Fakulta humanitných vied UMB

Portál obsahuje 7 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Komparácia Burkeovej a Paineovej koncepcie statusu jednotlivec - spoločnosť (Veľká francúzska revolúcia) (2010 | pridané 10. júna 2010)

Jana Šrenkelová; Školiteľ: Mgr. Ulrich Wollner, PhD.

ŠRENKELOVÁ, Jana: Komparácia Burkeovej a Paineovej koncepcie statusu jednotlivec – spoločnosť (Veľká francúzska revolúcia) [Diplomová práca] – Univerzita Mateja Bela; Fakulta humanitných vied; Katedra filozofických vied. Vedúci práce: Mgr. Ulrich Wollner, PhD. – Banská Bystrica: FHV UMB, 2010. – 60 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra filozofických vied (KFV) | HUMANITNÉ VEDY » Filozofické vedy » Systematická filozofia

13hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Walencja czasowników ruchu w jezyku polskim i slowackim (2009 | pridané 14. mája 2009)

Eva Masná; Školiteľ: Mgr. Anita Račáková, PhD.

Práca má teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť je venovaná teórii valencie a pohybovým slovesám. Praktická časť sa zameriava na analýzu vybraných slovies, ich porovnanie a zovšeobecnenie výsledkov. Práca má 100 strán a je napísaná v poľskom jazyku.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovanské jazyky

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

(Un)traditionally Feminine (2009 | pridané 10. mája 2009)

Miroslava Antalová; Školiteľ: Mgr. Jana Javorčíková, PhD.

Diplomová práca sa zameriava na ženskú autorku hnutia Beat Generation a charakter jej poézie. Keďže ženské autorky hnutia Beat Generation boli dlho prehliadané a podceňované v prevažne mužskom literárnom svete, je nanajvýš dôležité upriamiť pozornosť na ich mimoriadnu tvorbu. Ženské beatnické autorky sú pokladané za predchodkyne feministického hnutia.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

27hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Alternatívna samizdatová literatúra (2008 | pridané 23. septembra 2008)

Miloš Zvrškovec; Školiteľ: PaedDr. Zuzana Bariaková

Práca prezentuje autorov a ich literárnu tvorbu, ktorá bola počas komunistického režimu zakázaná a dostupná len v obmedzenom množstve ako tzv. samizdatová tvorba. Kladie si otázku, či táto literatúra dosahovala vyššiu umeleckú úroveň, alebo slúžila „len“ ako morálna zbraň proti vtedajšej štátnej moci.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Slovenský jazyk

19hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Využitie internetových zdrojov v príprave študentov-rusistov (2008 | pridané 3. mája 2008)

Petra Vavrinčíková; Školiteľ: Mgr. Oľga Brandys, CSc.

Diplomová práca sa zaoberá internetom ako zdrojom učebných materiálov pre študentov-rusistov.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra európskych kultúrnych štúdií (KEKŠ) | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Prekladateľstvo a tlmočníctvo

22hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Zážitkové vyučovanie hudobnej výchovy na ZŠ (2007 | pridané 28. decembra 2007)

Katarína Šuleková; Školiteľ: Doc.PaedDr. Libor Fridman, PhD.

Zážitková pedagogika patrí k novým pedagogickým smerom. Zážitkové vyučovanie, ako už konkrétny spôsob edukácie sa snaží prostredníctvom zážitku a skúsenosti pomôcť žiakovi získať vedomosti, schopnosti a zručnosti tak, aby si ich osvojil na celý život. Zážitkové vyučovanie sa však nesústreďuje len na vyvolanie zážitku, ale predovšetkým na jeho spracovanie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Katedra hudby (KHU) | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

38hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Postavenie písaného slova v diele Milana Kunderu (2007 | pridané 17. mája 2007)

Tomáš Mihalčiak; Školiteľ: Mgr. Milan Štulrajter, PhD.

V diplomovej práci Postavenie písaného slova v diele Milana Kunderu sme sa zamerali na vybrané princípy tvorby Milana Kunderu, opísané v jeho kolekcii esejí, vydanej pod názvom L’Art du roman. Hlavným cieľom nášho bádania bola snaha potvrdiť spätosť vyššie spomenutého teoretického diela s jedným z jeho diel beletristických, konkrétne s románom Nesmrtelnost, najmä čo sa týka princípov kompozície.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta humanitných vied » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

44hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa