Drevárska fakulta TUZVO

Portál obsahuje 16 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Inovačný projekt zameraný na regionálny rozvoj mesta Zvolen (Implementácia participatívneho rozpočtu) (2011 | pridané 1. mája 2011)

Peter Daubner; Školiteľ: doc. Ing. Anna Zaušková, PhD.

Daubner, Peter: Inovačný projekt zameraný na regionálny rozvoj mesta Zvolen (Implementácia participatívneho rozpočtu) (diplomová práca). Technická univerzita vo Zvolene. Rektorát. Drevárska fakulta, Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva. Vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Anna Zaušková, PhD. Komisia pre obhajoby: Odvetvové a prierezové ekonomiky.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra marketingu,obchodu a svetového lesníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv hrúbky materiálu na priebeh horenia (2000 | pridané 20. februára 2008)

Marek Kolarčík; Školiteľ: prof. Ing. Anton Osvald, CSC

Cieľom práce je komplexne posúdiť účinok hrúbky skúšobnej vzorky a doby tepelného namáhania na dané hodnotiace kritéria (úbytok na hmotnosti, hrúbka zuhoľnatenej vrstvy), ako aj vzájomnou interakciou týchto faktorov na tieto kritéria. Cieľ ďalej predpokladá vytvoriť štatistické a matematické závislosti medzi sledovanými faktormi a hodnotiacimi kritériami.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra požiarnej ochrany | TECHNICKÉ VEDY » Drevárske vedy

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Návrh a posúdenie zateplenia stavby z hľadiska ochrany tepla a ochrany pred požiarmi (2007 | pridané 18. júna 2007)

Michal Vacula; Školiteľ: Ing. Ľudmila Tereňová, Phd.

S rastom cien energií na vykurovanie stavieb sa v dnešnej dobe stáva trendom dodatočné zatepľovanie stavebných konštrukcií za účelom eliminovania nákladov vynaložených na vykurovanie stavieb. Okrem samotnej funkcie tepelnej ochrany a energetickej úspornosti musí dodatočný zatepľovací systém spĺňať aj prísne protipožiarne opatrenia špecifikované právnymi a normatívnymi predpismi platnými v EÚ.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra požiarnej ochrany | INÝ VEDNÝ ODBOR

47hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Nábytok do slovenskej reštaurácie (2007 | pridané 12. júna 2007)

Juraj Tomčík; Školiteľ: Mgr. art. Marián Ihring

Slovenská reštaurácia ako miesto prezentácie slovenskej kuchyne je v tejto práci predstavovaná cez riešený nábytok a to stoličku a stôl. V prvej časti tejto práce je opísaný stav súčasných slovenských „moderných“ salašov, ktoré sa momentálne na našom trhu nachádzajú a prezentujú našu kuchyňu.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Dizajn (aj pre technické vedy)

67hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Pružnostné charakteristiky materiálov na báze dreva používaných na výrobu reproduktorových ozvučníc (2006 | pridané 11. mája 2006)

Peter Kičák; Školiteľ: doc. Anna Danihelová

Konštrukcia a materiál reproduktorovej ozvučnice nezanedbateľne ovplyvňujú výsledný zvuk reproduktorovej sústavy. Vyžarovaním zvuku do vnútorného priestoru ozvučnice dochádza k rozkmitaniu jej stien, a tým aj k skresleniu výsledného zvuku vyžarovaného reproduktormi do posluchového priestoru. Úroveň rozkmitania stien závisí od použitého materiálu, pretože jeho pružnostné charakteristiky sa líšia.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

39hlasov

Vplyv liehových lakov na pružnostné charakteristiky smrekového rezonančného dreva (2006 | pridané 11. mája 2006)

Rastislav Klačanský; Školiteľ: Ing. Martin Čulík, PhD.

Diplomová práca sa zamerala na skúmanie vplyvu husliarského liehového laku, spôsobu vytvrdzovania (bez UV žiarenia a s UV žiarením) a vplyvu počtu vrstiev na pružnostné charakteristiky smrekového dreva. Konkrétne sa sledoval vplyv spomínaných faktorov na modul pružnosti v pozdĺžnom smere "Ex", modul pružnosti v priečnom smere "Ey" a akustickú konštantu v smere pozdĺžnom " A".

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

44hlasov

Vlastnosti glutínových lepidiel používaných pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov (2006 | pridané 11. mája 2006)

Miroslav Danihel; Školiteľ: Ing. Martin Čulík, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá hodnotením mechanických vlastností lepeného spoja použitím glutínových lepidiel ako tradičných lepidiel pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov. Posudzuje sa vplyv pôsobenia nadmernej vlhkosti a zvýšenej teploty na lepený spoj. Aby sme odolnosť voči týmto faktorom zvýšili, pridávali sme do roztoku kostného gleja práškový formaldehyd.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

43hlasov

Akustické vlastnosti historických a novodobých sakrálnych objektov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Štefan Majzel; Školiteľ: Anna Danihelová

Tato diplomová práca sa venuje akustickým vlastnostiam starých a novodobých sakrálnych objektov. Vychádza z výsledkov získaných v programe CATT - acustic, ktorý slúži na simuláciu akustických meraní priestorových objektov. Tato práca poukazuje na možnosti, ktoré poskytuje softvér zaoberajúci sa priestorovou akustikou.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

40hlasov

Akustická charakteristika amfiteátrov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Michal Jelínek; Školiteľ: Anna Danihelová

Táto práca analyzuje a porovnáva vybrané zvukové vlastnosti priestoru otvoreného divadla, tvarom inšpirovaného starovekým gréckym amfiteátrom v Epidaure, ktorý má veľký historický i vedecký význam. Práca sa zaoberá jedným z možných variantov prístupu, ktorý je založený na akustickej simulácii a hodnotení, použitím počítačového softvéru.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

44hlasov

Ladenie husľových dosák vo vzťahu k vlastnostiam husliarskych lakov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Peter Kajánek; Školiteľ: Martin Čulík

Táto diplomová práca sa venuje ladeniu hotových smrekových a javorových dosiek pred a po nanesení povrchovej úpravy a tým pádom hudobným zákonitostiam vo vzťahu doska a povrchová úprava, ktorá zahŕňa špecifickú prípravu lakov a dôkladne premyslenú metódu samotného lakovania.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

38hlasov

Stárnutie dreva ako fenomén pri výrobe strunových hudobných nástrojov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Marek Kunštár; Školiteľ: Martin Čulík

Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením starnutia dreva a jeho vplyvom na fyzikálno-akustické charakteristiky, šírku ročných kruhov a podiel letného dreva, a podiel celulózy. Na výskum bolo použité smrekové a javorové drevo prirodzene sušené (5 ročné) z lokalít Slovenska a staršie drevo (25 ročné) od firmy FIEDLER z ČR.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

42hlasov

Činitele ovplyvňujúce mechanické vlastnosti lepeného spoja pri výrobe sláčikových hudobných nástrojov (2005 | pridané 3. augusta 2005)

Miroslav Virág; Školiteľ: Martin Čulík

Diplomová práca sa zaoberá zhodnotením mechanických vlastností a určením vplyvu vlhkosti a teploty lepeného spoja javorových klinov požitých na výrobu historických viol da gamba pre firmu Fiedler (CZ).. Na výskum boli určené tri druhy syntetických lepidiel: Titebond - Original wood glue, Tempo 347.0 a Jowapur 685.30.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

36hlasov

Diagnostikovanie motivačného prostredia podniku ŽOS a.s Zvolen pomocou osobného dotazníka (2003 | pridané 3. júna 2005)

Erika Chabadová; Školiteľ: Ing. Miloš Hitka, PhD.

Cieľom našej práce bolo uskutočniť analýzu motivačného prostredia v ŽOS a.s. Zvolen. Pri riešení tejto problematiky sme vychádzali z teoretických poznatkov z oblasti pracovnej motivácie a z analýzy súčasného motivačného systému ŽOS a.s. Zvolen.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra obrábania dreva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

30hlasov

Tvorba motivačného programu pre pracovníkov v. D. Lubonas Hlohovec (2003 | pridané 2. júna 2005)

Martina Kovačiková; Školiteľ: Ing. Miloš Hitka, PhD.

V diplomovej práci sa venujeme problematike motivácie zamestnancov výrobného družstva LUBONAS Hlohovec. Na základe navrhnutého dotazníka analyzujeme motivačné faktory najviac ovplyvňujúce výkonnosť zamestnancov a navrhujeme motivačný program. Tento cieľ sa zakladá na riešení niekoľkých čiastkových úloh: - analýza teoretických poznatkov v oblasti motivácie.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra obrábania dreva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

34hlasov

Prieskum motivačných faktorov v QUERCUR s.r.o. Lučenec (2003 | pridané 2. júna 2005)

Elena Beňová; Školiteľ: Ing. Miloš Hitka, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou motivácie pracovníkov vo firme QUERCUS s. r. o. Lučenec. Cieľom diplomovej práce bolo na základe štatistickej analýzy rozdeliť pracovníkov firmy do podobne motivačne orientovaných skupín a vytvoriť návrh motivačného programu pre náhodne vybranú skupinu.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra obrábania dreva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

35hlasov

Metodická tvorba motivačných programov vo výrobných podnikoch (2003 | pridané 2. júna 2005)

Katarína Kučerová; Školiteľ: Ing. Miloš Hitka, PhD.

Hlavným cieľom diplomovej práce bola analýza motivačných faktorov, zoskupenie pracovníkov firmy v závislosti od ich pracovného zaradenia (vrcholový manažment, stredný manažment, robotníci) na základe ich motivačných potrieb a následná tvorba motivačného programu pre hodnotovo podobne orientované vybrané skupiny pracovníkov.

Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra obrábania dreva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

30hlasov

Výsledky zoraď podľa