diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

FMFI UK Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Portál obsahuje 9 diplomových prác z tejto katedry.

FMFI UK Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky

Výsledky zoraď podľa

Kalibrácia TileCal kalorimetra experimnetu ATLAS (2009 | pridané 15. júna 2009)

Lucia Báťková; Školiteľ: Mgr. Pavel Šťavina, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá kalibráciou hadrónového kalorimetra TileCal pomocou testov na zväzkoch miónov. Zväzky miónov poskytli interkalibráciu odozvy všetkých buniek kalorimetra. Moduly TileCal kalorimetra boli primárne kalibrované rádioaktívnym zdrojom cézia a následne boli testované pomocou kalibračných zväzkov častíc (e, mión, pión).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Jadrová a subjadrová fyzika

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Technológia streamingu pre virtuálne prostredie (2008 | pridané 6. októbra 2008)

David Běhal; Školiteľ: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

V mojej práci sa venujem problematike zobrazenia videa na internete bez možnosti stiahnutia. Pomocou technológie streamingu ponúkam možnosť múzeám zobraziť svoj obsah vo forme videa. Navrhujem použitie prvku „virtuálna cesta“ na lepšiu orientáciu používateľa v múzeu, ktorá súčasne zobrazuje priebeh prehrávania videa.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

24hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Metóda forcingu (2001 | pridané 26. mája 2008)

Tomáš Futáš; Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.

Cieľom tejto práce je poskytnúť základné poznatky o metóde forcingu, ktorá je v súčasnej teórii množín veľmi používaná metóda. Slúži na dokazovanie nezávislosti tvrdení od axiómov ZFC, resp. iných množín axiómov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Matematická logika a základy matematiky

27hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Virtuálne múzeum online (2008 | pridané 25. mája 2008)

Ján Laurenčík; Školiteľ: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá naštudovaním problematiky virtuálnych múzeí, návrhu vlastného riešenia virtuálneho múzea a napokon implementácie navrhnutého riešenia prispôsobeného na publikovanie na internete.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Vlastnosti rovinných kriviek a ich vizualizácia (2007 | pridané 15. júna 2007)

Eva Kozáková; Školiteľ: doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Diplomová práca skúma vlastnosti rovinných kriviek. Venuje sa štúdiu ruliet, špirál a kužeľosečiek. Niektoré z vlastností kriviek sú vizualizované v programe, ktorý bol vytvorený ako súčasť tejto práce. Program umožňuje meniť parametre uvedených kriviek a exportovať vytvorené obrázky, ako voľne šíriteľný teda môže poslúžiť pri ilustrovaní článkov o krivkách.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy

32hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Vyučovanie lineárnych a kvadratických funkcií na gymnáziách pomocou programu Equation Grapher (2006 | pridané 5. augusta 2006)

Jana Balážová; Školiteľ: doc. RNDr. Helena Berekova, CSc.

V diplomovej práci sa budeme zaoberať niektorými možnosťami využitia IKT vo vyučovaní matematiky (špeciálne lineárnych a kvadratických funkcií, rovníc a nerovníc na gymnáziu). V prvej kapitole sa pozornosť sústredí na historický vývoj týchto funkcií. Druhá kapitola je zameraná na učebné plány, osnovy a štandardy na gymnáziách, ktoré sa týkajú vyučovania lineárnych a kvadratických funkcií.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY

34hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Aplikácie neštandardnej analýzy (2003 | pridané 5. júla 2005)

Ján Špakula; Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Zlatoš, PhD.

Jednu z revolúcií v matematike zaprícinili I. Newton a W. Leibniz svojimi prácami v sedemnástom storocí. Objavili nieco, co dnes nazývame diferenciálnym a integrálnym poctom. Použili však nieco, co vtedy nemalo žiaden matematický základ — nekonecne malé veliciny. Idey síce boli intuitívne správne, ale ich „nesprávneÿ použitie viedlo k nepravdivým výsledkom.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rekonštrukcia implicitnej plochy pomocou lokálnych approximácii z množiny bodov (2005 | pridané 29. apríla 2005)

Marián Uherčík; Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

Táto práca rieši problém rekonštrukcie plochy z množiny bodov. Používame lokálne polynomiálne aproximácie, ktoré stmelujeme do implicitnej plochy. Práca obsahuje prehl’ad literatúry. Rozoberáme požiadavky na vzorkovanie, rôzne techniky na prerozdelenie priestoru, rôzne typy lokálnych aproximácií a stmelovanie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Konštrukcia strednej osi v polygónoch: teória, implementácia, aplikácie. (2000 | pridané 4. januára 2005)

Boris Lilov; Školiteľ: Mgr. Marek Mikita

Práca je venovaná teórii, implementácii a aplikáciam strednej osi definovanej pre polygóny v euklidovskej rovine.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Geometria a topológia

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa