sme.sk
 

FPV UMB Iná katedra

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

FPV UMB Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Využitie projektového vyučovania v predmete Dopravná výchova Téma: Križovatky (2008 | pridané 28. apríla 2008)

Peter Ulbrich; Školiteľ: .

Práca prináša návrh projektového vyučovania na stredných odborných učilištiach a na stredných odborných školách v predmete Dopravná výchova. Zameriava sa na problematiku správania sa účastníkov dopravy na križovatkách. Táto problematika je názorne spracovaná ako prezentačný program v programe PowerPoint.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

28hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Krajina v oblasti Záskalia a Kostolca a trvalo udržateľný turizmus (2004 | pridané 26. mája 2006)

Mgr. Katarína Klúčiková; Školiteľ: Ing. Peter Sabo, Csc.

Cieľom práce je na základe zhodnotenia územia (fyzicko-geografická, socioekonomická charakteristika územia, využitie zeme a súčasná krajinná štruktúra) a hodnotenia krajinného obrazu pomocou panorám stanoviť vhodné oblasti a vhodné formy rozvoja trvalo udržateľného turizmu v území so zameraním na vidiecky turizmus a stanovenie regulatív pre rozvoj turizmu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy » Ochrana a využívanie krajiny

44hlasov

Meranie a spracovanie fyzikálnych veličín s využitím školskej robotickej stavebnice (2005 | pridané 28. júna 2005)

Peter Mráz; Školiteľ: Doc. RNDr. Juraj Pančík, CSc.

Táto diplomová práca sa zaoberá opisom školských robotických stavebníc Lego, aplikáciami, ktoré s nimi pracujú, návrhom ovládacieho prvku ActiveX pre stavebnicu Lego Dacta Control Lab Interface, návrhom aplikácie na meranie fyzikálnych veličín za pomoci vytvoreného ActiveX prvku a spracovaním dát získaných pri meraní fyzikálnych veličín pomocou robotickej stavebnice.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY

46hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa