diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Portál obsahuje 13 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Postoj Francúzskej republiky ku krajinám Maghrebu v kontexte Arabskej jari (2014 | pridané 6. októbra 2014)

Mgr. Tomáš Sokol; Školiteľ: PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

Francúzska zahraničná politika má veľmi dlhú tradíciu pôsobenia v Maghrebe. Previazanosť týchto dvoch celkov je v dnešnej dobe natoľko vysoká, že zásadné zmeny vyvolajú okamžitú reakciu na oboch stranách.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

5hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Sociálna spravodlivosť v kontexte ekonomickej globalizácie v teóriách analytických marxistov (2013 | pridané 13. apríla 2013)

Peter Daubner; Školiteľ: doc. PhDr. Mgr. Peter Ondria, PhD.

Diplomová práca s názvom Sociálna spravodlivosť v kontexte ekonomickej globalizácie v teóriách analytických marxistov sa zaoberá predovšetkým neomarxistickým príspevkom do filozofického diskurzu o sociálnej spravodlivosti. Problematika sociálnej spravodlivosti je z marxistickej pozície analyzovaná v kontexte prebiehajúcej ekonomickej globalizácie a kritiky neoliberálnej ideológie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Medzinarodnopravna povaha Europskej unie (2011 | pridané 15. decembra 2011)

Monika Skalicka; Školiteľ: PhDr. Peter Rosputinský, PhD.

Diplomová práca sa týka problematiky povahy Európskej únie v medzinárodnom prostredí, ktoré definuje medzinárodné právo.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

KOMPARATÍVNA ANALÝZA POSTAVENIA HLÁV ŠTÁTOV VO VYBRANÝCH ŠKANDINÁVSKYCH KRAJINÁCH (2011 | pridané 9. novembra 2011)

Tomáš Magušin; Školiteľ: Doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá problematikou vymedzenia postavenia hláv štátov vo vybraných krajinách, ktorými sú Dánsko, Nórsko a Švédsko. Práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvé tri kapitoly pojednávajú o historickom a spoločenskom východisku k problematike analyzovania postavenia hláv štátov v jednotlivých krajinách.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Porovnávacia politológia

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Chomského kritika médií (2011 | pridané 3. apríla 2011)

Peter Daubner; Školiteľ: Mgr. Gabriela Mezeiová

Daubner Peter: Chomského kritika médií, bakalárska práca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra politológie, školiteľ: Mgr. Gabriela Mezeiová, stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár (Bc.), Banská Bystrica, 2011, 46 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

8hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Problém legitimity v modernom politickom systéme (2010 | pridané 14. júna 2010)

Tomáš Buchal; Školiteľ: prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

Tomáš Buchal: Problém legitimity v modernom politickom systéme, diplomová práca, Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Katedra politológie, vedúci prof. PhDr. Ján Koper, PhD., stupeň odbornej kvalifikácie: magister (Mgr.), Banská Bystrica, 2009, 77 s. Diplomová práca sa zaoberá problémom legitimity v politickom systéme.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

12hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Quebecký separatizmus. Historické súvislosti a perspektívy vývoja (2008 | pridané 10. januára 2009)

Mgr. Rastislav Puchala, PhD.; Školiteľ: Samostatná rigorózna práca

Témou práce je quebecký separatizmus na pozadí dejín francúzskej, resp. frankofónnej prítomnosti v Kanade. Ma¬puje vznik a vývoj quebeckého národa a jeho úsilie o vybudovanie národnej identity a štátnej emancipácie. Práca má dve hlavné časti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Sekuritizácia ako atribút globálnej vojny proti terorizmu (2008 | pridané 17. júna 2008)

Vladimír Dolinec; Školiteľ: Doc.PhDr. Lasicová Jana, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá zmenou vnímania bezpečnostných hrozieb a rizík na prelome tisícročí, najmä vnímania hrozby, ktorá po 11.septembri 2001 vystúpila do popredia. Centrom pozornosti sa stala otázka globálneho terorizmu a boj proti nemu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra bezpečnostných štúdií KSP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

30hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Morálne dimenzie vojny proti terorizmu (2008 | pridané 9. júna 2008)

Veronika Gašková; Školiteľ: Doc. PhDr. Jana Lasicová, PhD.

Problematika skúmania terorizmu je v súčasnosti veľmi frekventovanou oblasťou z hľadiska mnohých vedných disciplín. Pomerne nepreskúmanou časťou však morálne aspekty súvisiace s terorizmom. Terorizmus je konfliktný a konflikty vždy majú dve strany – obe si privlastňujú morálne právo na riešenie vlastnej situácie, obe majú vlastný hodnotový systém, na ktorom budujú argumentačné línie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

31hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Liberalizmus verzus komunitarizmus v politickej filozofii. (2007 | pridané 2. decembra 2007)

Mgr. Jana Valkučáková; Školiteľ: Prof. PhDr. František Briška, CSc.

Politická filozofia liberalizmu, politická filozofia komunitarizmu, ich vznik, vývoj, základné myšlienky, politické myslenie najvýznamnejších autorov: J.Rawls, R.Dworkin, R.Nozik, F.A.Hayek, A.MacIntyre, Ch.Taylor, M.Walzer. Predmety diskusie medzi zástancami liberalizmu a zástancami komunitarizmu, hlavné sporné body, vývoj diskusie a jeho súčasné štádium.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra politológie KP | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Teória politiky

50hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Nadnárodný organizovaný zločin v EÚ (2007 | pridané 9. júla 2007)

František Varhola; Školiteľ: JUDr. Roman Kašuba

Diplomová práca sa zaoberá súčasným stavom nadnárodného organizovaného zločinu v EÚ a situáciou v rámci boja proti tomuto fenoménu. Cieľom je zistiť aké sú možnosti EÚ v boji proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Národná a medzinárodná bezpečnosť

55hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Politika účasti krajín V4 v mierových operáciách v kontexte mnohonárodnej vojenskej spolupráce (2007 | pridané 13. júna 2007)

Peter Ballon; Školiteľ: Doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

Práca sa zaoberá problematikou vysielania vojakov krajín V4 do mierových operácií a smery politík, ktoré sa s ňou spájajú. Popri analýze podobných a odlišných čŕt v zahraničnej angažovanosti týchto krajín práca skúma taktiež slabšie rozvinutú regionálnu vojenskú spoluprácu v strednej Európe a analyzuje jej príčiny a možné dôsledky do budúcnosti.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Medzinárodné vzťahy

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Zdroje konfliktov na Balkáne na konci 20.storočia (2005 | pridané 24. mája 2005)

Ivan Seleštiansky; Školiteľ: Doc. PhDr. Dalibor Vlček, CSc.

Názov diplomovej práce – Zdroje konfliktov na Balkáne, je trochu nepresný, má široký záber a nie je cieľom skúmanie všetkých konfliktov, ktoré sa v minulosti objavovali vo všetkých krajinách Balkánu. Zameriame sa v nej hlavne na príčinné súvislosti konfliktov v oblastiach, kde vždy v minulosti boli najintenzívnejšie, najčastejšie strety a kde sa menila klíma a situácia.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Medzinárodné ekonomické vzťahy

58hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa