sme.sk
 

EF UMB Katedra financií a účtovníctva

Portál obsahuje 16 diplomových prác z tejto katedry.

EF UMB Katedra financií a účtovníctva

Výsledky zoraď podľa

Kvantitatívna a kvalitatívna analýza vybraných podielových fondov v SR (2014 | pridané 22. mája 2014)

Bc. Marek Žubor; Školiteľ: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

Výber akciového podielového fondu na zaklade kriterii.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

4hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Analýza údajov z AIS2 s využitím nástrojov Business Intelligence (2013 | pridané 2. mája 2013)

Jaroslav Čipkala; Školiteľ: Ing. Jolana Gubalová, PhD.

Subjektom skúmania sú nástroje Business Intelligence (BI) v databázovom systéme SQL Server 2012, z hľadiska ich využitia na analýzu údajov a na podporu procesov rozhodovania a plánovania. Objektom skúmania je databáza údajov z Akademického informačného systému AIS2, ktorý sa používa na UMB. Cieľom práce je navrhnúť vhodné analytické modely, ktoré sa dajú využiť v riadení verejnej vysokej školy.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Stavbené sporenie v podmienkach SR (2012 | pridané 19. novembra 2012)

Bc. Marek Žubor; Školiteľ: Ing. Ľubomír Pintér, PhD.

ZUBOR, Marek: Stavebné sporenie v podmienkach SR. [Bakalárska práca] / Marek Ţubor. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra financií a účtovníctva. – Vedúci: Ing. Ľubomír Pintér, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár. – Banská Bystrica: EF UMB, 2012. 49 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

6hlasov Dostupný celý text práce: PDF

VOĽNE DOSTUPNÉ NÁSTROJE PRE DATA MINING (2011 | pridané 1. júla 2011)

Michaela Krkošová; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD

Predkladaná bakalárska práca sa snaží vymedziť pojem data mining a popísať jeho využitie vo verejnom sektore a verejných financiách. Tiež sa snaží poukázať na možnosti a význam voľne dostupných softvérových nástrojov pre riešenie úloh dataminingu a pre hĺbkovú analýzu údajov. Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter a je rozdelená na tri časti. Prvá kapitola má 5 podkapitol.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Hĺbková analýza údajov v banke (2011 | pridané 4. júna 2011)

Jaroslav Čipkala; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Predmetom bakalárskej práce je analýza bankových údajov prostredníctvom data miningových techník. Naším cieľom je preukázať opodstatnenosť a užitočnosť nasadenia Data miningu v bankovom prostredí prostredníctvom použitia príslušnej aplikácie na získané bankové dáta. Práca obsahuje základné teoretické vymedzenie najdôležitejších data miningových techník, úloh a prínosov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Design and Implementation of Automated Trading Systems (2011 | pridané 2. februára 2011)

Michal Kecera; Školiteľ: Pancik Juraj, doc. RNDr., CSc.

This diploma thesis gets together the basics about automated trading systems. It describes the obstacles and pitfalls during development and offers solutions to these. This thesis presents a methodology for design and implementation. It is concerned with system performance measurement, money management, and optimization and robustness issues.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

ANALÝZA POISŤOVACÍCH PRODUKTOV S VYUŽITÍM METÓD DATAMININGU (2010 | pridané 18. decembra 2010)

Peter Hromada; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou metód data miningu v oblasti poisťovníctva. Zameriava sa na špecifické riziko, ktoré vzniká pri predaji poistných produktov – riziko stornovanosti zmluvy. Cieľom práce je overenie vytvorených data miningových modelov na nových dátach a identifikácia prípadných zmien, ktoré v modeloch nastali.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Poisťovníctvo

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

VYUŽITIE MODELOVANIA PROCESOV PRI DETEKCII FINANČNÝCH PODVODOV (2010 | pridané 25. augusta 2010)

Andrej Koniar; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

KONIAR, Andrej: Využitie modelovania procesov pri detekcii finančných podvodov. [Diplomová práca] / Bc. Andrej Koniar. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra financií a účtovníctva. – Vedúci: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc. – Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier. – Banská Bystrica : EF UMB, 2010. 88 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Alternatívne metódy hodnotenia finančno-ekonomickej výkonnosti podniku (2010 | pridané 6. júna 2010)

Milan Babčanec; Školiteľ: Ing. Vladimír Úradníček, PhD.

Cieľom tejto diplomovej práce je aplikovať finančno-ekonomické metódy a poznatky na posúdenie situácie vybraného podniku, s dôrazom na zhodnotenie jeho ekonomickej výkonnosti pomocou relevantných nástrojov. Teoretická časť je zameraná na súhrn východísk, princípov, postupu a metód finančno-ekonomickej analýzy. Praktická časť je aplikovaná na spoločnosť Xxxxxxxx Xxxx, s. r. o.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

15hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Metódy riadenia rizika s využitím hĺbkovej analýzy údajov (2009 | pridané 27. augusta 2009)

Ivana Hujíková; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca prezentuje praktické využitie dataminingových techník v oblasti poisťovníctva. Zaoberá sa rizikom z pohľadu poisťovne pre prípad stornovania zmlúv, identifikáciou kľúčových faktorov ovplyvňujúcich stornovanie zmlúv, pričom na kvantifikáciu vplyvu vysvetľujúcich premenných je použitý softvér SAS Enterprise Miner 5.3.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Účtovníctvo

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza kapitálových trhov s využitím predikcie časových radov (2009 | pridané 11. júna 2009)

Radoslav Lenárt; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Analýza kapitálových trhov s využitím predikcie časových radov je dôležitou súčasťou úspešného fungovania všetkých finančných inštitúcií i ostatných subjektov pôsobiacich na kapitálových trhoch. Táto práca sa zaoberá hlavnými spôsobmi analýzy kapitálových trhov. Sústreďuje sa na trendy, sezónnosť, koreláciu a predikciu vývoja vybraných kapitálových trhov do budúcna.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Cielený marketing v banke s využitím nástrojov SAS (2009 | pridané 9. júna 2009)

Janka Butková; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Marketing je obchodný súbor aktivít založených na priamej interaktívnej väzbe zadávateľa s klientom s cieľom efektívneho oslovenia. Bankový marketing je disciplínou, ktorá najmä v poslednom období prechádza búrlivým vývojom. Banky segmentujú trh svojich potenciálnych klientov a následne na jednotlivé vygenerované skupiny klientov uplatňujú cielený marketing.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

24hlasov

Riadenie kreditného rizika v banke s využitím nástrojov SAS (2009 | pridané 8. júna 2009)

Michaela Papalová; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Práca sa zameriava na oboznámenie sa s rôznymi metódami riadenia kreditného rizika ako aj s data miningovými technikami, ktoré sú pri nich využívané. V prvej kapitole je z teoretického hľadiska popísaný proces riadenia kreditného rizika, metódy riadenia a merania kreditného rizika, časť kapitoly je venovaná úprave kreditného rizika v rámci Basel II.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

30hlasov

Moderné metódy riadenia úverového rizika (2009 | pridané 5. júna 2009)

Marianna Kolláriková; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá metódami riadenia rizika plynúceho z poskytovania úverov. Toto riziko je riadené a vyhodnocované v mnohých procesoch banky, hlavne pri stanovovaní politiky poskytovania úverov, sledovaní jej dodržiavania, v procese schvaľovania úverov jednotlivým klientom, monitoringu a správe portfólia, stanovovaní opravných položiek a pri procese vymáhania nesplácaných úverov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

25hlasov

Použiteľnosť a webový portál banky (2008 | pridané 19. júna 2008)

David Szedely; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc

Cieľom tejto práce je v prvom rade poukázať na význam webového portálu banky ako dôležitého komunikačného a marketingového nástroja a na jeho špecifiká v porovnaní s portálmi iných inštitúcií; ďalej na základe prieskumu zhrnúť potreby používateľov webových portálov bánk a vyhodnotiť s pomocou analýzy použiteľnosti kvalitu spracovania portálov vybraných bánk aktívnych na slovenskom bankovom trhu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Elektronický podpis v SR (2008 | pridané 6. júna 2008)

Peter HROMADA; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Práca sa zaoberá problematikou elektronického podpisu. Popisuje princípy tvorby elektronického podpisu, ako i aktuálnu situáciu v oblasti rozšírenia elektronického podpisu v Slovenskej republike, predovšetkým vo verejnom sektore. Zameriava sa teda na analýzu stavu eGovermentu na Slovensku so zameraním na využívanie zaručeného elektronického podpisu v daňovej správe.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra financií a účtovníctva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

21hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa