FMFI UK Katedra aplikovanej informatiky

Portál obsahuje 23 diplomových prác z tejto katedry.

FMFI UK Katedra aplikovanej informatiky

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Yon - návrh a implementácia nového programovacieho jazyka (2011 | pridané 11. augusta 2011)

Michal Antonič; Školiteľ: RNDr. Andrej Blaho, PhD.

Yon je nový multiparadigmálny programovací jazyk s typovou inferenciou. Okrem objektového a funkcionálneho programovania podporuje aj tradičné imperatívne štruktúrované programovanie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Modelovanie a použitie kontextu vo vyhľadávaní informácií (2010 | pridané 19. júla 2010)

Marián Svetík; Školiteľ: Mgr. Viktor Zigo, PhD.

Vyhľadávanie informácií predstavuje rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie informačných technológií. Väčšina aplikácií v danej oblasti je prispôsobená na určitú doménu alebo nezohľadňuje kontext hľadaných dát. Výsledky pre daný dotaz sú príliš všeobecné a nevystihujú kontext, v ktorom užívateľ chce vyhľadávať.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Umelá inteligencia

9hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Limet - Content management system (2008 | pridané 25. apríla 2010)

Anton Urbaník; Školiteľ: RNDr. Marek Nagy

Bakalárska práca sa zaoberá špecifikáciou, analýzou, návrhom a implementáciou webovej aplikácie: Limet - Content management system, ktorá slúži na vytvorenie a spravovanie internetových stránok. Dôraz je kladený na jednoduchosť používania systému, na modulárnosť, ktorá súvisí s jeho rozširovaním a úpravami.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Analýza programu Book Read (2003 | pridané 5. apríla 2009)

Zdeno Brontvay, PaedDr.; Školiteľ: Zdeno Brontvay, PaedDr.

Je pravda, že na vybudovanie Európskej únie nestačí iba zosúladiť právne normy a stanoviť podmienky vstupu. Je potrebné vplývať na psychiku Európanov. Ľudská psychika sa rozvíja a utvára v činnosti. S rozvojom európanstva bude spojených množstvo spoločných činností. Nepochybne budú medzi nimi aj činnosti spojené s riešením jazykových úloh.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Ostatné príbuzné odbory

30hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Ontológia pre kategorizáciu blogov (2007 | pridané 7. januára 2008)

Juraj Frank; Školiteľ: Mgr. Martin Homola

S rastúcim množstvom obsahu na Webe potrebujeme čoraz efektívnejšie nástroje na jeho efektívnu kategorizáciu a na vyhľadávanie v ňom. V súčasnosti využívané spôsoby na kategorizáciu (tagovanie) sa vyznačujú niektorými nedostatkami. Na ich odstránenie navrhneme špecifickú ontológiu na kategorizáciu blogov. Práca opisuje spôsob návrhu takejto ontológie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Fraktálna kompresia obrazu (2006 | pridané 10. júla 2007)

Ľubomír Maťúš; Školiteľ: doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.

Táto práca sa venuje metóde kompresie obrazu na báze fraktálnej geometrie a porovnava ju s inymi znamymi metodami.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prehľad knižníc na podporu spracovania obrazu (2007 | pridané 6. júla 2007)

Eva Kulková; Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvoriť prehľad voľne šírených a komerčných knižníc na podporu spracovania obrazu a analyzovať ich z hľadiska rozsahu, použitelnosti pre rôzne operačné systémy a rôzne programovacie prostredia. Pre túto prácu sme si vybrali knižnice Gandalf, ITK, IM, Image Magick, Microsoft Vision SDK, Matrox Imaging Library a OpenCV. Knižnice sme sa rozhodli aj otestovať.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Jazykové hry (2003 | pridané 31. mája 2007)

Pavol Žibrita; Školiteľ: RNDr. Martin Takáč

Prvým cieľom je priblížiť čitateľovi tematiku experimentov s jazykovými hrami. Existuje mnoho publikácií zaoberajúcich sa evolúciou jazyka a veľa článkov popisujúcich rôzne typy experimentov v tejto oblasti. Našou snahou je ich zosumarizovať a vytvoriť nový prehľad založených nie na typoch experimentov, ale na ich vlastnostiach.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

On Disjunction in Modal Logics (2007 | pridané 9. mája 2007)

Peter Drábik; Školiteľ: RNDr. Damas Gruska, PhD.

This master's thesis consists of two parts. First part is a survey of basic concepts in modal logics. Syntax and semantics for normal and non-normal modal logics are presented. Then soundness and completeness theory and correspondence theory of normal modal logic are presented. The second part is devoted to investigation of distribution of the modal operator over disjunction, i.e.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

47hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vizualizácia Dát z Konfokálneho Mikroskopu (2006 | pridané 4. septembra 2006)

Slavomir Hudak; Školiteľ: RNDr. Marek Zimanyi

Objemova vizualizacia dat z konfokalnej mikroskopie na paralelnych architekturach (PC klastri).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Úvod do metód spracovania zvuku v súčasnom multimediálnom prostredí (2006 | pridané 19. júna 2006)

Pavol Adam; Školiteľ: Ľubomír Lúčan, CSc.

Popis analógového a digitálneho chápania zvuku, stav a trendy, zvukové formáty a ich porovnanie

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

31hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Refaktorovanie jazyka JavaScript a DHTML (2005 | pridané 21. júna 2005)

Marián Marcinčák; Školiteľ: RNDr. Marián Vittek, PhD.

Refaktorovanie je proces softvérového vývoja a údržby, pri ktorom dochádza k zlepšeniu štruktúry a návrhu existujúceho kódu, pri zachovaní funkcionality a správania programu resp. systému. Práca skúma možnosti a spôsoby aplikácie techník refaktorovania na skriptovací jazyk JavaScript a jeho hostiteľské prostredie. Zistené refaktorovania pre JavaScript a DHTML sú zhrnuté do katalógu refaktorovaní.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Evolving Neural Networks for Statistical Decision Theory (2005 | pridané 15. júna 2005)

Michal Valko; Školiteľ: Mgr. Radoslav Harman, PhD.

Real biological networks are able to make decisions. We will show that this behavior can be observed even in some simple architectures of biologically plausible neural models. The great interest of this thesis is also to contribute to methods of statistical decision theory by giving a lead how to evolve the neural networks to solve miscellaneous decision tasks.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia

51hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Interaktívna učebnica spracovania obrazu (2003 | pridané 4. mája 2005)

Gábor Blázsovits; Školiteľ: RNDr. Michal Fano

Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť rozsiahlu interaktívnu učebnicu zameranú na spracovanie obrazu. Učebnica sa skladá z učebných textov, obrázkov a z interaktívnych appletov. Tieto applety majú uľahčovať čitateľovi pochopenie teórie. Mojou snahou je, aby boli applety výstižné a ľahko ovládateľné. Nechcem používateľa zbytočne zaťažovať s veľkým množstvom parametrov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

21hlasov Dostupný celý text práce: WEB

3D Vizualizácia Seizmických Vlnových Polí (2005 | pridané 21. júna 2005)

Vladimír Rácko; Školiteľ: Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

Cieľom práce je naprogramovať užívateľsky prítulné GUI, ktoré by umožňovalo vizualizovať propagáciu seizmického vlnenia v danom médiu. Aplikácia využíva rozhranie OpenGL. Výstupom sú obrázky alebo animácia.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

33hlasov

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine pomocou neurónovej siete (2005 | pridané 21. júna 2005)

Martin Troják; Školiteľ: Ing. Igor Farkaš PhD.

Skloňovanie podstatných mien (substantív) v slovenčine je zatiaľ dosť nepreskúmaná časť jazyka. Aspoň čo sa týka akvizície skloňovania u detí. Mňa budú zaujímať rýdzo slovenské slová, ktoré sa učia používať deti do štyroch rokov. K porozumeniu mojej diplomovej práce treba mať základné vedomosti z oblastí neurónových sietí aj tvaroslovia podstatných mien.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

27hlasov

Implicit Surface Reconstruction using Local Approximations from Unorganized Set of Points (2005 | pridané 21. júna 2005)

Marián Uherčík; Školiteľ: RNDr. Pavel Chalmovianský, PhD.

This work considers the problem of surface reconstruction from unorganized set of points. We use local polynomial approximations and we blend them to the implicit surface. We survey the recent work in this area. We discuss the sampling requirements, various space subdivisions, local approximations classes and blending techniques.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

29hlasov

Učenie nesusedných závislostí pomocou rekurentných neurónových sietí (2005 | pridané 21. júna 2005)

Miloš Černák; Školiteľ: Ing. Igor Farkaš, PhD.

Medzi základné problémy, ktoré ľudia musia pri učení sa jazyka zvládnuť, patrí segmentácia slov a generalizácia. Predpokladá sa, že na segmentáciu je potrebný štatistický mechanizmus, nie je však jednotný názor, či postačuje aj na generalizáciu, alebo je potrebný ešte ďalší, algebraický mechanizmus.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

14hlasov

N-Gram based Text Categorization (2005 | pridané 21. júna 2005)

Peter Nather; Školiteľ: Mgr. Jan Habdak

V mojej praci som sa povodne pokusal zlepsit system na automaticku kategorizaciu textov, zalozeny na baze porovnavani sekvencii znakov(N-gramo). Nakolko som vsak neziskal pristup k potrebnym datam, navrhol som system na clusterizaciu, cize roztriedenie dokumentov na zaklade ich podobnosti. Zakladom systemu je tiez pouzitie N-gramov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

18hlasov

Štatistický strojový preklad veľmi blízkych jazykov (slovenčina - čeština) (2005 | pridané 21. júna 2005)

Ján Michalička; Školiteľ: Mgr. Ján Habdák

V minulých rokoch sa kládol veľký dôraz na prekladové štúdie a korpusovo založené prekladové systémy používajúce Štatistický Strojový Preklad (SMT).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

32hlasov

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa