diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky

EF UMB Katedra kvantitatívnych metód a informatiky

Portál obsahuje 8 diplomových prác z tejto katedry.

EF UMB Katedra kvantitatívnych metód a informatiky

Výsledky zoraď podľa

Metriky a analýza návštevnosti webového sídla podniku ako marketingový nástroj (2011 | pridané 3. júna 2011)

Matúš Vitko; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Bakalárska práca sa zaoberá metrikami a analýzou návštevnosti vybraného webového sídla www.ef.umb.sk (Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – EF UMB). Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretických východísk návštevnosti webových sídiel identifikovať ukazovatele a faktory, ktoré ju ovplyvňujú.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

8hlasov

Riadenie kreditného rizika v banke s využitím hĺbkovej analýzy dát (2008 | pridané 30. novembra 2008)

Tibor Óbert; Školiteľ: doc. RNDr. Juraj Pančík, PhD

Hĺbková analýza dát (data mining) sa používa v mnohých oblastiach, vrátane financií, na extrakciu vedomostí z obrovského množstva dát. Táto práca sa venuje konkrétne technikám data miningu využívaným v bankách pri riadeni kreditného rizika. V teoretickej časti sa zaoberá základným úvodom do data miningu a predstavuje jeho nástroje a techniky.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Riadenie vybraných bankových rizík (2008 | pridané 3. septembra 2008)

Milan Opáth; Školiteľ: Ing. Mária Kanderová, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá riadením trhových rizík v bankovom sektore. Cieľom je analyzovať efektivitu vlastného modelu na vyčíslenie trhového rizika obchodnej knihy banky inšpirovaného metodológiou RiskMetrics2006 (Zumbach, 2007b), a porovnať ho so štandardne používaným modelom historických výnosov. Práca teoreticky popisuje manažment trhových rizík v bankovníctve.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

MULTIDIMENZIONÁLNA SEGMENTÁCIA KLIENTOV (2008 | pridané 12. júna 2008)

Radoslav Račák; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá aplikáciou data miningu v oblasti segmentácie klientov banky. V úvode teoretickej časti vysvetľuje samotný pojem data mining, jeho podstatu a možnosti využitia. Následne sa zaoberá procesom data miningu a jednotlivými data miningovými úlohami. V ďalších kapitolách sa popisuje príprava dát, spôsoby zhlukovania a pojem segmentácie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ostatné príbuzné odbory

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF

E-content zvyšujúci záujem o internet - nákladová optimalizácia nákupov (2008 | pridané 8. júna 2008)

Ivan Šamík; Školiteľ: Doc. Ing. Ján Hudec, CSc.

Cieľom diplomovej práce je na základe súčasného stavu a smerovania informatizácie nielen Slovenska, ale celej Európskej únie navrhnúť internetový obsah schopný prilákať nových používateľov internetu a pomôcť rozvíjať informačnú spoločnosť na Slovensku.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Hospodárska informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Credit scoring v praxi (2008 | pridané 6. júna 2008)

Marek Ivanič; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá praktickou aplikáciou data miningu v oblasti modelovania behaviorálného credit scoringu. V teoretickej časti sa práca venuje popisu data miningu, jeho aplikáciám, úlohám, ďalej metódam a technikám, ktoré data mining vyžíva. Analyzuje tiež jednotlivé kroky procesu dolovania dát.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Cielený marketing na báze hĺbkovej segmentácie (2008 | pridané 4. júna 2008)

Iveta Kontúrová; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Cieľom diplomovej práce je oboznámenie sa s data miningom a jeho praktickým využitím v oblasti cieleného marketingu. Práca obsahuje popis data miningu, proces a úlohy data miningu. Bližšie sa venuje metódam data miningu používaných v cielenom marketingu. Zhluková analýza a analýza asociačných pravidiel je aplikovaná na skutočných údajoch banky.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

20hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Detekcia poisťovacích podvodov pomocou nástrojov SAS (2007 | pridané 14. júla 2007)

Ľuboslav Gabaľ; Školiteľ: Doc.RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá data miningom a jeho praktickou aplikáciou v oblasti detekcie poisťovacích podvodov.Je určená najmä pre študentov so záujmom o informačné technológie a štatistiku. Zaoberá sa data miningom ako procesom a popisuje ho teoreticky, zároveň sú poznatky aplikované prakticky na vzorku dát o poisťovacích podvodoch.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Ekonomická fakulta » Katedra kvantitatívnych metód a informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

59hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa