sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach

Portál obsahuje 126 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Náhrada dynamického systému fuzzy systémom (2002 | pridané 21. apríla 2005)

Martin Miľko; Školiteľ: Ing. Daniela Perduková, PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá náhradou dynamického systému fuzzy systémom. V prvej časti je urobená analýza problematiky náhrady dynamického systému fuzzy systémom, ktorej výsledky sú ilustrované na príklade. Na základe výsledkov analýzy je navrhnutý postup, ktorý umožňuje náhradu dynamického systému fuzzy systémom.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

29hlasov

Simulácia spínaného reluktančného motora v programe PSpice (2002 | pridané 21. apríla 2005)

Miroslav Malobický; Školiteľ: Ing. Vladislav Maxim, PhD.

Cieľom diplomovej práce je simulácia spínaného reluktančného motora v programe PSpice a vytvorenie vlastnej knižnice, kde bude celý motor uložený ako jeden blok. Výkonová časť obvodu je analyzovaná pre ideálny spínač a pre IGBT tranzistory. Výsledky simulácie sú porovnané s modelom v staršej verzii PSpice.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

30hlasov

Riadenie frekvenčného meniča pomocou mikropočítača (2002 | pridané 21. apríla 2005)

Štefan Kríž; Školiteľ: ? ?

Cieľom diplomovej práce je zostavenie frekvenčného meniča s napäťovým medziobvodom s využitím výkonovej časti frekvenčného meniča firmy VONSCH Brezno, pričom riadenie sa malo realizovať využitím riadiacej DS1102 do PC od firmy dSPACE postavenej na DSP procesore s pohyblivou rádovou čiarkou TMS320C31 od firmy TEXAS INSTRUMENTS.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

30hlasov

Riadenie pohonu žeriava (2002 | pridané 21. apríla 2005)

Marek Kerestúri; Školiteľ: prof. Ing. Ladislav Zboray PhD.

Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riadenie pohonu mačky žeriava, tak aby pohon vykazoval robustnosť vzhľadom na veľkosť bremena a dĺžku lana a kývanie bremena v koncovej polohe bolo dovolené len v definovanom intervale. Pohon je realizovaný asynchrónnym motorom napájaným z frekvenčného meniča.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

33hlasov

Návrh neurónového regulátora pre pohon s JSCB motorom (2002 | pridané 21. apríla 2005)

Peter Biganič; Školiteľ: prof. Ing. Jaroslav Timko, PhD.

Táto práca obsahuje návrh neurónového regulátora jednosmerného cudzobudeného motora. Štruktúra riadenia je navrhnutá pomocou inverzného modelu. Neurónový regulátor je navrhnutý pomocou troch neurónových sietí. Učenie a testovanie sietí bolo uskutočnené v prostredí programu Matlab a jeho nadstavbe Simulinku pomocou Neural Network Toolboxu.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

18hlasov

Možnosti podpory PC pri výuke výkonovej elektroniky a polovodičových meničov (2002 | pridané 21. apríla 2005)

Rastislav Balogh; Školiteľ: doc. Ing. Jozef Ondera, PhD.

Práca sa zaoberá možnosťami využitia multimediálnych prvkov podporovaných PC pri výuke výkonovej elektroniky a polovodičových meničov. Popisuje vytvorené výukové multimediálne CD a základné psychologické, pedagogické a didaktické pravidlá používané pri tvorbe takýchto výukových materiálov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

26hlasov

Metodiky implementácie riadiacich aplikacií (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Ľubomír Žiak; Školiteľ: Ing. Rastislav Harčarufka

Cieľom práce je navrhnúť metodiku implementácie riadiacich aplikácií pre priemyselné systémy. Východiská navrhnutej metodiky sú postavené na základe analýzy použiteľnosti rôznych metodík a technológií pre tvorbu riadiacich aplikácií, ktoré sú spracované v rešerši a prehľade dostupných nástrojov a technológií v tejto oblasti. Výsledky navrhnutej metodiky sú demonštrované na praktickej aplikácii.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

22hlasov

Jednofázový synchrónny motorček pre pohon čerpadla (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Milan Vozár; Školiteľ: doc. Ing. Pavel Záskalický, PhD.

V predkladanej diplomovej prácce je v prevedená optimalizácia tvaru przúrika jednofázového synchrónneho motorčeka typu drápkového stroja.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

33hlasov

Číslicové modelovanie priemyselných systémov (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Stanislav Varga; Školiteľ: Ing. R. Harčarufka

Táto diplomová práca sa zoberá číslicovým modelovaním priemyselných systémov. Pri projektovaní systémov je často nutné overenie ich správania, aby bolo možné eliminovať náklady spojené s ich realizáciou. V práci boli rozobraté možnosti číslicového modelovania na personálnych počítačoch použitím aktívneho počítačového modelu.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

32hlasov

Riadenie rýchlosti asynchrónneho motora s premenlivou štruktúrou (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Milan Uram-Kocurišin; Školiteľ: prof. Ing. L. Zboray, PhD.

tejto diplomovej práci je v stavovom priestore aplikovaná metóda premenlivých štruktúr pri návrhu regulátora rýchlosti pre asynchrónny motor, ktorý predstavuje dvojvstupový nelineárny regulačný systém. Úlohou je potvrdiť teoretické predpoklady robustnosti regulátora s premenlivou štruktúrou.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

29hlasov

Priame momentové riadenie (DTC) striedavého pohonu (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Milan Svinčiak; Školiteľ: doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.

V tejto diplomovej práci sú vytvorené bloky priameho riadenia momentu pre program MATLAB - SIMULINK, verzia 5.2.1. Súčasťou práce sú aj grafické výsledky simulácii, ktoré sú získané prostredníctvom vzájomnej spolupráce týchto blokov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

26hlasov

Analytický výpočet prúdov a momentov reluktančného stroja (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Jana Slovenčáková; Školiteľ: doc. Ing. Pavel Záskalický, PhD.

Predkladaná diplomová práca sa zaoberá výpočtom budenia reluktančného stroja, ktorý pracuje s konštantnou rýchlosťou rotora. V práci je predstavená analytická metóda výpočtu prúdu a momentu motora, ktorá počíta so saturáciou magnetického obvodu. Pretože magnetické charakteristiky pre jednotlivé polohy rotora nie je potrebné dopredu určiť, algoritmus výpočtu je veľmi jednoduchý.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

26hlasov

Elektrický motor pre pohon horského bicykla (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Alexandra Siráňová; Školiteľ: Doc. Ing. Michal Kostelný, PhD.

Diplomová práca rieši problematiku prídavného elektrického pohonu bicykla. Analyzuje rôzne typy elektrických pohonov a vyšetruje priamy pohon predného kolesa bicykla. Parametre použitého synchrónneho motora s permanentnými magnetmi 2p1/2p2 = 9/12 boli overené meraním.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

45hlasov

Riadenie školského robota MA 2000 pomocou DSP (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Róbert Motyka; Školiteľ: doc. Ing. Ján Fetyko, PhD.

Úlohou diplomovej práce je riešenie priamej a inverznej kinematickej úlohy, implementácia algoritmov riadenia na DSP, hľadanie možností prepojenie DSP so súčasným riadiacim systémom.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

26hlasov

Riadenie vibračného mlyna (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Peter Mihalčin; Školiteľ: Ing. František Ďurovský, PhD.

Úlohou tejto diplomovej práce je zostaviť matematický model vibračného mlyna, pričom hodnoty použité v modeli mlyna sa získali z meraní na reálnej sústave.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

30hlasov

Riadenie frekvenčného meniča pomocou mikropočítača (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Miroslav Maturkanič; Školiteľ: Ing. František Ďurovský, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť prehľad výkonových modulov ponúkaných na slovenskom trhu /rozmanitosť výroby/ ich cenovú dostupnosť a ich následný výber z hľadiska efektívnosti a požadovaných technických parametrov. Navrhnúť a realizovať univerzálne rozhranie, ktoré zabezpečí galvanické oddelenie signálov.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

34hlasov

Riadenie zásobníka sypkých materiálov pomocou logického automatu Schneider Modicon TSX a odpovedajúceho vizualizačného systému (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Daniel Kohan; Školiteľ: Ing. D. Perduková, PhD.

Cieľom Diplomovej práce je realizovať riadenie zásobníka sypkých materiálov pomocou logického automatu Schneider Modicon TSX a odpovedajúceho vizualizačného systému.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

30hlasov

Vykonajte analýzu pohonu automatickej práčky (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Pavol Jahoda; Školiteľ: Ing. Stanislav Fedor

V predloženej diplomovej práci je realizované meracie pracovisko práčky s prevodníkom prúdu a napäťovým osciloskopom. Toto pracovisko môže slúžiť ako učebná pomôcka pre ďalších študentov študujúcich na katedre. Takto si budú môcť vyskúšať svoje vedomosti nielen po teoretickej stránke ale aj po praktickej stránke.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

32hlasov

Dvojfázový synchrónny motorček pre pohon čerpadla umývačky (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Adrián Jacečko; Školiteľ: doc. Ing. M. Kostelný, PhD.

Predkladaná diplomová práca rieši konkrétny synchrónny motorček s permanentnými magnetmi, ktorý vychádza z vonkajších geometrických rozmerov magnetického obvodu súčasného jednofázového asynchrónneho motorčeka a je aj k nemu výkonovo priradený.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

24hlasov

Riadenie jednosmerného pohonu pomocou umelej neurónovej siete (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Miroslav Ivančák; Školiteľ: Prof. Ing. Jaroslav Timko, PhD.

Táto práca obsahuje návrh neurónového regulátora rýchlosti jednosmerného cudzobudeného motora. Práca rozoberá návrh štruktúry riadenia jednosmerného cudzobudeného motora pomocou referenčného modelu. Učenie a testovanie siete bolo uskutočnené v prostredí programu MATLAB a jeho nadstavbe SIMULINK.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

19hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > | >>

Výsledky zoraď podľa