Právnická fakulta UK

Portál obsahuje 18 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Prečo neplatí "čas sú peniaze" absolútne (podmienky priznania nemajetkovej ujmy všeobecnými súdmi za prieťahy v súdnom konaní) (2013 | pridané 21. septembra 2015)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: JUDr. Juraj Vačok, PhD

Práca sa zaoberá špecifickým problémom priznanie nemajetkovej ujmy za prieťahy v súdnom konaní podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú orgánom verejnej moci v znení novely č. 412/2012 účinnej od 1.1.2013. Cieľom práce je vymedzenie podmienok, ktoré musí poškodený splniť, aby sa úspešne domohol svojho práva na náhradu nemajetkovej ujmy. Práca je rozdelené do troch kapitol.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra správneho a environmentálneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Správne právo

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Môže byť ústavný zákon protiústavný? (2013 | pridané 14. apríla 2013)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: JUDr. Marián Giba, PhD.

Cieľom práce je nájsť konkrétnu odpoveď na konkrétnu otázku: Môže byť ústavný zákon v podmienkach Slovenskej republiky protiústavný? Otázka je síce položená jednoducho, ale hľadanie odpovede bude podstatne náročnejšie a komplexnejšie. Práca sa zameriava na rozbor situácie de lege lata opierajúc sa o pozitívne platné právo, ale nie výlučne oň zahŕňajúc rozbor čl. 86 písm. a), čl. 152 ods.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra štátneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Norimberský proces 1945/1946 (2011 | pridané 13. apríla 2013)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

Práca zachytáva stručne Norimberský proces (1945 – 1946) a cestu k nemu. V prvej kapitole rozoberá základné pojmy potrebné pre pochopenie širších súvislosti a taktiež historický vývoj rozdelený na dve podobdobia – do začiatku druhej svetovej vojny a po ňom. Druhá kapitola rozoberá právny základ Norimberského procesu – Londýnsku dohodu z 8.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra právnych dejín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Nástroje vypĺňania medzier v práve (2013 | pridané 13. apríla 2013)

Slavomíra Henčeková; Školiteľ: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, PhD

Práca sa zaoberá nástrojmi vypĺňania medzier v práve, resp. v zákone. Jej cieľom je vysvetliť nielen tie nástroje, ktoré sa tradične uvádzajú v literatúre, ale najmä tie, ktoré sa s medzerami v práve spájajú menej frekventovane, ak vôbec. Práca sa v úvode venuje existencii medzier v práve, resp. v zákone a načrtáva ich unikátnu klasifikáciu.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Prípravne konanie o trestných činoch (2010 | pridané 16. septembra 2010)

Mgr. Ing. František Vojtuš; Školiteľ: JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

Práca prináša prehľad teórie a praxe prípravného konania, najmä so zameraním na problematiku prípravného konania v Slovenskej republike po rekodifikácií. Súčasne práca prináša aj náčrt možnosti uplatnenia matematicko-štatistických metód pri hodnotení vplyvu niektorých faktorov na rýchlosť a efektívnosť prípravného konania.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

10hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Trestna represia a politicke ( sudne ) procesy v rokoch 1949 - 1954 (2009 | pridané 28. augusta 2009)

Maroš Dvorsky; Školiteľ: JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD, MA

V záverečnej bakalárskej práci „TRESTNÁ REPRESIA A POLITICKÉ SÚDNE ( MONSTER ) PROCESY V ROKOCH 1949 – 1954 “ sa zaoberám zákonodarstvom v nadväznosti na trestnú represiu a politické procesy. Práca je tematicky rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole rozoberám zahraničnopolitické a vnútropolitické aspekty ktoré predchádzali februárovým udalostiam a postupne formovali verejnú mienku a názory politikov na problematiku ďalšieho usporiadania spoločensko-politických vzťahov. V druhej kapitole charakterizujem politické procesy ich vývoj, zameranie. V tretej kapitole, je hlavnou úlohou práce oboznámiť s pofebruárovým vývojom zákonodarstva a snahami vtedajších „mocipánov“ o jeho prispôsobenie, účelom perzekúcie „nepriateľov“ režimu. V jednotlivých podkapitolách opisujem Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ľudovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zľudovení súdnictva 319/1948 a ich zneužitie v konkretnych politických procesoch päťdesiatych rokov minulého storočia. V štvrtej kapitole sa zaoberám po februárovom smerovaní prokuratúry, súdnictva a advokácie. V piate kapitole poukazujem na konkrétnych prípadoch, na pochybenia prokuratúry, súdov, vyšetrovacích orgánov v trestnom súdnom konaní. Témou šiestej kapitoly je problematika zmien v československom trestnom práve ktoré nastali po uvoľnení politického napätia, po smrti J. V. Stalina a v súvislosti so zmenami trestného zákonodarstva v Sovietskom zväze. V záverečnej kapitole sa zaoberám činnosťou a závermi komisií ktoré prešetrovali tieto represálie a zákonom č.119/1990 o súdnej rehabilitácii. V záverečnej bakalárskej práci „TRESTNÁ REPRESIA A POLITICKÉ SÚDNE ( MONSTER ) PROCESY V ROKOCH 1949 – 1954 “ sa zaoberám zákonodarstvom v nadväznosti na trestnú represiu a politické procesy. Práca je tematicky rozdelená do šiestich kapitol. V prvej kapitole rozoberám zahraničnopolitické a vnútropolitické aspekty ktoré predchádzali februárovým udalostiam a postupne formovali verejnú mienku a názory politikov na problematiku ďalšieho usporiadania spoločensko-politických vzťahov. V druhej kapitole charakterizujem politické procesy ich vývoj, zameranie. V tretej kapitole, je hlavnou úlohou práce oboznámiť s pofebruárovým vývojom zákonodarstva a snahami vtedajších „mocipánov“ o jeho prispôsobenie, účelom perzekúcie „nepriateľov“ režimu. V jednotlivých podkapitolách opisujem Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ľudovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zľudovení súdnictva 319/1948 a ich zneužitie v konkretnych politických procesoch päťdesiatych rokov minulého storočia. V štvrtej kapitole sa zaoberám po februárovom smerovaní prokuratúry, súdnictva a advokácie. V piate kapitole poukazujem na konkrétnych prípadoch, na pochybenia prokuratúry, súdov, vyšetrovacích orgánov v trestnom súdnom konaní. Témou šiestej kapitoly je problematika zmien v československom trestnom práve ktoré nastali po uvoľnení politického napätia, po smrti J. V. Stalina a v súvislosti so zmenami trestného zákonodarstva v Sovietskom zväze. V záverečnej kapitole sa zaoberám činnosťou a závermi komisií ktoré prešetrovali tieto represálie a zákonom č.119/1990 o súdnej rehabilitácii. K výberu témy záverečnej bakalárskej práce ma viedol môj záujem o právne dejiny, obzvlášť o „ smutné obdobie našich dejín „ o obdobie 50. rokov a o vtedajšie zákonodarstvo obzvlášť o Ústavu 9. mája, Trestný zákon 86/1950 Zb., Trestný poriadok 87/1950 Zb., Zákon na ochranu ľudovo-demokratického zriadenia 231/1948, Zákon o štátnom súde 232/1948, Zákon o táboroch nútených prác 247/1948, Zákon o zľudovení súdnictva 319/1948. Cieľom práce nebolo do detailov rozoberať historické, politické, ideologické aspekty doby, nakoľko tieto do podrobností rozobrali autori skôr spracovaných záverečných prác a jednalo by sa o opakovanie už známych faktov. V tejto práci som sa zameral hlavne na normatívnu stránku trestného práva v sledovanom období, na výklad právnych predpisov, ktoré v danom období platili a boli zneužité v politických procesoch proti odporcom ľudovodemokratického režimu.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra právnych dejín | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

F.A.HAYEK: TEÓRIA SPONTÁNNEHO PORIADKU A SPONTÁNNY VÝVOJ PRÁVNYCH SYSTÉMOV (2009 | pridané 12. februára 2009)

Andrej Beňo; Školiteľ: Doc. PhDr. Jarmila Chovancová Csc.

BEŇO, Andrej. F.A.Hayek: Teória spontánneho poriadku a spontánny vývoj právnych systémov [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta; Katedra teórie práva a sociálnych vied. Školiteľ: Doc. PhDr. Jarmila Chovancová Csc. Komisia pre obhajobu: Katedra teórie práva a sociálnych vied. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister práv.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Teória dejín štátu a práva

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zásada prednosti komunitárneho práva a právo Slovenskej republiky (2007 | pridané 2. februára 2008)

Juraj Gyárfáš; Školiteľ: JUDr. Martin Buzinger

Diplomová práca sa venuje zásade prednosti komunitárneho práva a jej vplyvu na právne poriadky vybraných členských štátov Európskej únie a osobitne na právny poriadok Slovenskej republiky.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra štátneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

45hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hmotnoprávna úprava ochrany hospodárskej súťaže pred zneužívaním dominantného postavenia v právnom poriadku Európskych spoločenstiev (2004 | pridané 16. januára 2008)

Peter Daniš; Školiteľ: JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.

Diplomová práca poukazuje na chápanie základných pojmov súvisiacich s problematikou ochrany hospodárskej súťaže pred zneužívaním dominantného postavenia na európskom trhu, a to predovšetkým na definovanie dominantného postavenia, jeho zneužívania, relevantného trhu, ako i na jednotlivé formy protisúťažného konania.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra obchodného, finančného a hosporárskeho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Hospodárske a finančné právo

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Princípy právneho štátu (2008 | pridané 14. januára 2008)

Bc. Júlia Nagyová; Školiteľ: Doc. JUDr. Eva Ottová, CSc.

V článku 1 Ústavy Slovenskej republiky sa píše, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Právny štát je synonymum zákonnej alebo ústavnej vlády, avšak nijaká ústava na svete, a teda ani Ústava Slovenskej republiky nemôže zabrániť tomu, aby sa štátna moc, ktorá je vybudovaná na jej základoch, nemohla premeniť na totalitný štát.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF

MEDIÁCIA A PROBÁCIA V TRESTNOM KONANÍ (2006 | pridané 13. septembra 2007)

Roman Soska; Školiteľ: JUDr. Lucia Gazareková, PhD

„Väzenie nie je to nalepšie, pestuje zahorknutie a zločin, ničí ľudí, ktorí v ňom žijú a pracujú. Pripúšťam, že väzenie stojí viac než najlepšie univerzitné vzdelanie a pritom výsledky z neho sú desivé. Ale pri danom utrpení plynúcom zo zločinu, pri trvalej kriminalite, existujú nejaké alternatívy, ktoré dávajú viac zmyslu?“ autor: R. Morrisova. Cieľom tejto práce je podať výstižné informácie o mediácii a probácii, o ich vplyve na systém trestného práva, objasniť postavenie i činnosť probačného a mediačného úradníka pri výkone mediácie a pri výkone probácie na Slovensku a poukázať aj na aplikačnú prax v iných členských štátoch EÚ.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra trestného práva, kriminalistiky a kriminológie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

67hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Povinnosti spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným v komparácii s povinnosťami akcionára akciovej spoločnosti (2007 | pridané 8. júla 2007)

Michaela Horeličanová; Školiteľ: Doc. JUDr. Mária Patakyová, CSc.

Práca sa zaoberá povinnosťami spoločníkov kapitálových obchodných spoločností, so zameraním na právnu úpravu platnú v Slovenskej republike k 01.01.2007. Jadro práce je členené na sedem častí. Prvá stať je venovaná právnoteoretickému objasneniu právnych inštitútov podielu, obchodného podielu a akcie.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra obchodného, finančného a hosporárskeho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Medzinárodnoprávna úprava civilného letectva (2007 | pridané 27. mája 2007)

Andrej Michal; Školiteľ: Doc. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.

Všeobecná analýza civilného letectva v medzinárodnoprávnom kontexte.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra medzinárodného práva a európskych štúdií | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

54hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Postavenie prokurátora v trestnom konaní (2007 | pridané 26. mája 2007)

Jana Štrbková; Školiteľ: JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

V tejto práci s názvom „Postavenie prokurátora v trestnom konaní“ sa budem zaoberať činnosťou prokurátora a právomocami, ktoré mu vymedzuje zákon. Téma prokurátor je pomerne rozsiahla, ale nie je súborne spracovaná v ani jednej publikácii. Upravené sú práva a povinnosti prokurátora v zákonoch, nariadeniach a opatreniach.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Trestné právo

58hlasov

Volebný systém pomerného zastúpenia (2005 | pridané 25. mája 2007)

Filip Lebovič; Školiteľ: JUDr. Martin Buzinger

Práca sa zaoberá volebným systémom pomerného zastúpenia, jeho jednotlivými inštitútmi a praktickými otázkami jeho uplatňovania v rôznych krajinách.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra štátneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

54hlasov Dostupný celý text práce: PDF

TRESTNÁ ČINNOS? PROTI VEREJNÝM ČINITEĽOM A TRESTNÉ ČINY VEREJNÝCH ČINITEĽOV (2004 | pridané 29. júla 2006)

Tomáš Posluch; Školiteľ: doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc

Práca je rozdelená na šesť častí. V prvej časti je definovaný pojem verejný činiteľ podľa súčasného právneho stavu, vrátane konkrétnych oblastí – podskupín, v ktorých sú verejní činitelia zaradení z hľadiska profesie, ktorú zastávajú, resp. reprezentujú.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Iná katedra | INÝ VEDNÝ ODBOR

44hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Zásady občianskeho súdneho konania (2005 | pridané 24. júla 2005)

Lenka Lenická; Školiteľ: Doc. JUDr. Lubomir Fogas, CSc.

Práca sumarizuje doterajšie teoretickoprávne poznatky v problematike obcianskeho súdneho konania a aktualizuje ich vo vztahu k novým legislatívnym zmenám v Slovenskej republike.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Občianske právo

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Doménové mená vo vzťahu k elektronickému obchodu (2005 | pridané 18. apríla 2005)

Jana Kubliniaková; Školiteľ: JUDr. Boris Susko, PhD.

V poslednom čase sa vyskytuje čoraz viac problémov súvisiacich s vymedzením vzájomných vzťahov pri výbere a registrácii obchodných identifikátorov - obchodných mien, ochranných známok a doménových mien. Podoby porušovania práv duševného vlastníctva sa postupom času stávajú čoraz rafinovanejšie, presahujú hranice niekoľkých štátov a nadobúdajú mnohorakú podobu.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

48hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Výsledky zoraď podľa