Lesnícka fakulta TUZVO

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Vplyv substrátu a technológie pestovania na kvalitatívne a kvantitatívne parametre koreňových systémov smreka obyčajného (Picea abies [L.] Karst.) (2007 | pridané 18. decembra 2007)

Benjamín Jarčuška; Školiteľ: Ing. Peter Jaloviar, PhD.

Diplomová práca analyzuje vplyv rozličných modifikovaných substrátov a technológie Lännen Plantek na rast koreňových systémov 1-ročných smrekových semenáčikov. Substrát pre voľnokorenné semenáčiky bol vytvorený zmesou rašeliny a kompostu. Doňho bol potom primiešaný bakteriálny prípravok Bactomix® (4 l/m2) a ílovitý minerál alginit (3 kg/m2). Čistý substrát slúžil ako kontrola.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra pestovania lesov | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Pestovanie lesa

36hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vlhkostné pomery pôdy na lokalite Medvedzie- Jelešňa ( Horná Orava). (2007 | pridané 15. októbra 2007)

Pavol Lucký; Školiteľ: Prof. Ing. Ladislav Tužinský, CSc.

Analyzovaná bola lokalita Medvedzie- Jelešňa ( Oravská kotlina, k. ú. Trstená). Skúmali sa vlhkostné pomery pôdy na ploche meliorovanej a nemeliorovanej ( okamžitá vlhkosť pôdy, zásoba využiteľnej vody a základné pôdne charakteristiky), ujatosť a výškový rast drevín na meliorovanej ploche, stupeň zaburinenia a zároveň sa posúdili prírodne pomery lokality.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra prírodného prostredia | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Hospodárska úprava lesov

37hlasov

Posúdenie prirodzenosti drevinového zloženia ochranného pásma NPR Badínsky prales (2006 | pridané 21. novembra 2006)

Peter Glončák; Školiteľ: Ing. Karol Ujházy, PhD.

Práca sa zaoberá metodikou a praktickým stanovením prirodzenosti drevinového zloženia na príklade ochranného pásma NPR Badínsky prales. Výsledkom sú podrobné tematické mapy drevinového zloženia a lesných typov, model rekonštruovaného drevinového zloženia a syntetické mapy prirodzenosti drevinového zloženia. Prínosom práce sú najmä metodické poznatky využiteľné pre hodnotenie prirodzenosti lesov ako podpora rozhodovania pre aktívnu praktickú starostlivosť o lesné ekosystémy maloplošných chránených území.

Technická univerzita vo Zvolene » Lesnícka fakulta » Katedra fytológie | PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY » Lesnícke vedy » Lesnícka fytológia

64hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa