Právnická fakulta UMB

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto fakulty.

Právnická fakulta UMB

Iná katedra (2)

Výsledky zoraď podľa

Hudobné dielo - predmet autorskoprávnej ochrany (2010 | pridané 19. augusta 2010)

Marcel Kmeť; Školiteľ: doc. JUDr. Ján Cirák, CsC.

Témou diplomovej práce je hudobné dielo ako predmet autorskoprávnej ochrany. Úvodom autor postuluje metodologické východiská svojej práce. V druhej časti sa práca sústreďuje na rozlíšenie ponímania pojmu hudobné dielo v hudobnej a v právnej vede.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

10hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Členská schôdza v družstve (2007 | pridané 11. septembra 2007)

Zuzana Švihelová; Školiteľ: JuDr. Monika Nemethová

Práca je zameraná na členskú schôdzu, jej postavenie, pôsobnosť a ďalšie otázky, ktoré sú právne upravené Obchodným zákonníkom, a ktoré si môžu podrobnejšie družstvá upraviť svojimi stanovami. Zároveň som v práci venovala pozornosť historickému vývoju družstiev, samotnému pojmu družstva ako aj medzinárodným súvislostiam

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Právnická fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Obchodné a finančné právo

34hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výsledky zoraď podľa