Lekárska fakulta UK

Portál obsahuje 7 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s enterokutánnou fistulou (2009 | pridané 2. júla 2009)

Ráchel Peresová; Školiteľ: PhDr. Hana Belejová, PhD. (oponentka)

Enterokutánna fistula ako chronické ochorenie kladie vysoké nároky na ošetrovateľskú starostlivosť, či už v domácom prostredí alebo počas hospitalizácie. Ošetrovanie komplikovanej fistuly a prevencia dermatitídy znamená výzvu i pre skúsené stomické sestry, ktoré v niektorých prípadoch musia navyše poučiť aj pacienta o používaní stomických pomôcok a nacvičovať s ním správnu techniku ich aplikácie. Okrem toho ide o chorobu či komplikáciu iného základného ochorenia, ktorá vedie nielen k biologickým, ale i mnohým psychickým problémom a dokáže výrazne zhoršiť kvalitu života chorého. Sestra, ktorá sa stará o takéhoto pacienta, by mala mať vedomostí nielen o ošetrovaní fistuly, ale poznať a pomáhať riešiť i jeho strach a obavy, bolesť, zmeny obrazu tela i problémy v procese psychickej adaptácie, musí byť pripravená na jeho negatívne reakcie a dokázať na ne správne odpovedať. Tieto podnety viedli k hlbšiemu preskúmaniu danej problematiky a nakoniec k napísaniu tejto práce.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav ošetrovateľstva | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

33hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Používanie psychoaktívnych látok u pacientov s poruchami nálady a poruchami príjmu potravy (2005 | pridané 8. augusta 2007)

Michal Turček; Školiteľ: doc. MUDr. Eduard Kolibáš, CSc.

V práci sa zaoberáme problematikou používania psychoaktívnych látok u pacientov s poruchami nálady a poruchami príjmu potravy.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Psychiatria

41hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ošetrovanie chorého s varixami dolných končatín (2007 | pridané 16. júna 2007)

Ráchel Peresová; Školiteľ: PhDr. Hana Belejová

Varixy (kŕčové žily) dolných končatín patria medzi najčastejšie ochorenia v populácii. Takmer každý z nás má niekoho v príbuzenstve alebo aspoň medzi známymi, ktorý trpí práve týmto ochorením. Chorý však často zanedbajú liečbu i prevenciu, majú iba povrchové vedomosti o zásadách správnej životosprávy a poskytnuté rady častokrát nedodržiavajú alebo dodržiavajú iba čiastočne, pretože ochorenie si neberú vážne. Pravda, varixy napriek svojho progredujúceho priebehu priamo neohrozujú život, ale v niektorých prípadoch ťažké subjektívne príznaky a rôzne komplikácie môžu výrazne znížiť kvalitu života. Správne usmernenie chorých do veľkej miery je aj zodpovednosťou sestier. Dostupná ošetrovateľská literatúra o danej problematike je však v súčasnosti veľmi chudobná, prakticky ju tvorí iba pár článkov v rôznych zdravotníckych časopisoch a niekoľko viet v knižných publikáciách. Teoretická časť tejto práce obsahuje najzákladnejšie informácie z medicíny a ošetrovateľstva potrebné pre zabezpečenie kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti o chorého s varixami dolných končatín. Praktickú časť tvorí návrh štandardu a auditu ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta po operácii varixov. V prílohách sa nachádza aj návrh edukačného materiálu pre pacientov.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav ošetrovateľstva | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Zdravotníctvo a sociálne služby » Ošetrovateľstvo

57hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Perioperačná stratifikácia kardiovaskulárneho a nekardiovaskulárneho rizika u pacientov s kolorektálnym karcinómom (2007 | pridané 31. mája 2007)

Miroslav Pernický; Školiteľ: Prof. MUDr. Ján Murín, CSc., Doc. MUDr. Peter Labaš, CSc.

Úvod: Úspech operačnej liečby kolorektálneho karcinómu závisí i na dobrej stratifikácii perioperačného rizika. Cieľ: Zhodnotiť perioperačné riziko u prežívajúcich / neprežívajúcich.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Vnútorné choroby

64hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Negatívne účinky hormonálnej substitučnej terapie (2006 | pridané 22. októbra 2006)

Petra Polievková; Školiteľ: Prof. MUDr. Pavel Šuška Csc.

Negatíva a pozitíva HRT

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Gynekológia a pôrodníctvo

71hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Intenzifikácia čeľustno-ortopedickej liečby redukovanými aktivátormi (2006 | pridané 23. mája 2006)

Andrej Thurzo; Školiteľ: Doc. MUDr. Anton Bachratý, DrSc.

Práca poskytuje stručný prehľad princípov funkčnej terapie v súvise s kondylárnym rastom. Ponúka prehľad vývoja funkčných aparátov a ich súčasné modifikácie. Cieľom práce je posúdiť prínos modifikácii na základe kefalometrickej analýzy dvoch skupín pacientov s funkčnou terapiou.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Iná katedra | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY » Klinické odbory lekárskych vied » Zubné lekárstvo

155hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Dysfunkcia endotelu (2003 | pridané 4. augusta 2005)

Katarína Vargová; Školiteľ: Prof. MUDr. Ivan Hulín, DrSc.

Cievny endotel je dôležitým orgánom s mnohými biologickými funkciami, s parakrinnou, endokrinnou a autokrinnou činnosťou. Tvorí veľké množstvo mediátorov, ktoré pôsobia nie len na okolité bunky hladkej svaloviny cievnej steny, ale súčasne aj na krvné elementy. Endotelové bunky boli dlho považované iba za fyzikálnu bariéru s vlastnosťami semipermeabilnej membrány.

Univerzita Komenského » Lekárska fakulta » Ústav patologickej fyziológie | LEKÁRSKE A FARMACEUTICKÉ VEDY

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa