Fakulta prírodných vied UMB

Portál obsahuje 8 diplomových prác z tejto fakulty.

Fakulta prírodných vied UMB

Katedra fyziky (3), Katedra geografie (2), Iná katedra (3)

Výsledky zoraď podľa

NEROVNOVÁŽNE FÁZOVÉ PRECHODY VO FYZIKE ULTRARELATIVISTICKÝCH JADROVÝCH ZRÁŽOK (2010 | pridané 24. novembra 2010)

Michal Mereš; Školiteľ: Dr. Boris Tomášik

Highly excited nuclear matter created in ultrarelativistic heavy-ion collisions possibly reaches the phase of quark deconnement. It quickly cools down and hadronises. We explain that the process of hadronisation may likely be connected with disintegration into fragments.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Jadrová a subjadrová fyzika

10hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Mpembov jav (2009 | pridané 8. mája 2009)

Marek Balážovič; Školiteľ: Mgr. Boris Tomášik, PhD.

Balážovič, Marek: Mpembov jav. Banská Bystrica, 2008. Diplomová práca. Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Katedra fyziky. Vedúci diplomovej práce: Mgr. Boris Tomášik, PhD., 110 s.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza geometrickej kvality objektov na záznamoch z nekonvenčných snímačov DPZ UltraCamD a ADS40 (2008 | pridané 2. októbra 2008)

Valér Brigant; Školiteľ: Ing. Marcel Berezný

BRIGANT, Valér: Analýza geometrickej kvality objektov na záznamoch z nekonvenčných snímačov DPZ Ultra Cam D a ADS 40. [Bakalárska práca] / Valér Brigant. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Fakulta prírodných vied; Katedra geografie a krajinnej ekológie. – Školiteľ: Ing. Marcel Berezný Práca v úvode popisuje snímače Ultra Cam D a ADS 40 a princípy ich snímania.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra geografie | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Geografická kartografia

29hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Využitie projektového vyučovania v predmete Dopravná výchova Téma: Križovatky (2008 | pridané 28. apríla 2008)

Peter Ulbrich; Školiteľ: .

Práca prináša návrh projektového vyučovania na stredných odborných učilištiach a na stredných odborných školách v predmete Dopravná výchova. Zameriava sa na problematiku správania sa účastníkov dopravy na križovatkách. Táto problematika je názorne spracovaná ako prezentačný program v programe PowerPoint.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

30hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Sieťové a vzdialenostné analýzy (2006 | pridané 14. septembra 2007)

Jozef Zomborský; Školiteľ: PaedDr. Miloslava Sudolská

Táto práca ponúka komplexné riešenie sieťových analýz, na cestách Slovenskej republiky. Hlavnou časťou práce je program Sieťové analýzy. V texte sa podrobne popisujú údaje pre výpočet, algoritmy, ale aj objekty použité v programe. Prílohy obsahujú mapy, ktoré znázorňujú programové výstupy.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra geografie | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Geoinformatika

43hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Krajina v oblasti Záskalia a Kostolca a trvalo udržateľný turizmus (2004 | pridané 26. mája 2006)

Mgr. Katarína Klúčiková; Školiteľ: Ing. Peter Sabo, Csc.

Cieľom práce je na základe zhodnotenia územia (fyzicko-geografická, socioekonomická charakteristika územia, využitie zeme a súčasná krajinná štruktúra) a hodnotenia krajinného obrazu pomocou panorám stanoviť vhodné oblasti a vhodné formy rozvoja trvalo udržateľného turizmu v území so zameraním na vidiecky turizmus a stanovenie regulatív pre rozvoj turizmu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ochrana a využívanie krajiny

46hlasov

Počítačom popdorovaný merací systém MerSy 03 (2003 | pridané 12. októbra 2005)

Rastislav Meňuš; Školiteľ: Mgr. Miroslav Murin

Cieľom diplomovej práce bolo navrhnúť a vytvoriť softvér a hardvér meracieho systému, ktorý by meral, zaznamenával a spracovával namerané hodnoty rôznych fyzikálnych veličín.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Katedra fyziky | PRÍRODNÉ VEDY

47hlasov

Meranie a spracovanie fyzikálnych veličín s využitím školskej robotickej stavebnice (2005 | pridané 28. júna 2005)

Peter Mráz; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá opisom školských robotických stavebníc Lego, aplikáciami, ktoré s nimi pracujú, návrhom ovládacieho prvku ActiveX pre stavebnicu Lego Dacta Control Lab Interface, návrhom aplikácie na meranie fyzikálnych veličín za pomoci vytvoreného ActiveX prvku a spracovaním dát získaných pri meraní fyzikálnych veličín pomocou robotickej stavebnice.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY

48hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa