diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita vo Zvolene

Technická univerzita vo Zvolene

Portál obsahuje 24 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Inovačný projekt zameraný na regionálny rozvoj mesta Zvolen (Implementácia participatívneho rozpočtu) (2011 | pridané 1. mája 2011)

Peter Daubner; Školiteľ: doc. Ing. Anna Zaušková, PhD.

Daubner, Peter: Inovačný projekt zameraný na regionálny rozvoj mesta Zvolen (Implementácia participatívneho rozpočtu) (diplomová práca). Technická univerzita vo Zvolene. Rektorát. Drevárska fakulta, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva. Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. Komisia pre obhajoby: Odvetvové a prierezové ekonomiky.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra marketingu,obchodu a svetového lesníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv hrúbky materiálu na priebeh horenia (2000 | pridané 20. februára 2008)

Marek Kolarčík; Školiteľ: prof. Ing. Anton Osvald, CSC

Cieľom práce je komplexne posúdiť účinok hrúbky skúšobnej vzorky a doby tepelného namáhania na dané hodnotiace kritéria (úbytok na hmotnosti, hrúbka zuhoľnatenej vrstvy), ako aj vzájomnou interakciou týchto faktorov na tieto kritéria. Cieľ ďalej predpokladá vytvoriť štatistické a matematické závislosti medzi sledovanými faktormi a hodnotiacimi kritériami.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra požiarnej ochrany | TECHNICKÉ VEDY » Drevárske vedy

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv substrátu a technológie pestovania na kvalitatívne a kvantitatívne parametre koreňových systémov smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) (2007 | pridané 18. decembra 2007)

Benjamín Jarčuška; Školiteľ: Ing. Peter Jaloviar, PhD.

Diplomová práca analyzuje vplyv rozličných modifikovaných substrátov a technológie Lännen Plantek na rast koreňových systémov 1-ročných smrekových semenáčikov. Substrát pre voľnokorenné semenáčiky bol vytvorený zmesou rašeliny a kompostu. Doňho bol potom primiešaný bakteriálny prípravok Bactomix® (4 l/m2) a ílovitý minerál alginit (3 kg/m2). Čistý substrát slúžil ako kontrola.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra pestovania lesov | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Pestovanie lesa

36hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vlhkostné pomery pôdy na lokalite Medvedzie- Jelešňa ( Horná Orava). (2007 | pridané 15. októbra 2007)

Pavol Lucký; Školiteľ: Prof. Ing. Ladislav Tužinský, CSc.

Analyzovaná bola lokalita Medvedzie- Jelešňa ( Oravská kotlina, k. ú. Trstená). Skúmali sa vlhkostné pomery pôdy na ploche meliorovanej a nemeliorovanej ( okamžitá vlhkosť pôdy, zásoba využiteľnej vody a základné pôdne charakteristiky), ujatosť a výškový rast drevín na meliorovanej ploche, stupeň zaburinenia a zároveň sa posúdili prírodne pomery lokality.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra prírodného prostredia | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Hospodárska úprava lesov

37hlasov

Návrh a posúdenie zateplenia stavby z hľadiska ochrany tepla a ochrany pred požiarmi (2007 | pridané 18. júna 2007)

Michal Vacula; Školiteľ: Ing. Ľudmila Tereňová, Phd.

S rastom cien energií na vykurovanie stavieb sa v dnešnej dobe stáva trendom dodatočné zatepľovanie stavebných konštrukcií za účelom eliminovania nákladov vynaložených na vykurovanie stavieb. Okrem samotnej funkcie tepelnej ochrany a energetickej úspornosti musí dodatočný zatepľovací systém spĺňať aj prísne protipožiarne opatrenia špecifikované právnymi a normatívnymi predpismi platnými v EÚ.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra požiarnej ochrany | INÝ VEDNÝ ODBOR

47hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Konštrukčný návrh vyvažovacieho mechanizmu malej rámovej píly (2007 | pridané 14. júna 2007)

Vladimír Kollárik; Školiteľ: doc. Ing. Milan Banský, Csc.

Diplomová práca je zameraná na konštrukčný návrh vyvažovacieho mechanizmu malej rámovej píly. Práca popisuje rámovú pílu z technologického a konštrukčného hľadiska, súčasného stavu, zaoberá sa teóriou kinematiky a dynamiky kľukového mechanizmu. Cieľom je nájsť riešenie, ktoré zabezpečí aby sily vznikajúce pri pohybe (reznom procese) kľukového mechanizmu sa navzájom rušili.

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky » Katedra drevárskych strojov a zariadení | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Výrobné stroje a zariadenia

38hlasov

Nábytok do slovenskej reštaurácie (2007 | pridané 12. júna 2007)

Juraj Tomčík; Školiteľ: Mgr. art. Marián Ihring

Slovenská reštaurácia ako miesto prezentácie slovenskej kuchyne je v tejto práci predstavovaná cez riešený nábytok a to stoličku a stôl. V prvej časti tejto práce je opísaný stav súčasných slovenských „moderných“ salašov, ktoré sa momentálne na našom trhu nachádzajú a prezentujú našu kuchyňu.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Dizajn (aj pre technické vedy)

67hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza a optimalizácia osvetlenia pracovných priestorov vo firme KOHAFLEX, s.r.o., Banská Bystrica (2007 | pridané 9. júna 2007)

Peter Uram; Školiteľ: Ing. Miroslav Dado, PhD.

Práca prezentuje výsledky analýzy vybraného faktoru pracovného prostredia – osvetlenia. Objektom analýzy je výrobná hala firmy KOHAFLEX s.r.o. Banská Bystrica, Majerská cesta 57, ktorej výrobná náplň je výroba tlakových kovových flexibilných hadíc.

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky » Katedra technického manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

50hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Väzba epigeickej mezo- a makrofauny na vybrané pseudokrasové jaskyne v NPR Pohanský hrad (Cerová vrchovina) (2006 | pridané 18. apríla 2007)

Jozef Gaál; Školiteľ: doc. Ing. Slavomír Stašiov, PhD.,

V práci sú prezentované výsledky výskumu štruktúry a dynamiky epigeickej mezo- a makrofauny vybraných pseudokrasových jaskýň Cerovej vrchoviny, v ktorom bola osobitná pozornosť venovaná koscom (Opiliones) a mnohonôžkam (Diplopoda).

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta ekológie a enviromentalistiky » Katedra biológie a všeobecnej ekológie | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ekológia

61hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Návrh prstovej plečky ako prídavné zariadenie k traktoru výkonovej kategórie 40kW (2006 | pridané 5. decembra 2006)

Ondrej Valigura; Školiteľ: doc. Ing. Ján MARKO, CSc.

Táto práca obsahuje prehľad súčasného stavu techniky pre mechanické ničenie buriny v medziriadkoch sadeníc u nás a v zahraničí. Obsahuje podrobný rozbor zahraničných strojov pre mechanické ničenie buriny a zameriava sa na najnovšie trendy vo vývoji týchto strojov.

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta enviromentálnej a výrobnej techniky » Katedra lesnej a mobilnej techniky | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Stavebné, pôdohospodárske, zemné a traťové stroje a zariadenia

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales (2006 | pridané 21. novembra 2006)

Peter Glončák; Školiteľ: Ing. Karol Ujházy, PhD.

Práca sa zaoberá metodikou a praktickým stanovením prirodzenosti drevinového zloženia na príklade ochranného pásma NPR Badínsky prales. Výsledkom sú podrobné tematické mapy drevinového zloženia a lesných typov, model rekonštruovaného drevinového zloženia a syntetické mapy prirodzenosti drevinového zloženia. Prínosom práce sú najmä metodické poznatky využiteľné pre hodnotenie prirodzenosti lesov ako podpora rozhodovania pre aktívnu praktickú starostlivosť o lesné ekosystémy maloplošných chránených území.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra fytológie | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Lesnícka fytológia

64hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Pružnostné charakteristiky materiálov na báze dreva používaných na výrobu reproduktorových ozvučníc (2006 | pridané 11. mája 2006)

Peter Kičák; Školiteľ: doc. Anna Danihelová

Konštrukcia a materiál reproduktorovej ozvučnice nezanedbateľne ovplyvňujú výsledný zvuk reproduktorovej sústavy. Vyžarovaním zvuku do vnútorného priestoru ozvučnice dochádza k rozkmitaniu jej stien, a tým aj k skresleniu výsledného zvuku vyžarovaného reproduktormi do posluchového priestoru. Úroveň rozkmitania stien závisí od použitého materiálu, pretože jeho pružnostné charakteristiky sa líšia.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

39hlasov

Vplyv liehových lakov na pružnostné charakteristiky smrekového rezonančného dreva (2006 | pridané 11. mája 2006)

Rastislav Klačanský; Školiteľ: Ing. Martin Čulík, PhD.

Diplomová práca sa zamerala na skúmanie vplyvu husliarského liehového laku, spôsobu vytvrdzovania (bez UV žiarenia a s UV žiarením) a vplyvu počtu vrstiev na pružnostné charakteristiky smrekového dreva. Konkrétne sa sledoval vplyv spomínaných faktorov na modul pružnosti v pozdĺžnom smere "Ex", modul pružnosti v priečnom smere "Ey" a akustickú konštantu v smere pozdĺžnom " A".

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

44hlasov

Vlastnosti glutínových lepidiel používaných pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov (2006 | pridané 11. mája 2006)

Miroslav Danihel; Školiteľ: Ing. Martin Čulík, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá hodnotením mechanických vlastností lepeného spoja použitím glutínových lepidiel ako tradičných lepidiel pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov. Posudzuje sa vplyv pôsobenia nadmernej vlhkosti a zvýšenej teploty na lepený spoj. Aby sme odolnosť voči týmto faktorom zvýšili, pridávali sme do roztoku kostného gleja práškový formaldehyd.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

43hlasov

Hodnotenie atribútov krajinného obrazu v kontexte s turistickým ruchom v obci Ždiar (2004 | pridané 22. januára 2006)

Ing. Katarína Horská, rod. Jánošíková; Školiteľ: Doc.Ing. Peter Jančura, PhD.

Predmetom diplomovej práce základné charakteristiky územia,identifikácia vlastností reliéfu a štruktúr krajiného povrchu, identifikácia atribútov krajinného obrazu, historické krajinné štruktúry, krajina kontext sídlo s dôrazom na cerejné priestranstvá, zhodnotenie súčasného stavu a návrh základných regulatív a aplikácia výsledkov pre potreby skvalitnenia cestovného ruchu.

Technická univerzita vo Zvolene » Fakulta ekológie a enviromentalistiky » Katedra plánovania a tvorby krajiny | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Krajinná ekológia

54hlasov

Akustické vlastnosti historických a novodobých sakrálnych objektov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Štefan Majzel; Školiteľ: Anna Danihelová

Tato diplomová práca sa venuje akustickým vlastnostiam starých a novodobých sakrálnych objektov. Vychádza z výsledkov získaných v programe CATT - acustic, ktorý slúži na simuláciu akustických meraní priestorových objektov. Tato práca poukazuje na možnosti, ktoré poskytuje softvér zaoberajúci sa priestorovou akustikou.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

40hlasov

Akustická charakteristika amfiteátrov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Michal Jelínek; Školiteľ: Anna Danihelová

Táto práca analyzuje a porovnáva vybrané zvukové vlastnosti priestoru otvoreného divadla, tvarom inšpirovaného starovekým gréckym amfiteátrom v Epidaure, ktorý má veľký historický i vedecký význam. Práca sa zaoberá jedným z možných variantov prístupu, ktorý je založený na akustickej simulácii a hodnotení, použitím počítačového softvéru.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

44hlasov

Ladenie husľových dosák vo vzťahu k vlastnostiam husliarskych lakov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Peter Kajánek; Školiteľ: Martin Čulík

Táto diplomová práca sa venuje ladeniu hotových smrekových a javorových dosiek pred a po nanesení povrchovej úpravy a tým pádom hudobným zákonitostiam vo vzťahu doska a povrchová úprava, ktorá zahŕňa špecifickú prípravu lakov a dôkladne premyslenú metódu samotného lakovania.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

38hlasov

Stárnutie dreva ako fenomén pri výrobe strunových hudobných nástrojov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Marek Kunštár; Školiteľ: Martin Čulík

Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením starnutia dreva a jeho vplyvom na fyzikálno-akustické charakteristiky, šírku ročných kruhov a podiel letného dreva, a podiel celulózy. Na výskum bolo použité smrekové a javorové drevo prirodzene sušené (5 ročné) z lokalít Slovenska a staršie drevo (25 ročné) od firmy FIEDLER z ČR.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

42hlasov

Činitele ovplyvňujúce mechanické vlastnosti lepeného spoja pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Miroslav Virág; Školiteľ: Martin Čulík

Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením mechanických vlastností a určením vplyvu vlhkosti a teploty lepeného spoja javorových klinov požitých na výrobu historických viol da gamba pre firmu Fiedler (CZ).. Na výskum boli určené tri druhy syntetických lepidiel: Titebond - Original wood glue, Tempo 347.0 a Jowapur 685.30.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

36hlasov

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa