sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy

FiF UK Katedra knižničnej a informačnej vedy

Portál obsahuje 6 diplomových prác z tejto katedry.

FiF UK Katedra knižničnej a informačnej vedy

Výsledky zoraď podľa

Systémy navigácie z hľadiska informačnej architektúry (2011 | pridané 3. mája 2011)

Bc. Alexandra Kováčová; Školiteľ: prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou systému navigácie na webových sídlach, v kontexte neustále sa rozvíjajúcej vedenej disciplíny, informačnej architektúry. Jednotlivé kapitoly prinášajú ucelenejší pohľad na všeobecnú klasifikáciu, používateľskú funkčnosť a podporu, no predovšetkým nepostrádateľný význam navigačných nástrojov, webových sídel v prostredí internetu. Tému si autorka zvolila na základe dlhodobého záujmu a osobných praktických skúseností, v nesporne nadväzujúcich interdisciplinárnych oblastiach ako on-line marketing, SEO a webová analytika, ktoré si aj pravidelne dopĺňa účasťou na odborných seminároch a podujatiach, ako sú Barcamp či Web Analytics Wednesday, organizovaných doma i v zahraničí. V praktickej časti práce sa autorka podujala na realizáciu kvalitatívneho a kvantitatívneho prieskumu, navigačných systémov knižníc v používateľskej interakcii. Využila pritom viacero výskumných postupov a metód heuristického i empirického charakteru, ako aj zahraničné štúdie a prínosy z prác renomovaných odborníkov v danej oblasti Nielsena, Rosenfelda a Morvilla, McGoverna a ďalších. Diplomová práca je určená najmä odbornej verejnosti, zaoberajúcej sa danou problematikou, ďalej informačným architektom a webdizajnérom knižnično-informačných inštitúcií, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe navigačných systémov webových sídel. Súčasne využijem tento priestor na poďakovanie školiteľke diplomovej práce, pani prof. PhDr. Soni Makulovej, CSc., za metodické usmernenie, odborné rady a prejavenú ochotu pri vypracovávaní práce, ale i Martinovi Lackovi za konštruktívnu kritiku a fundovaný dialóg v problematike.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

5hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Integrované podujatia pre zrakovo znevýhodnené deti (2010 | pridané 18. mája 2010)

Bc. Alexandra Kováčová; Školiteľ: PhDr. Elena Sakálová, PhD.

Autorka sa v práci zaoberá problematikou integrovaných podujatí pre nevidiace a slabozraké deti vo verejných knižniciach v Bratislave, so zreteľom na širší sociálny kontext. Práca pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Ostatné príbuzné odbory

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Informačné správanie net-generácie (2006 | pridané 31. januára 2010)

Michal Čudrnák; Školiteľ: Jela Steinerová

Informačné správanie net-generácie je jedným z teoretických a výskumných prístupov k problematike vyhľadávania v internete. Sleduje jeho premeny, na teoretickej úrovni vymedzením relevantných teórií, koncepcií a pojmov, na výskumnej analýzou rozhovorov s vzorkou členov virtuálnej komunity Kyberia.sk.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv elektronickej komunikácie na súčasné zmeny v chápaní a zmysle autorstva (2008 | pridané 12. mája 2008)

Andrej Chudý; Školiteľ: PhDr. Pavol Rankov, PhD.

Práca načrtáva spoločenské zmeny, ktoré vedú od hierarchických usporiadaní k sieťovým a rozberá akým spôsobom v tomto prostredí umožňuje elektronická komunikácia remediáciu tradičných médií. Predstavuje chronológiu koncepcií autorstva v západnej kultúre od antiky po súčasnosť. Bližšie skúma význam Múz v antike i stredoveku, anonymitu stredovekých autorov, vzťah orálneho a písaného.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Aplikácie kognitívnych vied v informačnom prieskume (2005 | pridané 30. novembra 2005)

Mirka Grešková; Školiteľ: Doc. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Cieľom práce je priblížiť problematiku aplikácií kognitívnych vied v informačnom prieskume. Ide predovšetkým o oblasti informačného správania a inteligentných systémov. Definujú sa konceptuálne východiská kognitívnych vied a informačného prieskumu. Ďalšia kapitola opisuje súčasný stav aplikácie kognitívnych vied v informačnom prieskume, kde sa venujem kognitívnej paradigme informačného prieskumu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

49hlasov

Competitive Intelligence (konkurenčné spravodajstvo) (2004 | pridané 18. januára 2005)

Karol Böhm-Klein; Školiteľ: Soňa Makulová

Práca predstavuje ucelený pohľad na problematiku konkurenčného spravodajstva ako činnosti zberu, analýzy a vyhodnocovania informácií o konkurencii pre získanie konkurenčnej výhody. Definuje význam...

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra knižničnej a informačnej vedy | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy

51hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa