sme.sk
 

FEI TUKE Katedra elektrických pohonov a mechatroniky

Portál obsahuje 53 diplomových prác z tejto katedry.

FEI TUKE Katedra elektrických pohonov a mechatroniky

<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Vyšetrovanie kvalitatívnych vlastností práčky (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Martin Žatkovič; Školiteľ: doc. Ing. Pavol Fedor, PhD.

V prvej časti diplomovej práce sú stručne popísané vlastnosti motorov používaných v práčkach, v druhej časti je opísaná fuzzy regulácia a v tretej časti je popísané meranie a zostavený fuzzy model práčky.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

42hlasov

Simulácia elektricky odolného uniplolárneho výkonového polovodičového spínača (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Štefan Výrost; Školiteľ: Ing. Irena Kováčová, PhD.

Práca pojednáva o prúdových a napäťových ochranách. A o ich simuláciách pre praktické použitie. Avšak tento problém je náročný.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

32hlasov

Identifikácia parametrov cudzobudeného motora pomocou genetických algoritmov (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Ľuboš Tutko; Školiteľ: prof. Ing. Ladislav Zboray, PhD.

Úlohou diplomovej práce je identifikácia parametrov jednosmerného motora použitím genetických algoritmov. Je navrhnutý vhodný algoritmus v technickom programe Matlab a riešenie sa uberá dvoma variantmi: prvým sa identifikujú všetky štyri parametre motora súčasne, druhým variantom sa identifikuje zvlášť prúdový a rýchlostný obvod. Výsledky sú tabuľkovo a graficky znázornené.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

28hlasov

Dynamický model dvojfázového synchrónneho motora s permanentným magnetom (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Róbert Škovran; Školiteľ: Doc. Ing. Pavel Záskalický, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá skúmaním dynamických vlastností synchrónneho motorčeka s permanentnými magnetmi. Úlohou je zostrojiť dynamický model a porovna? priebehy jeho momentov so skutočným motorom. Dynamický model je vytvorený v prostredí MATLAB (Simulink).

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

24hlasov

Identifikácia parametrov jednosmerného motora s cudzím budením pomocou neurónových sietí (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Martin Širý; Školiteľ: Prof. Ing. Jaroslav Timko, PhD.

V práci je navrhnutá a simuláciou overená identifikačná štruktúra parametrov nelineárneho matematického modelu jednosmerného cudzobudeného motora. Táto štruktúra môže byť použitá aj pre identifikáciu časovo premenlivých parametrov. Z identifikačnej štruktúry sú taktiež odvodené vzťahy pre doplnenie o pozorovateľa ťažko merateľných veličín motora.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

32hlasov

Riadenie pohybu kyvadla pomocou digitálneho signálového procesora (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Tomáš Šamudovský; Školiteľ: doc. Ing. Ján Fetyko, PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom riadenia pohybu jednoduchého kyvadla pomocou spojitého regulátora a návrhom riadenia pohybu inverzného kyvadla použitím fuzzy logiky. Modely jednoduchého a inverzného kyvadla sú vytvorené v prostredí programu MATLAB - Simulink.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

42hlasov

Viachmotnostné elektromechanické pružné systémy v interaktívnom multimediálnom prevedení (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Ján Sirko; Školiteľ: doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá viachmotnostnými pružnými systémami v interaktívnom multimediálnom prevedení. Téma je spracovaná ako učivo vo forme prednášok a práca je doplnená interaktívnym CD, ktoré pomôže jednoduchšie a názorne podať danú tému študentom.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

33hlasov

AC Dynamometer (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Roman Schütz; Školiteľ: Ing. František Ďurovský, PhD.

Predmetom diplomovej práce je návrh, mechanická konštrukcia a riadenie AC dynamometra. AC dynamometer pozostáva z rekuperačnej/usmerňovacej a striedačovej jednotky. Riadenie dynamometra zabezpečuje programovateľný automat Simatic.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

31hlasov

Návrh a realizácia automobilového striedača malého výkonu (12V DC/120W) s využitím poľom riadených tranzistorov (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Vladislav Prónyai; Školiteľ: Doc. Ing. Irena Kováčová, PhD.

Diplomová práca je zameraná na návrh a realizáciu automobilového striedača malého výkonu (12V DC/120W) s využitím poľom riadených tranzistorov - IGBT. Úvod je venovaný problematike strát v reálnych elektrických a magnetických obvodoch striedača. V ďalšej kapitole sa pojednáva o existujúcich zapojeniach striedačov, ktoré sa dnes využívajú v praxi.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

23hlasov

Riadenie jednosmerného pohonu pomocou fuzzy modelu (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Bohuš Pavlík; Školiteľ: doc. Ing. Pavol Fedor, PhD.

Predmetom tejto diplomovej práce je fuzzy modelovanie a riadenie jednosmerného pohonu na základe jeho fuzzy modelu. V prvej časti sú stručne popísané princípy fuzzy logiky, ktoré sú základom pre zvládnutie tvorby fuzzy modelu. V druhej časti je analyzovaný algoritmus riadenia jednosmerného pohonu na základe jeho fuzzy modelu.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

36hlasov

Možnosti názornej výučby usmerňovacej techniky (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Peter Miško; Školiteľ: doc. Ing. Jozef Ondera, PhD.

Práca sa zaoberá možnosťami využitia multimediálnej podpory PC pri výuke výkonovej elektroniky. Popisuje vytvorené výukové CD a základné psychologické a didaktické pravidlá používané pri tvorbe takýchto materiálov. Na konkrétnej skupine usmerňovačov poukazuje na vytvorenú štruktúru členenia výukových kapitol a spracúva podrobnejšie ukážky riešenia.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

28hlasov

Pohon s jednosmerným motorom v ustálenom stave - interaktívne multimediálne spracovanie (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Ján Miško; Školiteľ: doc. Ing. Viliam Fedák, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá interaktívnym multimediálnym spracovaním časti učebného textu pre predmet Elektrické pohony. Úlohou bolo navrhnúť a zostaviť e-learningový text s prvkami interaktivity a animáciami pre oblasť jednosmerných pohonov. Všetky grafy boli odladené pomocou programu MATLAB a pre ich interaktivne spracovanie bol použitý program Macromedia Director.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

28hlasov

Hierarchický distribuovaný riadiaci systém (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Andrej Mazák; Školiteľ: Ing. Rastislav Harčarufka

V rámci tejto práce bol realizovaný hierarchický distribuovaný riadiaci systém. Boli realizované riadiace aplikácie prakticky demonštrujúce možnosti tohto systému a boli vykonané merania niektorých parametrov systému.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

34hlasov

Mikroprocesorový modul pre výučbu (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Slavomír Lipták; Školiteľ: Ing. Daniela Perduková, PhD.

Analýza a koncepcia riešenia návrhu jednodoskového mikropočítača, návrh jednotlivých funkčných blokov, realizácia systému, problémy pri oživení systému, spôsob programovania.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

42hlasov

Model spínaného reluktančného motora 2P1/2p2 = 8/6 (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Viliam Lapšanský; Školiteľ: Ing. Želmíra Ferková, PhD.

Diplomová práca pojednáva o princípe činnosti spínaného reluktančného motora (SRM) a o možnostiach jeho riadenia a obsahuje model SRM 2P1/2P2=8/6. Odvodené sú matematické vzťahy pre celkovú blokovú schému SRM. Okrem toho je v práci odvodená bloková schéma pre riadenie uhlovej rýchlosti, navrhnutý rýchlostný P-regulátor.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

32hlasov

Spínaný zdroj so sínusovým odberom prúdu (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Marek Kačaliak; Školiteľ: doc. Ing. Jozef Ondera, PhD.

Práca je venovaná popisu základných jednosmerných meničov a použitiu v zapojeniach s jednotkovým činiteľom výkonu. Obsahuje návrh spínaného zdroja s integrovaným obvodom UCC38500, ktorý obsahuje usmerňovač, menič s jednotkovým činiteľom výkonu, jednosmerný nepriami menič a regulačný obvod.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

25hlasov

Zdroj pre oblúkové zváranie s prúdovým riadením (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Rastislav Jurko; Školiteľ: doc. Ing. Jaroslav Dudrík, PhD.

Predmetom tejto práce je návrh a realizácia výkonových a riadiacich časti jednosmerného zdroja prúdu pre oblúkové zváranie. Je navrhnuté úplné riadenie meniča s príslušnými ochrannými a pomocnými obvodmi. Celá činnosť zdroja je overená na funkčnom laboratórnom modeli.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

42hlasov

Riadenie asynchrónneho motora pomocou digitálneho signálového procesora (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Ján Hriňa; Školiteľ: doc. Ing. Ján Fetyko, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou riadenia asynchrónneho motora. V práci sú analyzované niektoré štruktúry skalárneho riadenia a vektorové riadenie. Vlastnosti týchto štruktúr sú vyšetrované simulačne v programe MATLAB SIMULINK a niektoré štruktúry sú odskúšané aj na reálnom pohone pomocou meniča SIMOVERT MASTERDRIVES od firmy Siemens.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

32hlasov

Riadenie maximálneho krútiaceho momentu jednofázových indukčných motorov zmenou kapacity kondenzátora (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Milan Harakaľ; Školiteľ: doc. Ing. Michal Kostelný, PhD.

Táto diplomová práca sa zaoberá novou metódou, ktorou môžeme dosiahnuť maximálny záberový moment jednofázových asynchrónnych motorov zmenou efektívnej hodnoty kondenzátora. Kondenzátor je skratovaný v rôznych periódach elektronickým spínačom počas každého cyklu, pre dosiahnutie efektívnej hodnoty kondenzátora pri spúšťaní.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

37hlasov

Riadenie asynchrónneho motora pomocou neurónovej siete (2003 | pridané 22. apríla 2005)

Peter Girovský; Školiteľ: Ing. Jaroslava Žilková, PhD.

V tejto práci je obsiahnuté použitie umelých neurónových sietí pri riadení asynchrónneho motora. Je tu uvedený návrh neurónového regulátora pre danú regulačnú schému. Neurónový regulátor pozostáva z troch neurónových sietí. Riadiaca štruktúra predstavuje inverzný model indukčného motora. Výsledky simulácie v prostredí Matlab sú prezentované v závere práce.

Technická univerzita v Košiciach » Fakulta elektrotechniky a informatiky » Katedra elektrických pohonov a mechatroniky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

23hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>

Výsledky zoraď podľa