diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

FMFI UK Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

Portál obsahuje 4 diplomové práce z tejto katedry.

FMFI UK Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky

Výsledky zoraď podľa

Online aplikácia pre vizualizáciu dát (2012 | pridané 1. júla 2012)

Tibor Stanko; Školiteľ: Mgr. Matej Novotný, PhD.

Bakalárska práca prezentuje návrh a implementáciu novej aplikácie Grafit, ktorá umožňuje vizualizáciu dát v online prostredí. Dôraz je kladený na jednoduchosť a ľahkú rozšíriteľnosť o ďalšie techniky vizualizácie. Cieľovou skupinou aplikácie sú bežní používatelia webu.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

The Mathematics of Infectious Diseases (2007 | pridané 3. júla 2007)

Lenka Bubniakova; Školiteľ: doc. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.

This paper deals with the possibility of an epidemic spreading in a population. It tells under which conditions will the infection spread and if it does then how it will spread in time. Some models take also in consideration vaccination, geographical location, social and cultural habit, etc.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Matematická analýza

47hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Broydenova metóda použitá pri riešení degenerovaných parabolických úloh (2001 | pridané 20. apríla 2005)

Ivan Cimrák; Školiteľ: Daniel Ševčovič

Broydenova meóda ako jedna z kvazinewtonovských meód sa v literatúre spomína často, ale väčsinou len v úlohách optimalizačného charakteru. Bola viackrát použitá na minimalizovanie hodnotových funkcionálov pri inverzných úlohách. Na riešenie nelineárnych sústav, ktoré vedú k riešeniam diferenciálnych rovníc bola použitá zriedka.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

31hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Polynomickosť a iné vlastnosti reálnych multifunkcií (1999 | pridané 18. apríla 2005)

Tomáš Futáš; Školiteľ: RNDr. Ivan Kupka, CSc.

Diplomová práca sa venuje reálnym multifunkciám, definovaniu polynomických multifunkcií a skúmaniu ich vlastnosti ako je spojitosť, či derivácia.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Matematická analýza

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa