sme.sk
 

FMFI UK Katedra experimentálnej fyziky

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

FMFI UK Katedra experimentálnej fyziky

Výsledky zoraď podľa

Plazmová úprava povrchov lignocelulózových materiálov (2009 | pridané 5. júna 2009)

Zsolt Szalay; Školiteľ: RNDr. Jozef Ráheľ, PhD.

Predložená práca bola venovaná využitiu dielektrických bariérových výbojov za atmosférického tlaku na plazmovú aktiváciu povrchu drevných vlákien. Pre plazmovú aktiváciu drevných vlákien sme úspešne použili plošný zdroj plazmy na báze DCSBD, ako aj zdroj objemovej plazmy na báze DBD. Zmeny kontaktného uhla a povrchovej energie, vyvolané plazmovou úpravou, boli analyzované Washburnovou metódou.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra experimentálnej fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika plazmy

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Demonštrácie tlecieho výboja a spektier rôznych svetelných zdrojov (2006 | pridané 18. augusta 2006)

Stanislav Marosz; Školiteľ: doc. RNDr. Ján Pavlík, CSc.

Práca sa skladá z dvoch hlavných častí. V prvej predkladá videozáznamy demonštračných experimentov tlecieho výboja v rôznych režimoch tlaku a napätia spolu s ich analýzou (DVD v prílohe). V druhej predstavuje učebnú pomôcku Spectral Plus vhodnú na demonštráciu skladania farieb a pozorovanie spektier.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra experimentálnej fyziky | PRÍRODNÉ VEDY

36hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Tenké vrstvy pre mikrobolometre (2005 | pridané 7. apríla 2006)

Robert Ševčík; Školiteľ: Ing. Vlado Jacko

Práca sa skladá z troch častí. Prvá časť je teoretická, zaoberá sa snímačmi ako takými, špeciálne však bolometrami a technikami vytvárania tenkých vrstiev. Druhá časť opisuje použité experimentálne metódy, ako vákuová technika, magnetrónové naprašovanie, optická litografia a analytické metódy (SEM, AES, AFM). Posledná časť je experimantálna, zaoberajúca sa postup pri tvorbe tenkých vrstiev a ich testovaní.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra experimentálnej fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika kondenzovaných látok a akustika

35hlasov

Výsledky zoraď podľa