sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach

Portál obsahuje 126 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Simulácia spoločensky žijúceho hmyzu (2001 | pridané 7. apríla 2005)

Kovalič R.; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Mravce zaujímajú v oblasti umelého života kľúčové postavenie vďaka relatívnej jednoduchosti jedinca v spojení so zložitým kolektívnym správaním. Kolónie mravcov sú schopné vyvinúť prostriedky na...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Simulácia evolúcie Dawkinsovych biomorfov (2001 | pridané 7. apríla 2005)

Vladislav Miškuf; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Táto práca sa zaoberá popisom programov, ktoré pôvodne zostrojil R. Dawkins na vysvetlenie a simuláciu "sily" prírodného výberu. Biomorfy sú teda tvory, ktoré je možné evolvovať pomocou týchto...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamika diskretizovaného modelu Lotka-Volterra (2004 | pridané 7. apríla 2005)

Radovan Ondáš; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Pri pohl’ade na okolitú prírodu je jasné, že všetko so všetkým súvisí. Na princípe ekologickej rovnováhy existujú celé ekosystémy, ktoré sú vel’mi krehké a citlivé na zmeny. Môžeme povedat’, že naša...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Optimalizačný algoritmus s distribuovaným výpočtom pre ladenie simulátora kolónie rias. (2003 | pridané 7. apríla 2005)

Jozef Babjak; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Živý systém – vyvíjal sa mnoho tisícrocí. Je stabilný a zároven adaptabilný. Má za sebou mnoho pokusov o zmeny. Niektoré boli dobré a prežili. Iné boli zlé a zanikli. Možno súcasne a v tesnej...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Program pre generovanie Lindenmayerových systémov (2001 | pridané 7. apríla 2005)

Chvál J.; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Ľudstvo bolo od pradávna fascinované fenoménom života, ktorého komplexnosť a rozmanitosť natoľko prevyšuje všetko, čo človek sám stvoril.zostrojiť.Záujem o rozličné aspekty života spojil...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Program pre prácu so systémami iterovaných funkcií (2001 | pridané 6. apríla 2005)

Rastislav Kandra; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Človek sa už tisíce rokov pokúša zistiť ako mechanizmy, procesy a princípy, s ktorými sa stretáva vo svojom okolí, fungujú. Postupom času nachádza odpovede na rôzne otázky, avšak mnohé odpovede sú...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Sledovanie dynamiky iterácie funkcií komplexnej premennej (2001 | pridané 6. apríla 2005)

Kolesár M.; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Doterajšie chápanie sveta a života vychádzalo z lineárnej kauzality. Logický záver takej úvahy znel, že ak budeme mať k dispozícii dostatočne presné čísla, dokážeme si z nich odvodiť napríklad...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Simulácia riasy Chlorella kessleri v prostredí simulátora umelého života SWARM (2001 | pridané 6. apríla 2005)

Marián Mihaľo; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Pri simulácii živých systémov sa rozlišujú dva základné prístupy. Prvým je klasický prístup, ktorý predstavuje klasickú simuláciu pomocou matematického modelu. Druhý prístup ponúka Umelý život...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamika mémovej replikácie (2001 | pridané 6. apríla 2005)

Zuzana Tkáčová; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Vydanie Darwinovho diela The Origin of Species spôsobilo revolučné zmeny v biológii. V súvislosti s tým vyvstala otázka, či nie je možné podobné myšlienky aplikovať aj na spoločenské vedy. Snaženie...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Použitie genetických algoritmov pri výbere parametrov Alife modelu zelených rias (2001 | pridané 6. apríla 2005)

Vojtúň J.; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

K čomu všetkému sa dá použiťpočítač ? Každé malé dieťa dnes vie, že prakticky k všetkému. Dá sa však pomocou počítača zrekonštruovať evolúcia ? Záležalo by na tom, o akú rekonštrukciu by sa jednalo....

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Genetické algoritmy

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Simulácia zelených rias v prostredí Swarm (2000 | pridané 6. apríla 2005)

Sobotka B.; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Na začiatku tejto diplomovej práce by som chcel priblížit’ motiváciu, ktorá maviedla k jej vypracovaniu, pretože motiváciu považujem za jeden z hlavných pilierov l’udskej činnosti. Aby som tak...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

28hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Digitálne spracovanie obrazových sekvencií (1995 | pridané 4. apríla 2005)

Tomáš J. Fülöpp; Školiteľ: Ing. Michal Fedor

Obrazová informácia, najkomplexneší a najdôležitejší zdroj poznatkov, ktoré je človek schopný vnímať z prostredia, ktoré ho obklopuje, preniká do ľudského mozgu prostredníctvom najdokonalejšieho...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra rádioelektroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vyšetrovanie kvalitatívnych vlastností práčky (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Martin Žatkovič; Školiteľ: doc. Ing. Pavol Fedor, PhD.

V prvej časti diplomovej práce sú stručne popísané vlastnosti motorov používaných v práčkach, v druhej časti je opísaná fuzzy regulácia a v tretej časti je popísané meranie a zostavený fuzzy model práčky.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

42hlasov

Simulácia elektricky odolného uniplolárneho výkonového polovodičového spínača (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Štefan Výrost; Školiteľ: Ing. Irena Kováčová, PhD.

Práca pojednáva o prúdových a napäťových ochranách. A o ich simuláciách pre praktické použitie. Avšak tento problém je náročný.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

32hlasov

Identifikácia parametrov cudzobudeného motora pomocou genetických algoritmov (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Ľuboš Tutko; Školiteľ: prof. Ing. Ladislav Zboray, PhD.

Úlohou diplomovej práce je identifikácia parametrov jednosmerného motora použitím genetických algoritmov. Je navrhnutý vhodný algoritmus v technickom programe Matlab a riešenie sa uberá dvoma variantmi: prvým sa identifikujú všetky štyri parametre motora súčasne, druhým variantom sa identifikuje zvlášť prúdový a rýchlostný obvod. Výsledky sú tabuľkovo a graficky znázornené.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

28hlasov

Dynamický model dvojfázového synchrónneho motora s permanentným magnetom (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Róbert Škovran; Školiteľ: Doc. Ing. Pavel Záskalický, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá skúmaním dynamických vlastností synchrónneho motorčeka s permanentnými magnetmi. Úlohou je zostrojiť dynamický model a porovna? priebehy jeho momentov so skutočným motorom. Dynamický model je vytvorený v prostredí MATLAB (Simulink).

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

24hlasov

Identifikácia parametrov jednosmerného motora s cudzím budením pomocou neurónových sietí (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Martin Širý; Školiteľ: Prof. Ing. Jaroslav Timko, PhD.

V práci je navrhnutá a simuláciou overená identifikačná štruktúra parametrov nelineárneho matematického modelu jednosmerného cudzobudeného motora. Táto štruktúra môže byť použitá aj pre identifikáciu časovo premenlivých parametrov. Z identifikačnej štruktúry sú taktiež odvodené vzťahy pre doplnenie o pozorovateľa ťažko merateľných veličín motora.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

32hlasov

Riadenie pohybu kyvadla pomocou digitálneho signálového procesora (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Tomáš Šamudovský; Školiteľ: doc. Ing. Ján Fetyko, PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom riadenia pohybu jednoduchého kyvadla pomocou spojitého regulátora a návrhom riadenia pohybu inverzného kyvadla použitím fuzzy logiky. Modely jednoduchého a inverzného kyvadla sú vytvorené v prostredí programu MATLAB - Simulink.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

42hlasov

Viachmotnostné elektromechanické pružné systémy v interaktívnom multimediálnom prevedení (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Ján Sirko; Školiteľ: doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá viachmotnostnými pružnými systémami v interaktívnom multimediálnom prevedení. Téma je spracovaná ako učivo vo forme prednášok a práca je doplnená interaktívnym CD, ktoré pomôže jednoduchšie a názorne podať danú tému študentom.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

33hlasov

AC Dynamometer (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Roman Schütz; Školiteľ: Ing. František Ďurovský, PhD.

Predmetom diplomovej práce je návrh, mechanická konštrukcia a riadenie AC dynamometra. AC dynamometer pozostáva z rekuperačnej/usmerňovacej a striedačovej jednotky. Riadenie dynamometra zabezpečuje programovateľný automat Simatic.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

31hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

Výsledky zoraď podľa