sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach

Portál obsahuje 126 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Návrh a realizácia automobilového striedača malého výkonu (12V DC/120W) s využitím poľom riadených tranzistorov (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Vladislav Prónyai; Školiteľ: Doc. Ing. Irena Kováčová, PhD.

Diplomová práca je zameraná na návrh a realizáciu automobilového striedača malého výkonu (12V DC/120W) s využitím poľom riadených tranzistorov - IGBT. Úvod je venovaný problematike strát v reálnych elektrických a magnetických obvodoch striedača. V ďalšej kapitole sa pojednáva o existujúcich zapojeniach striedačov, ktoré sa dnes využívajú v praxi.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

23hlasov

Riadenie jednosmerného pohonu pomocou fuzzy modelu (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Bohuš Pavlík; Školiteľ: doc. Ing. Pavol Fedor, PhD.

Predmetom tejto diplomovej práce je fuzzy modelovanie a riadenie jednosmerného pohonu na základe jeho fuzzy modelu. V prvej časti sú stručne popísané princípy fuzzy logiky, ktoré sú základom pre zvládnutie tvorby fuzzy modelu. V druhej časti je analyzovaný algoritmus riadenia jednosmerného pohonu na základe jeho fuzzy modelu.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

36hlasov

Možnosti názornej výučby usmerňovacej techniky (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Peter Miško; Školiteľ: doc. Ing. Jozef Ondera, PhD.

Práca sa zaoberá možnosťami využitia multimediálnej podpory PC pri výuke výkonovej elektroniky. Popisuje vytvorené výukové CD a základné psychologické a didaktické pravidlá používané pri tvorbe takýchto materiálov. Na konkrétnej skupine usmerňovačov poukazuje na vytvorenú štruktúru členenia výukových kapitol a spracúva podrobnejšie ukážky riešenia.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

28hlasov

Pohon s jednosmerným motorom v ustálenom stave - interaktívne multimediálne spracovanie (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Ján Miško; Školiteľ: doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá interaktívnym multimediálnym spracovaním časti učebného textu pre predmet Elektrické pohony. Úlohou bolo navrhnúť a zostaviť e-learningový text s prvkami interaktivity a animáciami pre oblasť jednosmerných pohonov. Všetky grafy boli odladené pomocou programu MATLAB a pre ich interaktivne spracovanie bol použitý program Macromedia Director.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

28hlasov

Hierarchický distribuovaný riadiaci systém (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Andrej Mazák; Školiteľ: Ing. Rastislav Harčarufka

V rámci tejto práce bol realizovaný hierarchický distribuovaný riadiaci systém. Boli realizované riadiace aplikácie prakticky demonštrujúce možnosti tohto systému a boli vykonané merania niektorých parametrov systému.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

34hlasov

Mikroprocesorový modul pre výučbu (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Slavomír Lipták; Školiteľ: Ing. Daniela Perduková, PhD.

Analýza a koncepcia riešenia návrhu jednodoskového mikropočítača, návrh jednotlivých funkčných blokov, realizácia systému, problémy pri oživení systému, spôsob programovania.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

42hlasov

Model spínaného reluktančného motora 2P1/2p2 = 8/6 (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Viliam Lapšanský; Školiteľ: Ing. Želmíra Ferková, PhD.

Diplomová práca pojednáva o princípe činnosti spínaného reluktančného motora (SRM) a o možnostiach jeho riadenia a obsahuje model SRM 2P1/2P2=8/6. Odvodené sú matematické vzťahy pre celkovú blokovú schému SRM. Okrem toho je v práci odvodená bloková schéma pre riadenie uhlovej rýchlosti, navrhnutý rýchlostný P-regulátor.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

32hlasov

Spínaný zdroj so sínusovým odberom prúdu (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Marek Kačaliak; Školiteľ: doc. Ing. Jozef Ondera, PhD.

Práca je venovaná popisu základných jednosmerných meničov a použitiu v zapojeniach s jednotkovým činiteľom výkonu. Obsahuje návrh spínaného zdroja s integrovaným obvodom UCC38500, ktorý obsahuje usmerňovač, menič s jednotkovým činiteľom výkonu, jednosmerný nepriami menič a regulačný obvod.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

25hlasov

Zdroj pre oblúkové zváranie s prúdovým riadením (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Rastislav Jurko; Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Dudrík, PhD.

Predmetom tejto práce je návrh a realizácia výkonových a riadiacich časti jednosmerného zdroja prúdu pre oblúkové zváranie. Je navrhnuté úplné riadenie meniča s príslušnými ochrannými a pomocnými obvodmi. Celá činnosť zdroja je overená na funkčnom laboratórnom modeli.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

42hlasov

Riadenie asynchrónneho motora pomocou digitálneho signálového procesora (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Ján Hriňa; Školiteľ: doc. Ing. Ján Fetyko, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia asynchrónneho motora. V práci sú analyzované niektoré štruktúry skalárneho riadenia a vektorové riadenie. Vlastnosti týchto štruktúr sú vyšetrované simulačne v programe MATLAB SIMULINK a niektoré štruktúry sú odskúšané aj na reálnom pohone pomocou meniča SIMOVERT MASTERDRIVES od firmy Siemens.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

32hlasov

Riadenie maximálneho krútiaceho momentu jednofázových indukčných motorov zmenou kapacity kondenzátora (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Milan Harakaľ; Školiteľ: doc. Ing. Michal Kostelný, PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá novou metódou, ktorou môžeme dosiahnuť maximálny záberový moment jednofázových asynchrónnych motorov zmenou efektívnej hodnoty kondenzátora. Kondenzátor je skratovaný v rôznych periódach elektronickým spínačom počas každého cyklu, pre dosiahnutie efektívnej hodnoty kondenzátora pri spúšťaní.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

37hlasov

Riadenie asynchrónneho motora pomocou neurónovej siete (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Peter Girovský; Školiteľ: Ing. Jaroslava Žilková, PhD.

V tejto práci je obsiahnuté použitie umelých neurónových sietí pri riadení asynchrónneho motora. Je tu uvedený návrh neurónového regulátora pre danú regulačnú schému. Neurónový regulátor pozostáva z troch neurónových sietí. Riadiaca štruktúra predstavuje inverzný model indukčného motora. Výsledky simulácie v prostredí Matlab sú prezentované v závere práce.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

23hlasov

Usmerňovače s jednotkovým činiteľom výkonu s možnosťou rekuperácie (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Peter Ďurica; Školiteľ: doc. Ing. Jozef Ondera, PhD.

Nevýhody konvenčných usmerňovačov. Kategorizácia a opis usmerňovačov s jednotkovým činiteľom výkonu. Analýza a riadenie niektorých zapojení usmerňovačov bez rekuperácie a s rekuperáciou a ich perspektívy z hľadiska priemyselných aplikácií.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

31hlasov

Výkonový sínusový generátor so spínaným koncovým stupňom (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Peter Džama; Školiteľ: doc. Ing. Jozef Ondera, PhD.

Generátor sínusového signálu vytvorí signál, ktorý sa zosilní zosilňovačom triedy D so šírkovo impulzovou moduláciou pre spínanie koncových tranzistorov. Potlačenie nežiadúcich vplyvov zapojenia použitím spätnej väzby. Ochrana zapojenia pred skratom a prúdovým preťažením výstupu nadprúdovou ochranou.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

41hlasov

Metódy merania parametrov jednofázových asynchrónnych motorov (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Marian Buček; Školiteľ: doc. Ing. Michal Kostelný, PhD.

Štúdia troch metód experimentálneho určenia parametrov JAM. Prvá, klasická, je založená na meraniach asynchrónneho stroja. Suhrova metóda využíva merania indukovaných napätí na pomocnej fáze. Dvojfázová metóda je založená na potlačení UM vĺn použitím budiaceho vinutia ako druhej fázy. Priložený je aj program na identifikáciu parametrov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

24hlasov

Pohon s asynchrónnym motorom v ustálenom prechodnom stave - interaktívne multimediálne spracovanie (2002 | pridané 22. apríla 2005)

Dominik Bakoš; Školiteľ: doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.

Úlohou diplomovej práce bolo zostaviť učebnú látku z oblasti základných striedavých pohonov s asynchrónnym motorom v elektronickej forme - v multimediálnom prevedení s využitím interaktívnych simulácií. Učebná látka je spracovaná na základe doporučenej literatúry, pričom bol kladený dôraz na prehľadnosť a zrozumiteľnosť. Všetky dôležité priebehy sú odsimulované v programe MATLAB.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

37hlasov

Fuzzy - adaptívne regulátory servopohonov robotov (2002 | pridané 21. apríla 2005)

Peter Vícen; Školiteľ: doc.Ing. Ján Fetyko, PhD.

Predmetom diplomovej práce je analýza a porovnanie dynamických vlastností regulácie rýchlosti a polohy servopohonov s konvenčnými a fuzzy regulátormi. Sú riešené spätnoväzobné regulačné štruktúry bez predkorekcie, s predkorekčnou reguláciou a adaptácia pomocou dynamického modelu robota pre obidva typy spätnoväzobných regulátorov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

25hlasov

Simulačný a vizualizačný model riadenia pohybu robota (2002 | pridané 21. apríla 2005)

Ondrej Šimko; Školiteľ: doc. Ing. Ján Fetyko, PhD.

Simulačný a vizualizačný model robota je názorným a komfortným prostredím pre analýzu a syntézu moderných metód riadenia robotov. V tejto práci sú aplikované adaptívne spätnoväzobné a predkorekčné riadenie s autonómnymi regulátormi polohy servopohonov jednotlivých kĺbov. Výsledky simulácií s dynamickým pozorovateľom ukazujú výrazné zlepšenie kvality regulácie.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

28hlasov

Model spínaného reluktančného motora 2p1/2p2 = 6/4 (2002 | pridané 21. apríla 2005)

Roland Pelegrin; Školiteľ: Ing. Želmíra Ferková, PhD.

Diplomová práca pojednáva o princípe činnosti spínaného reluktančného motora (SRM) a o možnostiach jeho riadenia a obsahuje model SRM 2p1/2p2=6/4,. Odvodené sú matematické vzťahy pre celkovú blokovú schému SRM. Okrem toho je v práci odvodená bloková schéma pre riadenie uhlovej rýchlosti, navrhnutý rýchlostný regulátor PI a taktiež bloková schéma pre brzdenie.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

23hlasov

Pozorovanie stavových veličín pohonu s lineárnym asynchrónnym motorom pomocou neurónovej siete (2002 | pridané 21. apríla 2005)

Peter Mitruška; Školiteľ: Ing. Jaroslava Žilková, PhD.

Predmetom diplomovej práce je návrh neurónových pozorovateľov lineárneho asynchrónneho motora, ich tvorbu, testovanie a posúdenie vplyvu zmeny parametrov motora spolu s dosiahnutými výsledkami. Boli použité klasické dopredné, respektíve kaskádne neurónové siete, učené off-line Levenberg-Marquard-tovým algoritmom.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

33hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

Výsledky zoraď podľa