diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie

PriF UK Katedra humannej geografie a demogeografie

Portál obsahuje 6 diplomových prác z tejto katedry.

PriF UK Katedra humannej geografie a demogeografie

Výsledky zoraď podľa

Cezhraničná spolupráca Slovenska a Maďarska na príklade Euroregiónu Neogradiensis so zameraním na cestovný ruch (2008 | pridané 2. decembra 2008)

Attila Tóth; Školiteľ: Mgr. Eva Džupinová PhD.

Práca prináša poznatky o cezhraničnej spolupráci, ktorá je najefektívnejším nástrojom na zoslabenie negatívneho vplyvu hranice a o jednej z jej najčastejších foriem a to o euroregiónoch a o rozvoji cestovného ruchu na území Euroregiónu Neogradiensis.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Ostatné príbuzné odbory

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Pútnický cestovný ruch na Slovensku - prípadová štúdia Staré Hory (2007 | pridané 18. júla 2008)

Bc. Daniela Lališová; Školiteľ: Mgr. Gabriela Nováková

K základným prvkom katolíckej spirituality nepochybne patrí mariánska úcta, preto nemôže chýbať v živote veriaceho Božieho ľudu. S mariánskym kultom je už od najstarších dôb spojené putovanie k mariánskym svätyniam. Púte sú dlhodobým prvkom európskych dejín. Aj u nás majú dávnu históriu. Pútnický cestovný ruch po roku 1989 je u nás relatívne nový fenomén.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Humánna geografia

21hlasov

Transformácia priemyselnej štruktúry okresu Ilava (2008 | pridané 29. mája 2008)

Vladimír Ronec; Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc.

RONEC, Vladimír: Transformácia priemyselnej štruktúry okresu Ilava [diplomová práca]. Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta; Katedra humánnej geografie a demogeografie. Školiteľ: Doc. RNDr. Pavol Korec, CSc. Stupeň odbornej kvalifikácie: Magister (Mgr.). Bratislava : PRIF UK, 2008. 101 s.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Inovačné prostredie na Slovensku (príklad univerzít) (2007 | pridané 21. augusta 2007)

Viera Čagalová; Školiteľ: doc. RNDr. Ján Buček, CSc.

Inovácie sú považované v dnešnej dobe za motor ekonomického rozvoja krajín a regiónov. Univerzity sú jedným z hlavných subjektov spoločnosti, ktoré determinujú kvalitu ľudského potenciálu a rozvoj ekonomiky založenej na vedomostiach. Zároveň sú miestom, kde sa vzdelanie a nápady prenášajú do praktického života, konkurencieschopnej činnosti.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Humánna geografia

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ústredné versus regionálne printové médiá (2007 | pridané 10. júla 2007)

Marek Bagoňa; Školiteľ: Mgr. Roman Fila

Práca sa zaoberá analýzou ústredných a regionálnych printových médií. Hlavným cieľom práce bolo charakterizovanie geografických a demografických aspektov rozšírenia ústredných a regionálnych printových médií a ich porovnanie. V práci boli charakterizované hlavné znaky ústredných a regionálnych printových médií, ich štruktúra a členenie.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | INÝ VEDNÝ ODBOR

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Demografický, geografický a sociologický aspekt fenoménu singles na Slovensku a v Európe (2007 | pridané 7. júla 2007)

Michal Drotován; Školiteľ: Mgr. Branislav Bleha, Ph.D.

Bakalárska práca sa zaoberá vybranými aspektmi fenoménu singles na Slovensku a v Európe. Práca je rozdelená na šesť časti vrátane úvodu a záveru. Jadro práce tvoria kapitoly o základných sociologických a demografických aspektoch singles, ktorých súčasťou je aj definovanie samotného pojmu, a kapitola o priestorových aspektoch singles, ktorá je členená na dve časti.

Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra humannej geografie a demogeografie | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Humánna geografia

52hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa