diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Filozofická fakulta

Filozofická fakulta UK

Portál obsahuje 68 diplomových prác z tejto fakulty.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Téma kultúry u Laca Novomeského (2016 | pridané 29. augusta 2016)

Mgr. Lukáš Perný; Školiteľ: Mgr. Petra Chovancová, PhD.

Diplomová práca skúma tému kultúry v diele slovenského básnika, politika, novinára, kultúrneho kritika, ľavicového intelektuála, spoluzakladateľa skupiny DAV a povereníka pre školstvo a osvetu v rokoch 1945-1950, Ladislava Novomeského. Cieľom práce je ucelené zmapovanie Novomeského socialistického konceptu spoločenského zmyslu kultúry, vzdelávania, vedy, náboženstva a umenia podľa publikovaných textov a prejavov. Koncept kultúry je v Novomeského diele mapovaný z hľadiska kultúrnej politiky v školstve, z hľadiska spoločenského zmyslu a historickej úlohy umenia, taktiež z hľadiska filozofického, politologického a estetického. Súčasťou práce je zmapovanie geopolitického a kultúrno-politického konceptu Ladislava Novomeského v štyroch dimenziách (mierový a internacionálny, slovanský, vzťah česko-slovenský a národný) doplnený o výskum autorových znalostí osobností dejín a súčasnosti kultúry svetovej i domácej. Diplomová práca je doplnená o historický kontext formovania Novomeského konceptu od 20. až po 70. roky 20. storočia.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra kulturológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Kulturológia

3hlasy Dostupný celý text práce: WEB

Zdieľanie kultúrnej produkcie v sieťovej komunikácii (2012 | pridané 18. septembra 2012)

Andrej Chudý; Školiteľ: Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.

Úvod: Vplyvom technologického rozvoja boli na konci 20. storočia znížené bariéry pre kopírovanie a sprístupňovanie kultúrnej produkcie. Fenomén zdieľania súborov prináša nový model, akým sa kultúrna produkcia v spoločnosti šíri, vyžaduje väčšiu participáciu od zúčastnených strán a zároveň rozrušuje tradičné modely. Cieľ: Výskum si kládol tri hlavné ciele.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra andragogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Voľby do orgánov územnej samosprávy obcí v roku 2010 (2011 | pridané 9. mája 2012)

Lukáš Jankovič; Školiteľ: Mgr. Aneta Világi, PhD

Hlavným cieľom práce je skúmanie prejavov štiepení vo volebnom správaní vo voľbách do orgánov územnej samosprávy na Slovensku v roku 2010.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza tvorby Elfriede Jelinek a kritika prekladu románu Milenky (2009 | pridané 6. júna 2011)

Sláva Hutárová; Školiteľ: PhDr. Zuzana Guldanová

Bakalárska práca sa zaoberá kritikou prekladu románu súčasnej rakúskej spisovateľky a dramatičky Elfriede Jelinek Die Liebhaberinnen, ktorý vyšiel pod názvom Milenky v preklade Jany Bžochovej-Wild.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Ostatné príbuzné odbory

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Systémy navigácie z hľadiska informačnej architektúry (2011 | pridané 3. mája 2011)

Bc. Alexandra Kováčová; Školiteľ: prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou systému navigácie na webových sídlach, v kontexte neustále sa rozvíjajúcej vedenej disciplíny, informačnej architektúry. Jednotlivé kapitoly prinášajú ucelenejší pohľad na všeobecnú klasifikáciu, používateľskú funkčnosť a podporu, no predovšetkým nepostrádateľný význam navigačných nástrojov, webových sídel v prostredí internetu. Tému si autorka zvolila na základe dlhodobého záujmu a osobných praktických skúseností, v nesporne nadväzujúcich interdisciplinárnych oblastiach ako on-line marketing, SEO a webová analytika, ktoré si aj pravidelne dopĺňa účasťou na odborných seminároch a podujatiach, ako sú Barcamp či Web Analytics Wednesday, organizovaných doma i v zahraničí. V praktickej časti práce sa autorka podujala na realizáciu kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu, navigačných systémov knižníc v používateľskej interakcii. Využila pritom viacero výskumných postupov a metód heuristického i empirického charakteru, ako aj zahraničné štúdie a prínosy z prác renomovaných odborníkov v danej oblasti Nielsena, Rosenfelda a Morvilla, McGoverna a ďalších. Diplomová práca je určená najmä odbornej verejnosti, zaoberajúcej sa danou problematikou, ďalej informačným architektom a webdizajnérom knižnično-informačných inštitúcií, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe navigačných systémov webových sídel. Súčasne využijem tento priestor na poďakovanie školiteľke diplomovej práce, pani prof. PhDr. Soni Makulovej, CSc., za metodické usmernenie, odborné rady a prejavenú ochotu pri vypracovávaní práce, ale i Martinovi Lackovi za konštruktívnu kritiku a fundovaný dialóg v problematike.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

7hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Volebne úspešné politické strany v strednej Európe: Cesta za dominanciou strán Smer a Fidesz (2010 | pridané 21. júna 2010)

Michal Katuška; Školiteľ: Marek Rybář, PhD

Skúmanie fenoménu volebne úspešných strán v strednej Európe na prípadoch strany Smer a strany Fidesz, analýza prícin a dopadov týchto strán na stranícke systémy, v ktorých pôsobia, ako aj urcenie hlavných faktorov pôsobiacich ako katalyzátory týchto strán na ceste za dominanciou v nich.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

11hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Integrované podujatia pre zrakovo znevýhodnené deti (2010 | pridané 18. mája 2010)

Bc. Alexandra Kováčová; Školiteľ: PhDr. Elena Sakálová, PhD.

Autorka sa v práci zaoberá problematikou integrovaných podujatí pre nevidiace a slabozraké deti vo verejných knižniciach v Bratislave, so zreteľom na širší sociálny kontext. Práca pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Ostatné príbuzné odbory

14hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Dánsko v procese európskej integrácie (1998 | pridané 14. marca 2010)

Andrej Filanda; Školiteľ: Doc. PhDr. Darina Malová, CSc.

Cieľom mojej diplomovej práce bolo vysvetliť špecifický postoj Dánskeho kráľovstva voči európskej integrácii.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra politológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Informačné správanie net-generácie (2006 | pridané 31. januára 2010)

Michal Čudrnák; Školiteľ: Jela Steinerová

Informačné správanie net-generácie je jedným z teoretických a výskumných prístupov k problematike vyhľadávania v internete. Sleduje jeho premeny, na teoretickej úrovni vymedzením relevantných teórií, koncepcií a pojmov, na výskumnej analýzou rozhovorov s vzorkou členov virtuálnej komunity Kyberia.sk.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Virálny marketing (2008 | pridané 21. augusta 2009)

Lucia Kahancová; Školiteľ: PhDr. Peter Šesták

Práca sa zaoberá fenoménom virálneho marketigu - pojmamy, mechanizmom vzniku, faktormi dobrého virálneho videa,... Prezentuje najmä veľa praxe.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra marketingovej komunikácie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Jánošík vo filme (2009 | pridané 22. júla 2009)

Katarína Laurenčíková; Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc.

LAURENČÍKOVÁ Katarína, Jánošík vo filme [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta; Katedra estetiky. Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Michalovič, Csc. Stupeň odbornej kvalifikácie: magister všeobecnovzdelávacích predmetov. Bratislava, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2009. počet strán: 71 Diplomová práca je zameraná na filmy s tematikou Jánošíka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra estetiky | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Estetika a dejiny estetiky (aj pre filozofické vedy)

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Gnój Wojciecha Kuczoka v súčasnom prekladovom a literárnom kontexte (2009 | pridané 7. júla 2009)

Juraj Streďanský; Školiteľ: Doc. PhDr. Marta Pančíková, CSc.

Jadro diplomovej práce tvoria štyri hlavné kapitoly, ktoré sa ďalej členia na podkapitoly. Témou prvej kapitoly, ktorá je rozčlenená na tri podkapitoly, je charakteristika života, tvorby a osobnosti autora originálneho diela a jeho zasadenie do literárneho kontextu. Druhá kapitola je rozčlenená na tri podkapitoly. Venujeme sa tu priamo analýze diela Hnoj, a to prístupu autora k spracovaniu príbehu, jeho deja, jazykových zvláštností. Tretia kapitola najprv mapuje prístup ku kritike krásnej literatúry na Slovensku na príkladoch konkrétnych recenzií, v druhej podkapitole sa venujeme popisu prijatia diela Hnoj odbornou verejnosťou. Štvrtá kapitola, rozčlenená na deväť podkapitol, je najrozsiahlejšou zo všetkých, keďže sa venuje prekladu ako takému. Jej úvodná časť je úvahová, sčasti podložená pohľadmi teoretikov, pojednáva o prekladateľskom pesimizme a optimizme. V ďalších podkapitolách ponúkame podrobnú analýzu všetkých aspektov prekladu literárneho diela na pozadí príkladov zo spomínanej knihy Wojciecha Kuczoka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovanských filológií | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

34hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Pohľady do česky písanej príležitostnej poézie na Slovensku v rokoch 1770 - 1820 (2007 | pridané 9. mája 2009)

Peter Mráz; Školiteľ: Doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

Autor interpretuje po česky napísané príležitostné básne v slovenskej literatúre rokov 1770 - 1820.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hraničné situácie v športe (2007 | pridané 8. augusta 2008)

Michala Bednáriková; Školiteľ: PhDr. Tomáš Gurský

Zámerom práce bolo zistiť aké typy hraničných situácií tréneri (N = 59) najčastejšie riešia u svojich zverencov. Hraničnou situáciou sme chápali takú situáciu, ktorá je závažná z hľadiska ďalšej motivácie športovca a jeho angažovania sa v športe.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRI VÝBEROVÝCH KONANIACH V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (2008 | pridané 11. júla 2008)

Blažej Černák; Školiteľ: PhDr. Gabriel Zala

Témou práce je výberové konanie a vplyv psychologických aspektov pri výberových konaniach v oblasti informačných technológii. V teoretickej časti sa autor zaoberá metódami používanými pri výberových konaniach a prináša aj prehľad výskumov zameraných na osobnostné vlastnosti zamestnancov v oblasti informačných technológii.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia práce

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Po stopách Blut-und-Boden v mytopoetologickom koncepte románu Jozefa Cígera-Hronského Svet na Trasovisku. K analytickým vektorom politicky angažovanej literatúry (2008 | pridané 9. júla 2008)

Peter F. 'Rius Jílek; Školiteľ: doc. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.

Práca syntetizuje poznatky z viacerých humanitných a sociálnych vied a komplexnejšie predostiera problematiku výskumu mýtu a mýtizmu v kontexte politicky angažovanej literatúry nacistického a nacizoidného charakteru.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Literárna veda

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Plurizentrismus in der deutschen Sprache (2007 | pridané 1. júla 2008)

Anna Mériová; Školiteľ: Mgr. Lubos Duda

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Pluricentrizmus. Dialektizmus. Varieta. Kodifikácia. Jazykové centrum. Národ. Kontaktný jazyk. Jazykové spoločenstvo. Austriacizmus. Helvetizmus. Teutonizmus. Mediálna diglosia. Tlmočenie. Vybavenie tlmočníka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Verejnoprávne vysielanie a jeho vplyv na kultúrne hodnoty poslucháča (2008 | pridané 19. júna 2008)

Nina Turčanová; Školiteľ: PhDr. Viera Lehoczká, PhD.

Slovenský rozhlas mal v roku 2007 osemdesiate výročie vzniku. Počas celého obdobia svojej existencie formoval, vzdelával a bol spoľahlivým radcom miliónov domácností v životoch dvoch generácií Slovákov.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra žurnalistiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Masmediálna veda

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komunistická strana Slovenska 1945-1948 (2008 | pridané 22. mája 2008)

Lucia Matúšková; Školiteľ: PhDr. Ľubomír Gašpierik, CSc.

Obdobie procesu vytvárania pôdy pre socializmus nazývame paradoxným slovným spojením- obmedzená demokracia. Nasledujúce kapitoly sú venované sledovaniu politickej činnosti Komunistickej strany Slovenska práve v tomto období, konkrétne od obdobia jej legálnej činnosti ( 1944, 1945 ) po definitívne začlenenie KSS do KSČ ako územnej organizácie.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra slovenských dejín | HUMANITNÉ VEDY » Historické vedy » História

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv elektronickej komunikácie na súčasné zmeny v chápaní a zmysle autorstva (2008 | pridané 12. mája 2008)

Andrej Chudý; Školiteľ: PhDr. Pavol Rankov, PhD.

Práca načrtáva spoločenské zmeny, ktoré vedú od hierarchických usporiadaní k sieťovým a rozberá akým spôsobom v tomto prostredí umožňuje elektronická komunikácia remediáciu tradičných médií. Predstavuje chronológiu koncepcií autorstva v západnej kultúre od antiky po súčasnosť. Bližšie skúma význam Múz v antike i stredoveku, anonymitu stredovekých autorov, vzťah orálneho a písaného.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>

Výsledky zoraď podľa