diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta UK

Portál obsahuje 23 diplomových prác z tejto fakulty.

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Raising English language learners’ metacognitive awareness: Focus on learning styles (2013 | pridané 30. augusta 2013)

Jana Pastorková; Školiteľ: doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

The objective of this thesis is to identify the scope of metacognitive training in EFL textbooks recommended by the Slovak Ministry of Education for secondary schools in Slovakia. Sixteen sets of textbooks (in all 47 publications incl.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Komparácia školského systému na Slovensku a vo vybranej zahraničnej krajine z hľadiska učebnicovej politiky (2012 | pridané 18. septembra 2012)

Mgr. Pavol Galáš; Školiteľ: Mgr. Michal Rehúš, PhD.

Práca sa zaoberá porovnaním školských systémov Slovenska a Fínska z hľadiska učebnicových politík oboch krajín. Na základe predmetnej komparácie a výskumu medzi učiteľmi v regionálnom školstve na Slovensku prináša návrhy zmien pre túto oblasť vzdelávacej politiky na Slovensku.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PROFESIONÁLNA RODINA AKO PREVENCIA PSYCHICKEJ DEPRIVÁCIE U DETÍ V ÚSTAVNÝCH ZARIADENIACH (2009 | pridané 28. marca 2011)

Natália Blahová; Školiteľ: Doc.PhDr. Eva Mydlíková, PhD.

Témou diplomovej práce je inštitút profesionálneho rodičovstva a jeho najdôležitejšia preventívna úloha – predchádzanie sociálnej deprivácii u detí umiestnených v ústavných zariadeniach. Práca je rozdelená do piatich kapitol. Prvá kapitola sa venuje sociálnej deprivácii a jej úzkou spojitosťou s výchovou v zariadeniach ústavnej starostlivosti.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Súčasnosť a perspektívy využitia informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní dejepisu na stredných školách (2010 | pridané 4. januára 2011)

Bc. Pavol Galáš; Školiteľ: Prof. PhDr. Peter Gavora

Obsahovo práca vychádza zo všeobecných východísk využitia informačno-komunikačných technológií, ktoré sú aplikovateľné pre vyučovací predmet dejepis na stredných školách. Ťažiskovými témami sú konkrétne možnosti, ktoré dejepisnému vyučovaniu ponúkajú sieť Internet, prezentačný softvér a výučbové programy.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv doliečovania na kvalitu života u abstinujúcich drogovo závislých (2010 | pridané 19. marca 2010)

Lenka Jíleková; Školiteľ: PhDr. Jana Svetlíková, CSc.

Diplomová práca sa v teoretickej časti zameriava na definíciu pojmov súvisiacich s drogovou závislosťou, abstinenciou od drog a kvalitou života. Drogová závislosť je chronické psychické ochorenie, ktoré nie je možné úplne vyliečiť, no s dodržaním podmienky abstinencie je možné pre abstinujúceho jedinca prežiť plnohodnotný život.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra vychovávateľstva a soc. pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

REFLEXIA KULTÚRNO-POLITICKÉHO A LITERÁRNEHO ŽIVOTA V CASOPISE MLADÁ TVORBA (2007 | pridané 20. mája 2009)

Maria Jakubova; Školiteľ: Mgr. Jaroslav Srank, PhD.

Jakubová, Mária: Reflexia kultúrno-politického a literárneho života v casopise Mladá tvorba. Diplomová práca, Univerzita Komenského. Pedagogická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry. Vedúci diplomovej práce: Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007. 83 s. Záverecná diplomová práca približuje kultúrny, politický a literárny život 50. a 60. rokov 20.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra slovenského jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny slovenskej literatúry

41hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Možnosti využitia hry v diagnostike a terapii interakcií medzi rodičom a dieťaťom s postihnutím (2009 | pridané 17. mája 2009)

Zuzana Hnojčíková; Školiteľ: Mgr. Erika Tichá, PhD.

Hra je dôležitým činiteľom v živote detí a ich rodín. Hra nám ponúka mnoho možností a to nielen rodičom, ale aj diagnostickým pracovníkom. Preto je hra dôležitým ukazovateľom v špeciálnopedagogickej diagnostike a terapii. V špeciálnopedagogickej diagnostike ju môžeme využiť pri pozorovaní vzťahovej väzby, miery porozumenia rodiča dieťaťu, spôsobe riešenia konfliktných situácii a ich priebehu.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Špeciálna pedagogika

31hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hodnotová orientácia detí a mládeže v Nízkoprahovom programe pre deti a mládež Mixklub (2008 | pridané 10. septembra 2008)

Jozef Vycpálek; Školiteľ: PaeDr. Ladislav Alberty, PhD.

The work is enganged

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vnímanie hudby v generačnom kontexte (Aspekt špeciálnej výchovy a terapie hudbou) (2007 | pridané 16. júla 2008)

Daniel Podhradský; Školiteľ: PhDr. Albín Škoviera, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou vnímania hudby v generačnom kontexte, ako aspektu realizácie ššpeciálnej výchovy hudbou a muzikoterapie.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra vychovávateľstva a soc. pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Právna úprava kompenzácii ŤZP a vplyv sociálnej práce na jej realizáciu v praxi (2006 | pridané 26. novembra 2007)

Bc. Zuzana Ondriašová; Školiteľ: JUDr. Kečkéšová Marta

Abstrakt a kľúčové slová Ondriašová Zuzana, Bc.: Právna úprava kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia a vplyv sociálnej práce na jej realizáciu v praxi. Diplomová práca. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, 2006, počet strán ....) Vedúci diplomovej práce: JUDr.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Európska perspektíva Turecka (2007 | pridané 16. októbra 2007)

Jozef Recska; Školiteľ: Doc. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc.

Práca prináša komplexný pohľad na perspektívu Tureckej republiky vstúpiť do Európskej únie. Prináša pohľad na históriu ich vzájomných vzťahov, aktuálnu situáciu a možnosti ďalšieho vývoja. Prostredníctvom tematických kapitol (od historických otázok, cez situáciu v spoločnosti, po islam) približuje najdôležitejšie body súvisiace s otázkou vstupu Turecka do EÚ.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra etickej a občianskej výchovy | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hodnoty a hodnotová orientácia žiakov 5.-7.ročníka špeciálnych základných škôl (2006 | pridané 19. septembra 2007)

Mgr.Jana Vecerkova; Školiteľ: PhDr.Peter Pavlis

Diplomová práca je písaná v odbore pedagogika mentálne postihnutých.Práca je zameraná na porovnávanie hodnôt medzi detmi z bežných základných škôl a deťmi s mentálnym postihnutím.Obsahuje teoretickú časť a výskum.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra špeciálnej pedagogiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Pedagogická poradenská a školská psychológia

45hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Anglické gerundium a jeho slovenské ekvivalenty (2006 | pridané 30. júla 2007)

Rastislav Duriš; Školiteľ: Prof. PhDr. Richard Repka, CSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je vysvetliť, interpretovať a ilustrovať komplexnú problematiku anglického gerundia a jeho slovenských ekvivalentov. Práca pozostáva z dvoch častí: teoretickej a praktickej.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

41hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Úlohy sociálneho pracovníka pri organizovaní osvojenia. (2006 | pridané 13. júna 2007)

Juraj Marendiak; Školiteľ: JUDr. Marta Kečkešová

Práca v teoretickej časti vymedzuje právnu úpravu osvojenia a jeho organizovania. Na základe platnej právnej úpravy organizovania osvojenia a potrieb osvojiteľných detí a žiadateľov o osvojenie identifikuje úlohy sociálnych pracovníkov štátnej správy a akreditovaných subjektov a zároveň poukazuje na nedostatky v tejto oblasti.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra sociálnej práce | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Sociálna práca

61hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Jazyk reklamy - jazykové prostriedky a analýza reklamných sloganov (2006 | pridané 9. júna 2007)

Jana Lapšanská; Školiteľ: PhDr. Radoslav Pavlík

Práca poskytuje analýzu jazyka reklamy z lingvistického hľadiska a špecifikuje jazykové prostriedky použité v reklamných textoch. Práca prináša poznatky o použití jazykových prostriedkov v reklame v tlači. Analytickou metódou autor zistil mieru použitia jednotlivých jazykových prostriedkov v reklamných sloganoch, aj vo vzťahu k produktovému zameraniu.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra anglického jazyka a literatúry | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

58hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Kognitívna analýza porúch čítania u pacientov s ložiskovým poškodením mozgu (2005 | pridané 28. júna 2006)

Mgr. Marianna Hricová; Školiteľ: Doc. Zsolt Cséfalvay, PhD

Jazyky sú odlišné typom ortografie a pravidelnosťou písania. Práca skúma prítomnosť troch foriem alexií – fonologickej, hĺbkovej a povrchovej v slovenskom jazyku, ktoré boli v rámci modelu normálneho procesu čítania slov opísané v nízko transparentných a nepravidelných jazykoch.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra logopédie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Logopédia

51hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv hodnotovej orientacie na profesijne aspiracie u studentiek prava, ekonomie a psychologie. (2006 | pridané 24. mája 2006)

Anabela; Školiteľ: PhDr. Miroslav Andreánsky

Práca prináša empirické poznatky poznania o vzťahu hodnotovej orientácie, motivácie výkonu a postojov k profesijným ašpiráciám študentiek vysokých škôl v Bratislave. V našom výskume prostredníctvom dotazníkov, ktoré boli predložené 3 skupinám respondentiek (študentky 2. a 3.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Psychológia práce

41hlasov

Gejské a lesbické partnerské vzťahy a ich špecifiká (2002 | pridané 21. decembra 2005)

Andrea Sváková; Školiteľ: Sylvia Ondrisová, Phd

Téma homosexuality sa postupne dostáva do povedomia slovenskej spolocnosti a to aj vdaka mnohým odborným prácam, ktoré sa po politických zmenách za posledné desatrocie v našej krajine postupne vynárajú z hlbín tabuizovaných sfér do sfér názorových konfrontácií a konštruktívnych diskusií.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Psychologické vedy » Sociálna psychológia

41hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Efektivita tréningu komunikačných stratégií u osôb s afáziou (2005 | pridané 14. júna 2005)

Mária Škapcová; Školiteľ: Doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.

Práca prináša teoretické a empirické poznatky o efektivite tréningu komunikačných stratégií u osôb s afáziou. Tréningom komunikačných stratégií autorka zisťovala efektivitu používania komunikačných stratégií osobou s afáziou, ktorá sa tréningu zúčastnila s konverzačným partnerom a osobou s afáziou, ktorá absolvovala tréning bez participácie konverzačného partnera.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra logopédie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Logopédia

36hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Vtipy v subkultúre detí mladšieho školského veku: pokus o lingvistickú analýzu (2000 | pridané 14. apríla 2005)

Ľuboš Kmeťko; Školiteľ: Doc. PhDr. Branislav PUPALA, CSc

Na začiatku genézy nášho záujmu o humor detí mladšieho školského veku i o humor všeobecne stál možno až banálny postreh z každodennej spleti interakcií medzi deťmi a dospelými - deti niekedy nerozumejú vtipom dospelých a naopak, niektoré vtipy detí ostávajú výlučne v ich subkultúrnom priestore, medzi vtipmi dospelých ich nenájdeme.

Univerzita Komenského » Pedagogická fakulta » Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky | INÝ VEDNÝ ODBOR

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa