej polohy pilierov na budove SvF kombináciou kozmických a terestrických meraní (2003 | pridané 19. apríla 2005)

Juraj Maták; Školiteľ: Ing. Ladislav Husár, PhD.

Problém presného určenia polohy v terestrickom súradnicovom systéme sa dá riešiť viacerými možnými metódami. Realizovaný môže byť samotným presným meraním v topocentrickom súradnicovom systéme a následnou transformáciou získaných súradníc do globálneho geocentrického systému alebo aj meraniami v geocentrickom súradnicovom systéme.

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov | INÝ VEDNÝ ODBOR

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Spektrálna analýza metódou najmenších štvorcov a jej aplikácie v geodézii (2003 | pridané 20. marca 2005)

Tomáš Bacigál; Školiteľ: Ing. Juraj Janák PhD.

Práca podáva detailný popis teoretického základu spektrálnej analýzy metódou najmenších štvorcov (SA-MNŠ). najprv je daný všeobecný pohľad do problematiky spracovania jednorozmerných časových radov a...

Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

46hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa