Fakulta managementu UK

Portál obsahuje 36 diplomových prác z tejto fakulty.

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Agilný prístup k riadeniu projektov a jeho využitie pri Big Data Manažmente. (2015 | pridané 15. januára 2016)

Patrícia Franková; Školiteľ: Ing. Peter Balco, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo zdokumentovať agilný prístup k riadeniu projektov a navrhnúť spôsob jeho využitia pri projektoch týkajúcich sa Big Data Manažmentu. Popísali sme agilný a plánom riadený prístup k riadeniu projektov a ich rozdiely. Taktiež sme popísali Big Data Manažment, trendy, ktoré viedli k vzniku Big Data a rozdiel medzi Big Data a business intelligence.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra informačných systémov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Vývoj slovenského trhu práce od vstupu do Európskej únie (2012 | pridané 7. novembra 2012)

Matej Ihelka; Školiteľ: PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Cieľom bakalárskej práce je podať z ekonomického hľadiska komplexný pohľad na problematiku trhu práce v Slovenskej republike od jej vstupu do Európskej únie. Na základe analýzy vybraných makroekonomických ukazovateľov ako hrubý domáci produkt, nezamestnanosť a inflácia popísať vývoj trhu práce nielen na národnej, ale i regionálnej úrovni.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Teoretické základy hospodárskej politiky (2005 | pridané 29. júla 2012)

Tomáš Páleš; Školiteľ: Ing. Zuzana Stoličná

Cieľom diplomovej práce bolo s použitím súčasnej odbornej literatúry vysvetliť podstatu a význam hospodárskej politiky, funkcie štátu v ekonomike a poskytnúť základné teoretické vysvetlenie vybraných aspektov hospodárskej politiky. Práca je rozdelená na tri kapitoly a obsahuje 46 obrázkov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

CREDIT DEFAULT SWAPS: IMPACT ON EQUITY INDICES DURING THE EUROPEAN SOVEREIGN DEBT CRISIS (2011 | pridané 22. októbra 2011)

Martin Baláž; Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

This work explains functioning and the current state of the Credit Default Swaps market and analyses the links between sovereign CDS and major stock indices in the respective countries.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

7hlasov

DOPADY HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL V RÁMCI TRHOV SEVERNEJ AMERIKY, EURÓPSKEJ ÚNIE A SLOVENSKA V ROKOCH 2008 AŽ 2010 (2010 | pridané 30. decembra 2010)

Milan Bruncko; Školiteľ: Doc. Ing. Milan Fekete, PhD

Obsahom prvej časti tejto práce je vplyv a dopady svetovej hospodárskej krízy na najvýznamnejších producentov osobných automobilov v priebehu rokov 2008, 2009 a 2010. Na porovnanie týchto spoločností je využitá metóda strategických skupín, ktorú vypracoval Michael Porter v knihe Competitive strategy.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Využiteľnosť open source softvéru v podnikaní na Slovensku (2010 | pridané 23. augusta 2010)

Tomáš Palkovič; Školiteľ: doc. RNDr. Michal Greguš, PhD.

Táto práca pojednáva o najdôležitejších aspektoch open source softvéru a ich implikáciách najmä na oblasť využiteľnosti takéhoto softvéru v podnikaní. Úvod práce spracováva oblasti histórie a proces vývoja softvéru z pohľadu softvérového inžinierstva.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra informačných systémov | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

DAX's January 2008 crash: a routine correction or outright panic? (2009 | pridané 2. júna 2009)

Martin Baláž; Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.

A comprehensive study of the January 2008 crash in DAX stock index including the analysis of the impact of new information on the index's level.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Lobing a ovplyvňovanie rozhodnutí (2009 | pridané 19. mája 2009)

Adam Markuš; Školiteľ: Mgr. Peter Gál, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce je popísať a analyzovať lobing podnikov v prostredí Slovenskej republiky. Jej zámerom je priblížiť lobing ako významnú súčasť vzťahov podnikov a vlády. Venuje sa motivácii podnikov k lobingu, jeho aktérmi, obsahom a technikami. Snaží sa nájsť optimálny prístup firiem k lobingu a pomenovať faktory, ktoré ho ovplyvňujú. Práca je rozdelená na tri kapitoly.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Podnikový manažment

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza nástrojov na sprostredkovanie práce vo vybraných krajinách EÚ (2005 | pridané 19. apríla 2009)

Miroslav Dravecký; Školiteľ: Doc. Ing. Ľudmila Bajzíková, CSc.

Môže sa kvalita sprostredkovateľských služieb zlepšiť? Skúseností zo zahraničia, kde sa na tieto účely využívajú prepracované klasifikácie zamestnaní, nasvedčujú, že to možné je. Moja práca naznačuje, v čom má Slovensko prednosti a ktoré aktivity v súvislosti s klasifikáciou zamestnaní je ešte potrebné urobiť.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Meranie kvality služieb kombináciou techniky kritických incidentov a metódy mystery shopping, Aplikácia na príklade slovenských hotelov (2008 | pridané 15. marca 2009)

Milan Schnorrer; Školiteľ: doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. / Kozultácie poskytol: Prof.Dr. Bernd Stauss

Práca je doposiaľ najširším publikovaných výskumom kvality služieb slovenských hotelov a zároveň dokazuje možnosť spojenia dvoch oddelených metód merania kvality služieb - Mystery Shopping a Techniky kritických incidentov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Obchod a marketing

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Aplikácia nekooperatívnej teórie hier v manažérskom rozhodovaní (2008 | pridané 30. septembra 2008)

Tomáš Kubiš; Školiteľ: Doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.

Hlavným cieľom tejto práce je poskytnúť predstavu o možnostiach a obmedzeniach využitia nekooperatívnej teórie hier pri rozhodovaní v manažérskej praxi. Práca obsahuje teoretický úvod do problematiky, metodický rámec na použitie a ilustráciu použitia teórie hier na niekoľkých prípadových štúdiách.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Platobné karty ako nástroj bezhotovostného platobného styku (2008 | pridané 1. augusta 2008)

Lukáš Hornáček; Školiteľ: doc. Ing. Viera Sysáková, CSc.

Touto diplomovou prácou chcem umožniť pohľad i do budúcnosti platobných, najmä kreditných kariet, nových možností ich využívania a zároveň možným spôsobom zviditeľniť víziu budúcnosti tohto platobného nástroja. V prvej kapitole predstavujem platobné karty od ich vzniku až po súčasnosť.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra marketingu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza vybraných stratégií hedžových fondov a ich implementácia do tradičných portfólií (2008 | pridané 24. júla 2008)

Lukáš Kozár; Školiteľ: Ing. Boris Šturc, CSc.

Za približne polstoročie od kedy hedžové fondy skutočne fungujú, sa vyvinuli z odvážneho pokusného králika na čelo investičných inovácií. Niektorí ich milujú a oslavujú ako hlavných prispievateľov k flexibilite a likvidite finančných trhov a iní ich nenávidia, označujú za hrozbu trhovej stability a najradšej by ich začali regulovať. Populárne sú medzi veľkými inštitucionálnymi investormi hľadajúcimi také nástroje na diverzifikáciu svojich portfólií, ktoré by priniesli pokiaľ možno vyšší výnos a menšiu volatilitu. Podrobnejšie vysvetlenie hedžových investičných nástrojov, praktické príklady jednotlivých investičných stratégií a hlavne analýza ich potenciálnej atraktivity pre bežných investorov budú hlavnými témami tejto práce, ktorá, dúfam, prispeje k hlbšiemu pochopeniu a vytvoreniu vyváženého názoru na čoraz viac diskutovaný fenomén hedžových fondov.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výzvy a problémy inovačnej politiky Slovenksa (2008 | pridané 2. júna 2008)

Michaela Boleková; Školiteľ: Doc.Ing. Juraj Borovský, PhD

Diplomová práca integruje teoretické poznatky o inováciách a ich významnosti so skúmaním uplatnenia týchto princípov v kontexte slovenskej ekonomiky. Analýza súčasnej situácie je tu doplnená determinovaním brzdiacich elementov. Na identifikáciu bariér následne nadväzuje popis výziev a príležitostí najbližších rokov ale najmä formulovanie odporúčaní pre inovačnú politiku tak, aby mohli byť tieto príležitosti využité.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Verejná ekonomika a služby

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Procesný manažment a jeho aplikácia v poisťovni (2008 | pridané 22. mája 2008)

Jakub Suchý; Školiteľ: doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

Procesný prístup k riadeniu organizácie priniesol úplne nový pohľad na tvorbu výstupu, ako aj na zákazníka. Horizontálne nazeranie na fungovanie organizácie a jeho aplikácia vo všetkých oblastiach podnikania znamenali vo svete obchodu malú revolúciu.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

32hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Porovnanie slovenského bankového sektora s vybranou krajinou EÚ (2008 | pridané 22. mája 2008)

Martina Alexová; Školiteľ: Ing. Zdenko Štefanides, M.S.

Práca pojednáva o najdôležitejších oblastiach slovenského bankového sektora a stupňom jeho rozvoja v porovnaní s vybranou krajinou EÚ 12 - Portugalskom. Na základe zistených porovnaní sa slovenský bankový sektor začína približovať k európskym štandardom v oblasti štruktúry aktív. Z hľadiska likvidity je na oveľa vyššej úrovni ako Portugalsko.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

22hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Americká hypotekárna kríza (2008 | pridané 23. apríla 2008)

Peter Kováč; Školiteľ: Ing. Boris Sturc, CSc

V auguste 2007 prepukla v USA hypotekárna kríza, ktorá spôsobila krízu likvidity, prepady na akciových trhoch, vysoké straty v bankovom sektore, zníženie hospodárskeho rastu USA a ďalšie negatívne dopady na celosvetové hospodárstvo. Cieľom diplomovej práce je zistiť hlavnú príčinu vzniku hypotekárnej krízy.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra financií a ekonómie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomická teória

33hlasov Dostupný celý text práce: DOC | WEB

Motivácia a vedenie dobrovoľníkov (2007 | pridané 2. októbra 2007)

Michal Knitl; Školiteľ: Mgr. Branislav Vargic, PhD.

Cieľom tejto práce je poskytnúť obraz o motivačných faktoroch a štýle vedenia dobrovoľníkov, ktoré sú kľúčovými faktormi ich existencie v spoločnosti. Zároveň poukázať na možnosti ich motivácie a vedenia, ktoré sú ľahko aplikovateľné v praxi a zvýšia efektivitu či už v domácej krajine, alebo pri dlhodobých dobrovoľníckych projektoch v zahraničí.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra manažmentu | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza vzdelávacích potrieb vo firme (1998 | pridané 12. júna 2007)

Miriam Čopíková; Školiteľ: Mojmír Kališ

Ťažiskom práce je výskumná časť, v ktorej sa snažíme analyzovať vzdelávacie potreby vo firme Unilever Slovensko, na základe spracovania dát plynúcich z vyplnených dotazníkov. Výskum je zaujúmavý tým, že sme použli dve rôzne metódy výskumu – priamu a nepriamu, ktorých kombinácia mala slúžiť k vyššej presnosti identifikovania potrieb vzdelávania. V interpretácii sa snažíme vyvodiť určité oblasti a smery vzdelávania a rozvoja manažérov vo firme.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment

44hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Analýza odvetvia a strategické partnerstvá v plynárenskom odvetví v EÚ a vo svete (2007 | pridané 7. júna 2007)

Michal Kitko; Školiteľ: Mgr. Peter Gál, Phd

KITKO, Michal : Analýza odvetvia a strategické partnerstvá v plynárenskom odvetví v EÚ a vo svete. [Diplomová práca] – Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu; Katedra stratégie a podnikania. – Vedúci: Peter Gál. Bratislava: UK, 2006, 87 s.

Univerzita Komenského » Fakulta managementu » Katedra stratégie a podnikania | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Odvetvové ekonomiky a manažment

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa