sme.sk
 

FiF UK Katedra psychológie

Portál obsahuje 35 diplomových prác z tejto katedry.

FiF UK Katedra psychológie

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Hraničné situácie v športe (2007 | pridané 8. augusta 2008)

Michala Bednáriková; Školiteľ: PhDr. Tomáš Gurský

Zámerom práce bolo zistiť aké typy hraničných situácií tréneri (N = 59) najčastejšie riešia u svojich zverencov. Hraničnou situáciou sme chápali takú situáciu, ktorá je závažná z hľadiska ďalšej motivácie športovca a jeho angažovania sa v športe.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PRI VÝBEROVÝCH KONANIACH V OBLASTI INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ (2008 | pridané 11. júla 2008)

Blažej Černák; Školiteľ: PhDr. Gabriel Zala

Témou práce je výberové konanie a vplyv psychologických aspektov pri výberových konaniach v oblasti informačných technológii. V teoretickej časti sa autor zaoberá metódami používanými pri výberových konaniach a prináša aj prehľad výskumov zameraných na osobnostné vlastnosti zamestnancov v oblasti informačných technológii.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia práce

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Dyslexia vo vzťahu k inteligenčným schopnostiam u žiakov základných škôl (2007 | pridané 24. októbra 2007)

Mgr. Maroš Majko; Školiteľ: prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

Práca prináša empirické poznatky o intelektových schopnostiach žiakov základných škôl, u ktorých bola diagnostikovaná špecifická vývinová porucha čítania - dyslexia. Výskumu sa zúčastnili žiaci vo veku 8 až 12,5 roka (N=121). Výskumná skupina pozostávala zo žiakov s diagnózou dyslexia (N=62), rozdelených do troch skupín na základe stupňa postihnutia.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Všeobecná psychológia

45hlasov

Kvalitatívna analýza životného príbehu a kvality súčasného života u ľudí s diagnózou schizofrénie (2007 | pridané 16. augusta 2007)

Anna Paulovičová; Školiteľ: Mgr. Anton Heretik, PhD.

Diplomová práca sa venuje analýze životných príbehov a kvality života siedmich ľudí s diagnózou schizofrénie. Autorka si za cieľ práce stanovila spoznávanie spôsobu, akým si participanti štruktúrujú svoju realitu, ako hodnotia svoje životné skúsenosti v súvislosti so svojím ochorením a aké životné ciele participanti hodnotia ako určujúce kvalitu ich života.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Klinická psychológia

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov (2005 | pridané 31. mája 2007)

Zuzana Müllerová; Školiteľ: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

Úspešnosť psychoterapeutického pôsobenia závisí na strane terapeuta predovšetkým od jeho individuálnych ľudských charakteristík, od kvality jeho odbornej prípravy a stupňa dosiahnutého sebarozvoja či osobnostného rastu. Preložená práca prináša poznatky a výskumné zistenia o účinkoch dlhodobého výcviku v psychoterapii na kvality budúceho psychoterapeuta nielen v pozícii odborníka, ale aj ako človeka.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Symbol domu v snoch, kresbách a projekciách schizofrenikov (2005 | pridané 27. mája 2007)

Gabriel Hrustič; Školiteľ: Mgr. Anton Heretik, PhD.

Účelom práce bolo pokúsiť sa sledovať obraz schizofrénie v symbolickom materiáli schizofrenických pacientov a nachádzať súvislosti medzi špecifikami tejto poruchy na úrovni osobnosti a špecifikami ich symbolickej produkcie.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Klinická psychológia

48hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Lesbické ženy a gejovia v role rodičov (2000 | pridané 20. mája 2007)

Paula Jójárt; Školiteľ: PhDr. Jana Štúrová

V teoretickej časti uvádzame výskumy o homosexuálnych rodinách. Jednotlivé mýty sú vyvrátené ako neopodstatnené na základe výsledkov empirických výskumov. Taktiež mapujeme spoločenské postoje k homosexuálom a homosexuálnym rodinám. Vo výskumnej časti prinášame výsledky dotazníkového prieskumu na vzorke 48 respondentov z psychologickej praxe.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

72hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Psychologické aspekty v práci záchranára: Možnosti psychologickej intervencie (2003 | pridané 12. mája 2007)

Gabriela Kupková; Školiteľ: PhDr. Jana Štúrová, Csc.

Medzi stresové faktory v práci záchranára patria kritické výjazdy k deťom, ktorým sa nedá pomôcť, poskytovanie pomoci rodinným príslušníkom pod. Okrem výjazdov prispieva k zvýšenému stresu na pracovisku zlá organizácia práce a záchranársky tím, v ktorom sa na seba záchranári nemôžu spoľahnúť.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

48hlasov

Prenos hodnôt a medzigeneračné diferencie (2006 | pridané 18. marca 2007)

Ján Vlach; Školiteľ: Dr.Fabián

Práca spracováva problematiku hodnotových priorít v populáciách rodičov a detí a prenos hodnôt z rodičov na deti v rámci rodiny. Zaoberáme sa prenosom hodnôt pomocou socializácie a utvárania hodnotového systému v čase krízy identity adolescenta. Uvádzame výsledky výskumov hodnôt vo vzťahu k Slovensku a k stredoeurópskemu regiónu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Sociálna psychológia

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov (2005 | pridané 15. januára 2007)

Zuzana Müllerová; Školiteľ: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

Úspešnosť psychoterapeutického pôsobenia závisí na strane terapeuta predovšetkým od jeho individuálnych ľudských charakteristík, od kvality jeho odbornej prípravy a stupňa dosiahnutého sebarozvoja či osobnostného rastu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia osobnosti

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kvalitatívna analýza efektov psychoterapeutických výcvikov (2005 | pridané 29. decembra 2005)

Zuzana Müllerová; Školiteľ: Prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

Úspešnosť psychoterapeutického pôsobenia závisí na strane terapeuta predovšetkým od jeho individuálnych ľudských charakteristík, od kvality jeho odbornej prípravy a stupňa dosiahnutého sebarozvoja či osobnostného rastu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

35hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vyjednávanie menšinovej identity (2004 | pridané 11. októbra 2005)

Andrea Sváková; Školiteľ: Sylvia Ondrisová, Phd

Práca sa zameriava na témy identity a menšín, pričom sa sústredí na proces vyjednávania identity týchto menšín. Autorka sa v jednotlivých kapitolách snaží o identifikovanie prvkov, procesov, ktoré, hoci tak nie sú pomenované, ale majú charakter vyjednávania, tak ako ho chápe autorka pre potreby tejto práce.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Sociálna psychológia

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Psychologické aspekty konfliktov v politických diskusných reláciách (2002 | pridané 16. júna 2005)

Ivana Zahradníková; Školiteľ: Mgr. Zora Hudíková

Práca spracováva problematiku konfliktu v televíznych politických diskusných reláciách. Zaoberá sa otázkou významu konfliktov v týchto reláciách a ich psychologickým pôsobením na televízneho diváka. V tejto súvislosti nastoľuje otázku produktívnosti, resp. kontraproduktívnosti konkrétnych typov konfliktov.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

38hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Komparácia anamnézy a vybraných osobnostných charakteristík mladých páchateľov násilnej a majetkovej trestnej činnosti (2004 | pridané 5. mája 2005)

Tomáš Žilinský; Školiteľ: PhDr. Darina Havrlentová, PhD.

Diplomová je rozdelená na teoretické a praktickú časť. Obsahom teoretickej časti je súhrn poznatkov o agresívnom správaní človeka a o možných príčinách vzniku delikvencie a kriminality. Taktiež venujeme pozornosť základným charakteristikám násilnej a majetkovej trestnej činnosti.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

32hlasov

Možnosti využitia psychodiagnostiky u zdravotne postihnutých ľudí za účelom ich zamestnania (2004 | pridané 5. mája 2005)

Andrea Zemanová; Školiteľ: Mgr. Elena Kopcová

Cieľom našej práce je ozrejmiť reálne možnosti a výsledky psychologickej diagnostiky u zdravotne postihnutých ľudí. V prvej časti sa venujeme pozadiu zamestnanosti tejto skupiny jedincov. V druhej časti sa venujeme procesu ich pracovnej integrácie.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

34hlasov

Poradenský program na zvládanie psychologických a fyziologických reakcií na stres (2004 | pridané 5. mája 2005)

Eliška Vagačová; Školiteľ: PhDr. Katarina Ludrovská

Práca sa zaoberá stresom a jeho skúmaním, túto oblasť analyzuje ako tri okruhy – vznik stresu, priebeh stresovej reakcie a dôsledky stresu. V rámci týchto oblastí sústreďuje pozornosť na stresory, životné udalosti, daily hassles, coping a faktory, ktoré ho ovplyvňujú, hovorí aj o psychosomatike a vplyve stresu na imunitu. Práca kladie dôraz na kognitívno-transakčný model stresu.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

37hlasov

Hodnotiaci systém v diagnostickom centre očami detí a odborného personálu (2004 | pridané 5. mája 2005)

Zuzana Sokáčová; Školiteľ: PhDr. Mirina Hochelová

Práca sa zaoberá hodnotiacim systémom v zariadení inštitucionálnej výchovy ako jednej z najdôležitejších zložiek nápravnovýchovného procesu. Teoreticky sme spracovali charakteristiku osobnosti pubescenta s akcentom na špecifiky osobnosti pubescenta s poruchami správania, uvádzame teoretické prístupy k problematike porúch správania a príčin ich vzniku.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

43hlasov

Identity and Mobility. Stories of Young Women (2004 | pridané 5. mája 2005)

Martina Prazienková; Školiteľ: Mgr. Barbara Lasticova

Main focus of the study is on identity with the stress on specific questions about the identity of young Slovak women (18-30), who have an experience with living abroad for a longer time. It includes the imigration theory, particular levels of identity, processes and styles of its development, as well as on the methodology questions.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

30hlasov

Súrodenecké vzťahy u rizikovej mládeže: Subjektívne ponímanie súrodeneckých vzťahov u adolescentných chlapcov z RDDM Sološnica (2004 | pridané 5. mája 2005)

Magdaléna Olšovská; Školiteľ: PhDr. Daniela Čechová, PhD.

V práci sa zaoberáme rizikovou mládežou, jej delikventným správaním. Na delikventov sa pozeráme cez Adlerovu koncepciu osobnosti a jeho ponímanie delikvencie. Podrobnejšie sa venujeme súrodeneckej konštelácii a pozícii narodenia.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

24hlasov

Výskum placebo efektu pri jednorazovom užití alkoholu (2004 | pridané 5. mája 2005)

Zuzana Nieplová; Školiteľ: prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Viaceré štúdie naznačujú, že tak ako alkohol aj alkoholové placebo má špecifický dopad na psychické funkcie. Takúto reakciu je možné experimentálne vyvolať samotnou sugesciou podania alkoholického nápoja. Alkoholové placebo vyvoláva reakcie, ktoré zodpovedajú uvedomeným i neuvedomeným očakávaniam participanta.

Univerzita Komenského » Filozofická fakulta » Katedra psychológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy

38hlasov

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa