FEI TUKE Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Portál obsahuje 27 diplomových prác z tejto katedry.

FEI TUKE Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Tvorba učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie (Implementácia v systéme AIBO) (2013 | pridané 7. septembra 2013)

Jozef Čorba; Školiteľ: prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá tvorbou učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie. Cieľom je vytvorenie učiaceho sa systému založeného na báze inteligentných technológií ako sú metódy integrácie znalostí. Záujmom je inkrementálne učenie vybraných gest človeka.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Umelá inteligencia

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Realizácia a ekonomické vyhodnotenie aplikácie multikanálového internet marketingu (2010 | pridané 1. júna 2012)

Alžbeta Kováčová; Školiteľ: doc. Ing. Ján Paralič, PhD.

Cieľom tejto bakalárskej práce je ukázať dôležitosť internetového marketingu, jeho využitie, hodnotu a prínos pre spoločnosť. Práca sa skladá z piatich častí, ktoré sú celistvým obrazom moderného internetového marketingu. V prvej časti sa zameriavam na význam a prínos internetového marketingu pre spoločnosť.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Vplyv sociálnych médií na internetový obchod (2012 | pridané 25. mája 2012)

Ing. Alžbeta Kováčová; Školiteľ: prof. Ing. Ján Paralič, PhD.

Cieľom diplomovej práce je zistiť aký vplyv majú sociálne médiá na internetový obchod. V úvode práce je pozornosť venovaná problematike sociálnych médií a popisu ich najpopulárnejších predstaviteľov. V ďalších častiach sa sústreďuje na využívanie sociálnych médií pre obchodné účely a na spôsoby merania aktivít užívateľov sociálnych médií.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Realizácia informačnej úrovne riadenia modelu regálového zakladača (2009 | pridané 18. septembra 2009)

Ing. Ivan Šuster; Školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, Csc.

Táto diplomová práca je realizáciou Informačnej úrovne systému riadenia technologického modelu regálového zakladača. Poukazuje na spôsoby a prostriedky komunikácie medzi technologickou a informačnou úrovňou modelu. Väzba na tieto úrovne je vytvorená pomocou programového balíčka aplikácií Rockwell Software od spoločnosti Rockwell Automation.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie » Riadenie procesov

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Inkrementálny systém pre rozpoznávanie obrazových vzorov (2008 | pridané 8. júna 2008)

Tomáš Reiff; Školiteľ: Prof. Ing. Peter Sinčák CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá rozpoznávaním objektov ako aj multi-agentovým inkrementálnym systémom MASS architektúry typu klient-server, ktorý bude následne toto rozpoznávanie zastrešovať. Samotné rozpoznávanie objektov je tu realizované pomocou metódy SIFT. Táto metóda je spolu s ďalším postupom implementovaná do pluginov s ktorými následne MASS pracuje.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Aplikácia distribuovanej analýzy dát (2006 | pridané 10. novembra 2007)

Jožo Kováč; Školiteľ: doc. Ing. Ján Paralič, CSc.

V tejto práci sa pokúšam prostriedkami umelej inteligencie reagovať na výzvu z oblastí telekomunikačných sietí. Analýzou dát distribuovaných v prostredí metropolitnej počítačovej siete sa pokúsim navrhnúť metódy na identifikáciu niektorých z hrozieb, ktoré sa v nej vyskytujú a navrhnúť prístupy ako sa s týmito hrozbami vysporiadať.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Semiautomatická konštrukcia ontológi z textov (2004 | pridané 17. mája 2005)

Dávid Čeljuska; Školiteľ: Ing. Ján Paralič, Phd.

Diplomová práca sa zaoberá semi-automatickou konštrukciou ontológií na báze textu. Zatiaľ čo jadrom práce bolo vytvorenie integrovaného systému pre semiautomatick dopĺnanie ontológi o nové inštancie ontologií s inštanciami extraktovanými z textu, práca tiež rozoberá a analyzuje dva hlavné prístupy v tejto oblasti.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Riadenie autonomného vozidla pomocou neuroregulátora (1996 | pridané 20. apríla 2005)

Rudolf Jakša; Školiteľ: Ing. Peter Sinčák, CSc.

Ak sa pod pojmom vozidlo rozumie systém, ktorý umožňuje pohyb po krajine (ploche, alebo trojrozmernom priestore), potom pod pojmom autonómne vozidlo je možné chápať autonómny systém, ktorý sa dokáže pohybovať po krajine, alebo ináč vozidlo, ktoré dokáže samostatne plniť vopred určené ciele.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Použitie modulárnych neurónových sietí pre klasifikáciu obrazových dát (1996 | pridané 20. apríla 2005)

Ladislav Zamba; Školiteľ: Ing. Peter Sinčák, CSc.

Myšlienka je počiatočným bodom zrodu každého nového objavu. Od nej sa odvíja život každého vynálezu. Dejiny technického pokroku by sa mohli začať písať od chvíle, keď človek začal premýšľať. Vďaka tejto schopnosti dnes vie lietať, žiť pod vodou, dokáže vyrábať rýchle kolesá. Po tom všetkom túžil už od nepamäti, keď pozoroval prírodu okolo seba.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Použitie fuzzy neurónovej siete typu NARA na riadenie vozíka s balancujúcou tyčou (1996 | pridané 20. apríla 2005)

Jozef Šoltys; Školiteľ: Ing. Peter Sinčák, CSc.

Súčasný svet riadiacej techniky je poznačený množstvom nových prístupov. Jedným z nich sú fuzzy neurónové siete, ktoré vychádzajú z fuzzy teórie a teórie neurónových sietí. Tento rok je to už 31. výročie, čo L.Zadeh v roku 1965 publikoval prvú prácu v oblasti fuzzy množín a položil tak základný kameň fuzzy teórie.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

44hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Application of Neural-Fuzzy Systems in Financial Management (1997 | pridané 20. apríla 2005)

Miroslav Holecy; Školiteľ: Assoc. Prof. Peter Sinčák PhD.

Nowadays the technology of the smart system is coming to Financial Management. Although the financial community has had experience with computerized buy/sell programs for some time, they were relatively simple computer programs based on mathematical algorithms that weighted baskets of stocks against options, futures, and other derivative product combinations.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Použitie neurónových sietí pri riadení autonomného vozidla (1997 | pridané 20. apríla 2005)

Marián Čuba; Školiteľ: Ing. Peter Sinčák, CSc.

Jeden zo základných cieľov v Robotike je vytvorenie autonómneho robota. Taký robot bude prijímať vysoko úrovňový popis úloh a bude ich vykonávať bez ďalšieho ľudského zásahu. Vstupný popis úlohy bude špecifikovať čo uživateľ chce spraviť a nie ako sa to má spraviť. Autonómnosť je ,, schopnosť starať sa o seba bez spolupráce s niekym, alebo s niečim''.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

39hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Integrácia neurónových sietí typu ARTMAP s prvkami fuzzy systémov pre klasifikačné úlohy (2000 | pridané 20. apríla 2005)

Hric M.; Školiteľ: ? ?

Umelá inteligencia je vedný odbor, ktorý si kladie za cieľ čo najhlbšie poznať a porozumieť procesom, ktoré považujeme za prejavy ľudskej (prirodzenej) inteligencie, a získané poznatky aplikovať pri tvorbe strojov a programových systémov vykazujúcich niektoré z týchto vlastností.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Multimodulárny neurogenetický systém pre klasifikačné účely (2000 | pridané 20. apríla 2005)

Mária Hricková; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Príroda od nepamäti ponúka bohatsvo prírodných i myšlienkových zdrojov. Práca prírody vykazuje istú optimálnosť, čím inšpiruje umelcov aj vedcov. Každá jej časť sa vyznačuje modularitou - špecifickos? štruktúry s istými funkciami, a možnosťou internej aj externej komunikácie1 medzi jednotlivými jej časťami (modulmi). Komunikácia je úzko spojená s prenosom informácie.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Inteligentné riadenie autonómnych systémov (2000 | pridané 20. apríla 2005)

Marián Gavalier; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Človek sa oddávna snaží uľahčiť si prácu. Efektívnym spôsobom riešenia tohto problému je preniesť výkon samotnej činnosti - práce na stroje, resp. roboty. Aplikovaním prostriedkov umelej inteligencie pri riadení týchto robotov sa snažíme o zlepšenie ich činnosti. Medzi tieto prostriedky patria expertné systémy, neurónové siete, evolučné algoritmy, umelý život a fuzzy systémy.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Získavanie informácií s využitím algoritmov zhlukovej analýzy (2000 | pridané 19. apríla 2005)

Peter Kostelnik; Školiteľ: ? ?

Jednou z typických čŕt súčasnej doby je prudký rozvoj informačných technológií. Prevažná väčšina informácií je uchovávaná a prístupná v elektronickej forme. So stále sa zväčšujúcim množstvom dostupných, najčastejšie textových, informácií a informačných zdrojov sa prirodzene zvyšuje aj potreba organizácie týchto informácií.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Simulácia spoločensky žijúceho hmyzu (2001 | pridané 7. apríla 2005)

Kovalič R.; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Mravce zaujímajú v oblasti umelého života kľúčové postavenie vďaka relatívnej jednoduchosti jedinca v spojení so zložitým kolektívnym správaním. Kolónie mravcov sú schopné vyvinúť prostriedky na...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

23hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Simulácia evolúcie Dawkinsovych biomorfov (2001 | pridané 7. apríla 2005)

Vladislav Miškuf; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Táto práca sa zaoberá popisom programov, ktoré pôvodne zostrojil R. Dawkins na vysvetlenie a simuláciu "sily" prírodného výberu. Biomorfy sú teda tvory, ktoré je možné evolvovať pomocou týchto...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dynamika diskretizovaného modelu Lotka-Volterra (2004 | pridané 7. apríla 2005)

Radovan Ondáš; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Pri pohl’ade na okolitú prírodu je jasné, že všetko so všetkým súvisí. Na princípe ekologickej rovnováhy existujú celé ekosystémy, ktoré sú vel’mi krehké a citlivé na zmeny. Môžeme povedat’, že naša...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Optimalizačný algoritmus s distribuovaným výpočtom pre ladenie simulátora kolónie rias. (2003 | pridané 7. apríla 2005)

Jozef Babjak; Školiteľ: doc. Ing. Július Csontó, CSc.

Živý systém – vyvíjal sa mnoho tisícrocí. Je stabilný a zároven adaptabilný. Má za sebou mnoho pokusov o zmeny. Niektoré boli dobré a prežili. Iné boli zlé a zanikli. Možno súcasne a v tesnej...

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra kybernetiky a umelej inteligencie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

23hlasov Dostupný celý text práce: WEB

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa