sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach

Portál obsahuje 126 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Dynamická aktualizácia profilov používateľov mobilných služieb (2006 | pridané 27. mája 2007)

Ľuboš Komorník; Školiteľ: Ing. Marek Paralič, PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá existujúcim systémom distribuovaných a kontextovo závislých služieb - MASF. V práci sa sústredime hlavne na systém správy použivateľského profilu. Súčasťou práce je návrh a implementácia nového systému správy profilov, ktorý je realizovaný ako distribuovaná služba. Systém je implementovaný v jazyku Java použitím technológií agentových systémov a webových služieb.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Softvérové inžinierstvo

35hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Návrh testovacej a monitorovacej aplikácie pre RSTP sieťové mosty (2007 | pridané 26. mája 2007)

Vladimír Nemergut; Školiteľ: doc. Ing. Ján Kollár, CSc.

Cieľom tejto práce je navrhnúť rozhranie, ktoré bude slúžiť na testovanie a monitorovanie sieťových zariadení (bridge) s podporou RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) protokolu definovaného štandardom IEEE 802.1w. Toto rozhranie je súčasťou RSTP implementácie založenej na voľne dostupnej RSTP knižnici.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra počítačov a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Softvérové inžinierstvo

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vplyv mismatch efektu na kinetiku rozvoja deformácií a porušovanie prístrihov na mieru z vysokopevných ocelí zváraných laserovým lúčom (2007 | pridané 25. mája 2007)

Tomáš Kandra; Školiteľ: doc. Ing. Ladislav Pešek, Csc.

Prístrihy na mieru („Tailored blanks“) sú artiklom a výrobnou metódou, ktorá je používaná najmä na výrobu vnútorných a vonkajších častí automobilov. Princípom je zváranie hrubých a tenkých plechov, príslušných tvarov a akostí, ktoré sú následne tvárnené.

Technická univerzita v Košiciach » Hutnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Ostatné príbuzné odbory

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

UMTS/IMT-2000 (2001 | pridané 25. mája 2007)

Radovan Rybár; Školiteľ: Doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc.

V tejto práci je bližšie opísaná história a vývoj mobilného komunikačného systému tretej generácie IMT-2000, ako aj jeho európskeho ekvivalentu UMTS. Ďalej sa táto práca zaoberá stručným popisom požiadaviek na tento systém, jeho spektra, architektúry systému a niektorých špecifických vlastností a služieb.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra rádioelektroniky | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Digitálne vodoznaky vo farebných obrazoch (2006 | pridané 24. mája 2007)

Pavol Boleš; Školiteľ: Prof. Ing. Dušan Levický, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá problematikou vkladania vodoznakov do farebných obrazov, vo forme textového reťazca znakov, ich extrakciou a porovnávaním. Popisuje analýzu a rozbor metódy DWT s potrebou a bez potreby originálneho obrazu pri extrakcii. Ďalej popisuje analýzu vybraných farebných modelov implementovaných do procesu kódovania a vkladania vodoznakov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výroba vodíka elektrolýzou vody pomocou slnečnej energie (2006 | pridané 23. augusta 2006)

Tomáš Brestovič; Školiteľ: RNDr. Alexandra Klenovčanová, PhD.

Táto diplomová práca pojednáva o vlastnostiach vodíka, o jeho výrobe, využití a porovnaní so zemným plynom pri jeho spaľovaní. Podrobnejšie opisuje rôzne typy priemyselných elektrolyzérov s popisom ich funkcie a parametrov. Celková výroba sa orientuje na použitie alternatívnej energie vyrobenej z fotovoltických článkov (FVČ), určenie charakteristík elektrolyzéra Staxx7 a FVČ z amorfného kremíka.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výroba a rozvod elektrickej energie

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Overenie vplyvu chemického zloženia na vybrané vlastnosti Hadfieldovej ocele (2005 | pridané 7. apríla 2006)

Jozef Babic; Školiteľ: Doc. Ing. Alena Pribulová CSc

Práca sa zaoberá overením vplyvu chemického zloženia na mechanické vlastnosti Hadfieldovej ocele so zameraním sa na vrubovú húževnatosť. Predmetom skúmania je odliatok koľajovej výhybky.

Technická univerzita v Košiciach » Hutnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Hutníctvo » Fyzikálna metalurgia (aj pre strojárstvo)

47hlasov

Ochrana zdravia pri práci v stredisku odbornej výchovy (2005 | pridané 29. januára 2006)

Ing. Peter Dechet; Školiteľ: Ing. Bocan

Cieľom diplomovej práce je analíza BOZP na stredisku odbornej výchovy, istenie nedostatko a navrhnutie nových, efektívnejších riešení.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Informačný systém identifikačné karty s modulom riadenia prístupu (2005 | pridané 16. septembra 2005)

Marián Lojka; Školiteľ: doc. Ing. Milan Šujanský CSc.

Diplomová práca realizuje projekt zavedenia identifikačných kariet pre TU. V projekte sú analyzované rôzne problémy, ktoré sú riešené pri zavedení identifikačných kariet na TU. Práca obsahuje taktiež bližšie informácie o spôsobe tvorenia karty a zápise údajov na kartu, ktorá je navrhnutá pre použitie v celom systéme.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

44hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Dizajn robotizovaného pracoviska pre demonštračné účely (2005 | pridané 18. júna 2005)

Ivan Ignath; Školiteľ: Ing. Jozef Hricisin

Práca prezentuje koncepčné riešenie robotizovaného pracoviska so zameraním na dizajn jednotlivých komponentov. Jednotlivé komponenty tvoria robot, CNC frézovačka, ovládací panel a periférne zariadenia. Práca obsahuje komplexný 3D počítačový model pracoviska. Koncepcia je určená budúcim konštruktérom týchto komponentov, aby výsledné robotizované pracovisko pôsobilo ako harmonický celok s oku lahodiacim dizajnom.

Technická univerzita v Košiciach » Strojnícka fakulta » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Výrobné stroje a zariadenia

48hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

Semiautomatická konštrukcia ontológi z textov (2004 | pridané 17. mája 2005)

Dávid Čeljuska; Školiteľ: Ing. Ján Paralič, Phd.

Diplomová práca sa zaoberá semi-automatickou konštrukciou ontológií na báze textu. Zatiaľ čo jadrom práce bolo vytvorenie integrovaného systému pre semiautomatick dopĺnanie ontológi o nové inštancie ontologií s inštanciami extraktovanými z textu, práca tiež rozoberá a analyzuje dva hlavné prístupy v tejto oblasti.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie autonomného vozidla pomocou neuroregulátora (1996 | pridané 20. apríla 2005)

Rudolf Jakša; Školiteľ: Ing. Peter Sinčák, CSc.

Ak sa pod pojmom vozidlo rozumie systém, ktorý umožňuje pohyb po krajine (ploche, alebo trojrozmernom priestore), potom pod pojmom autonómne vozidlo je možné chápať autonómny systém, ktorý sa dokáže pohybovať po krajine, alebo ináč vozidlo, ktoré dokáže samostatne plniť vopred určené ciele.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Použitie modulárnych neurónových sietí pre klasifikáciu obrazových dát (1996 | pridané 20. apríla 2005)

Ladislav Zamba; Školiteľ: Ing. Peter Sinčák, CSc.

Myšlienka je počiatočným bodom zrodu každého nového objavu. Od nej sa odvíja život každého vynálezu. Dejiny technického pokroku by sa mohli začať písať od chvíle, keď človek začal premýšľať. Vďaka tejto schopnosti dnes vie lietať, žiť pod vodou, dokáže vyrábať rýchle kolesá. Po tom všetkom túžil už od nepamäti, keď pozoroval prírodu okolo seba.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Použitie fuzzy neurónovej siete typu NARA na riadenie vozíka s balancujúcou tyčou (1996 | pridané 20. apríla 2005)

Jozef Šoltys; Školiteľ: Ing. Peter Sinčák, CSc.

Súčasný svet riadiacej techniky je poznačený množstvom nových prístupov. Jedným z nich sú fuzzy neurónové siete, ktoré vychádzajú z fuzzy teórie a teórie neurónových sietí. Tento rok je to už 31. výročie, čo L.Zadeh v roku 1965 publikoval prvú prácu v oblasti fuzzy množín a položil tak základný kameň fuzzy teórie.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Application of Neural-Fuzzy Systems in Financial Management (1997 | pridané 20. apríla 2005)

Miroslav Holecy; Školiteľ: Assoc. Prof. Peter Sinčák PhD.

Nowadays the technology of the smart system is coming to Financial Management. Although the financial community has had experience with computerized buy/sell programs for some time, they were relatively simple computer programs based on mathematical algorithms that weighted baskets of stocks against options, futures, and other derivative product combinations.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Použitie neurónových sietí pri riadení autonomného vozidla (1997 | pridané 20. apríla 2005)

Marián Čuba; Školiteľ: Ing. Peter Sinčák, CSc.

Jeden zo základných cieľov v Robotike je vytvorenie autonómneho robota. Taký robot bude prijímať vysoko úrovňový popis úloh a bude ich vykonávať bez ďalšieho ľudského zásahu. Vstupný popis úlohy bude špecifikovať čo uživateľ chce spraviť a nie ako sa to má spraviť. Autonómnosť je ,, schopnosť starať sa o seba bez spolupráce s niekym, alebo s niečim''.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Integrácia neurónových sietí typu ARTMAP s prvkami fuzzy systémov pre klasifikačné úlohy (2000 | pridané 20. apríla 2005)

Hric M.; Školiteľ: ? ?

Umelá inteligencia je vedný odbor, ktorý si kladie za cieľ čo najhlbšie poznať a porozumieť procesom, ktoré považujeme za prejavy ľudskej (prirodzenej) inteligencie, a získané poznatky aplikovať pri tvorbe strojov a programových systémov vykazujúcich niektoré z týchto vlastností.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

22hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Multimodulárny neurogenetický systém pre klasifikačné účely (2000 | pridané 20. apríla 2005)

Mária Hricková; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Príroda od nepamäti ponúka bohatsvo prírodných i myšlienkových zdrojov. Práca prírody vykazuje istú optimálnosť, čím inšpiruje umelcov aj vedcov. Každá jej časť sa vyznačuje modularitou - špecifickos? štruktúry s istými funkciami, a možnosťou internej aj externej komunikácie1 medzi jednotlivými jej časťami (modulmi). Komunikácia je úzko spojená s prenosom informácie.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

39hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Inteligentné riadenie autonómnych systémov (2000 | pridané 20. apríla 2005)

Marián Gavalier; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Človek sa oddávna snaží uľahčiť si prácu. Efektívnym spôsobom riešenia tohto problému je preniesť výkon samotnej činnosti - práce na stroje, resp. roboty. Aplikovaním prostriedkov umelej inteligencie pri riadení týchto robotov sa snažíme o zlepšenie ich činnosti. Medzi tieto prostriedky patria expertné systémy, neurónové siete, evolučné algoritmy, umelý život a fuzzy systémy.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Získavanie informácií s využitím algoritmov zhlukovej analýzy (2000 | pridané 19. apríla 2005)

Peter Kostelnik; Školiteľ: ? ?

Jednou z typických čŕt súčasnej doby je prudký rozvoj informačných technológií. Prevažná väčšina informácií je uchovávaná a prístupná v elektronickej forme. So stále sa zväčšujúcim množstvom dostupných, najčastejšie textových, informácií a informačných zdrojov sa prirodzene zvyšuje aj potreba organizácie týchto informácií.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

Výsledky zoraď podľa