FMFI UK Katedra informatiky

Portál obsahuje 110 diplomových prác z tejto katedry.

FMFI UK Katedra informatiky

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Bezpečnosť v databázových systémoch (2007 | pridané 30. marca 2008)

Radoslav Golian; Školiteľ: Ing. Miroslav Galbavý

Práca analyzuje problematiku zavedenia a udržiavania bezpečnosti v databázových systémoch, identifikuje najčastejšie bezpečnostné problémy a načrtáva riešenia týchto problémov, pričom sa sústredí na jemne štruktúrované riadenie prístupu (Fine-Grained Access Control, FGAC) a šifrovanie.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

19hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

Elektronické bankovníctvo prostredníctvom webservisov (2006 | pridané 25. augusta 2007)

Michal Rajniak; Školiteľ: Ing. Ivan Tarapčík

Cieľom tejto práce bolo vytvoriť návrh webservisu pre prístup k elektronickému bankovníctvu - všeobecne pre slovenský platobný styk a špecificky pre jednu konkrétnu banku, jej požiadavky a podnikové procesy. Tento návrh mal vychádzať z niektorého otvoreného štandardu pre výmenu finančných informácií.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

42hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

Watermarking spustiteľného kódu (2007 | pridané 10. júla 2007)

Ivan Kohút; Školiteľ: Mgr. Miroslav Demeter

Watermarking spustiteľného kódu je jedným z nástrojov boja proti neoprávnenému kopírovaniu a používaniu softvéru. Zaoberá sa vkladaním tajných správ, vodoznakov, do programov. Vodoznakom je najčastejšie informácia o autorských právach vzťahujúcich sa k prog ramu alebo informácia identifikujúca zákazníka.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika » Matematické metódy informatiky

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kryptografické vlastnosti čiastočne zadaných booleovských funkcií (2003 | pridané 6. júla 2007)

Petra Polovková; Školiteľ: RNDr. Martin Stanek PhD.

Boolean functions are an important tool in cryptography. We analyze cryptographic properties of Partially Defined Boolean Functions (PDBF). Special attention is paid to nonlinearity of PDBF and correlation immunity.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika » Matematické metódy informatiky

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Centralizovaný systém pre výmenu správ medzi paralelnými procesmi (2007 | pridané 11. júna 2007)

Roman Pauer; Školiteľ: Dr. Tomáš Plachetka

Práca sa zaoberá špecifikáciou, návrhom a implementáciou centralizovaného systému pre výmenu správ medzi paralelnými procesmi. Inými slovami povedané, je to simulátor distribuovaného systému. Slúži okrem iného na ladenie (debuggovanie) paralelných aplikácií. Práca ďalej obsahuje implementáciu knižnice TPL (Thread Parallel Library) pomocou tohoto systému.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Bezpečnosť bezdrôtových sietí štandardu 802.11 (2007 | pridané 7. mája 2007)

Eva Szarková; Školiteľ: RNDr. Jaroslav Janáček

Diplomová práca sa zaoberá analýzou bezpečnosti bezdrôtových sietí na báze štandardu IEEE 802.11. Práca vychádza zo štúdia odbornej literatúry, štúdia štandardov, z analýzy a odskúšania množstva dostupných produktov a zariadení súvisiacich s danou problematikou. Práca identifikuje a analyzuje bezpečnostné trhliny štandardu IEEE 802.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

64hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Interaktívne nástroje v medicínskej 3D scéne (2007 | pridané 7. mája 2007)

Michal Remiš; Školiteľ: RNDr. Roman Kotrec

Hlavnou témou práce je návrh a realizácia nástrojov na interakciu nad 3D objektom, konkrétne spracovaným 3D výstupom medicínskych zariadení typu CT (computed tomography) a MRI (magnetic resonance imaging).

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

62hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Circular Chromatic Index of Snarks (2007 | pridané 2. mája 2007)

Ján Mazák; Školiteľ: Prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.

A circular $r$-edge-coloring of a graph $G$ is a mapping $c:E(G) o [0,r)$ such that for any two adjacent edges $e$ and $f$ of $G$ we have $1le |c(e)-c(f)|le r-1$. The circular chromatic index $chi_c'(G)$ is the infimum of all real numbers $r$ such that $G$ has a circular $r$-edge-coloring.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

The Tape--size and Extended Chomsky Hierarchy (2006 | pridané 28. októbra 2006)

Ľuboš Steskal; Školiteľ: Prof. RNDr. Branislav Rovan PhD.

By proposing a new computational model (of infinite computation) we studied the structure of the $\Sigma_3$ level of the arithmetical hierarchy. We proved that the $\Delta_3$ set consists of an infinite hierarchy starting with the set $\Sigma_2$.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teoretická informatika

36hlasov

Renderovanie zložitých farebných náterov zahrňujúce metalické a perleťové efekty (2006 | pridané 5. augusta 2006)

Michal Klempai; Školiteľ: Doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Táto diplomová práca sa venuje problematike zobrazovania a navrhovania nových alebo už existujúcich automobilových náterov. V práci nájdete široký prehľad možností analytického vyjadrenia BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) automobilového náteru, ako aj metódy, ktorými dokážeme nasníma? BRDF existujúceho náteru.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Linux Kernel 2.6 Documentation (2006 | pridané 23. júna 2006)

Jaroslav Šoltýs; Školiteľ: RNDr. Jaroslav Janáček

Práca sa zaoberá vnútorným fungovaním jadra operačného systému Linux verzie 2.6. Snaží sa zdôrazniť rozdiely oproti jadru 2.4 a uviesť do problematiky aj človeka znalého iba všeobecných princípov operačných systémov. Popísaný je prehľad subsystémov jadra, hlbšie rozobraté sú dôležité stavebné kamene jadra ako napr.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Modularita v neurónových sieťach a evolučný konekcionizmus (2002 | pridané 22. mája 2006)

Daniel Ferák; Školiteľ: Prof. Vladimír Kvasnička

Evolutionary connectionism supposes the usage of genetic algorithms when designing architectures of neural networks aimed to solve complex tasks with many neurons in hidden layers.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Genetické algoritmy

39hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Zbierka úloh z Teórie grafov (2006 | pridané 14. mája 2006)

Ondrej Holotňák; Školiteľ: Doc. RNDr. Martin Škoviera PhD.

V našej práci sme sa snažili zozbierať reprezentatívnu vzorku úloh tématicky patriacu k základným okruhom teórie grafov, ako sú párenie, súvislosť, planárne grafy, farbenie, toky, a pod. Medzi úlohami sú zastúpené rôzne stupne obtiažnosti od ľahkých (napr. zostrojenie grafu s požadovanými vlastnosťami), cez stredne ťažké (napr.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Počítačová muzikológia – analýza podobnosti melódií (1998 | pridané 21. júla 2005)

Martin Valluš; Školiteľ: RNDr. Andrej Ferko, CSc.

hudobných konštrukcií. Matematické metódy pochopiteľne umožňujú najvyššiu aproximáciu exaktného riešenia tohto problému. Najefektívnejšou, najprístupnejšou a v súčasnosti najviac používanou metódou na aplikovanie matematických metód hudobnej analýzy je zasa ich spracovanie a modelovanie pomocou programov spúšťaných na rôznych druhoch počítačov.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Softvéroví agenti: Teória a prax (1998 | pridané 21. júla 2005)

Vladimír Tomašovič; Školiteľ: Mgr. Robert Mráz

Pojem agent patrí v súčasnom svete informačých technológií k tým často, snáď až príliš často spomínaným. O agentoch sa publikuje mnoho odborných článkov, usporiadávajú sa konferencie, vzniká stále väčšie množstvo aplikácií. Avšak toto je pravda skôr vo svete ako u nás. Na Slovensku je povedomie odbornej verejnosti v tejto oblasi veľmi nízke.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

26hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Porting applications using GUI from Unix to Windows NT (1998 | pridané 21. júla 2005)

Pete Šúň; Školiteľ: RNDr. Vojtech Jankovič, CSc.

Since the forst computers were manufactured, there were differences in the architecture of hardware as well as in systems that operated with this hardware. Therefore, there was an effort of software developers to get over these inconsistencies. One of several solutions of this problem was the idea of multiplatform application development.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

23hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Tvorba rozvrhov pomocou multiagentových systémov (1998 | pridané 21. júla 2005)

Ján Ružarovský; Školiteľ: RNDr. Jozef Kelemen, CSc.

Cieľom tejto práce je preskúmať možnosti využitia multiagentových systémov - MAS pri riešení problému splňovania konečného počtu ohraničení - FCSP, konkrétne pri riešení problému tvorby rozvrhov - TTP. Pracujeme nad konečnými množinami hodnôt premenných. Pokúsime sa navrhnúť model MAS pre riešenie FCSP a implementovať tento model.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

31hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Automatic vectorisation tool (1998 | pridané 21. júla 2005)

Gabriel Makki; Školiteľ: RNDr. Robert Bohdal

The aim of this thesis was to design a fully automatic vectorisation tool capable of recognizing straight lines and circular arcs as well as detecting dashed lines and text elements. The tool should allor the visual profiling of vectorisation parameters to help the fine tuning of these.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

28hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Lineárne programovanie (1998 | pridané 21. júla 2005)

Tomáš Máčaj; Školiteľ: ? ?

Lineárne programovanie LP sa už celé polstoročie využíva v technickej praxi, národnom hospodárstve i v mnohých oblastiach vedy. Jeho úlohou je určiť minimum lineárnej funkcie n premenných na množine všetkých nezáporných riešení danej sústavy m lineárnych rovníc, pričom m < n. Najstaršie dodnes používaná metóda na riešenie úloh LP je simplexová metóda navrhnutá Dantzingom v roku 1947.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

29hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Adaptívne hypermédiá (1998 | pridané 16. júla 2005)

Radoslav Dugát; Školiteľ: ? ?

Hypertext sa stal veľmi populárnou formou ukladania a vyhľadávania informácií. V poslednej dobe nastala potreba okrem textovej informácie prezentovať aj multimediálne objekty, takže miesto pojmu hypertext môžeme používať pojem hypermédiá. Čaro hypermédií spočíva v slobodnej voľbe užívateľa, ktoré dokumenty chce navštíviť. Ďalšou silnou stránkou je neobmedzenosť veľkosti hyperpriestoru.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

30hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > | >>

Výsledky zoraď podľa