sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Portál obsahuje 83 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Volebné zákonodarstvo v SR (Voľby do orgánov samospráv obcí) (2006 | pridané 26. januára 2006)

Jakub Ulaher; Školiteľ: doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.

Zmeny v roku 1989 mali za následok aj obnovenie orgánov územnej samosprávy na Slovensku. Hneď v roku 1990 bol prijatý zákon SNR č. 346/1990 Zb.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Katedra ústavného práva a správneho práva | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ústavné právo

44hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Využitie metód Fuzzy neurónových sietí v predpovedi geomagnetických porúch (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Miroslav Sukeľ; Školiteľ: Prof. Karel Kudela, DrSc.

V práci je podaný prehľad o možnostiach využitia fuzzy logiky a teórie fuzzy množín v modeloch neurónových sietí. Je popísaný algoritmus na extrahovanie pravidiel z trénujúcich dát a algoritmus na učenie fuzzy množín. Učenie v neuro-fuzzy klasifikátoroch môžeme interpretovať pomocou súboru Ak – Potom pravidiel.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

45hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Automatizácia dokazovania odolnosti kryptografických protokolov voči útokom (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Marián Novotný; Školiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD

Táto práca sa zaoberá analýzov kryptografických protokolov pomocou logík vier. Definujeme rozhodovaciu procedúru pre takéto logiky. Navrhneme a implementujeme program pre analýzu s možnosťou editácie odvodzovacích pravidiel. V programe implementujeme dve známe logiky: BAN,AUTLOG. Pomocou programu zanalyzujeme niektoré protokoly. Kryptografické protokoly sú špeciálnym druhom protokolov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Biblická konkordancia (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Róbert Novotný; Školiteľ: RNDr. Stanislav Krajči, PhD

V prvej časti práce navrhujeme formálny model pre dátové štruktúry a perátory stromovej algebry - navigáciu (výber rodičov, či detí uzla), Kleeneho uzáveru (viacnásobné aplikovanie operátorov) a selekciu (filtrácia uzlov na áklade booleovskej podmienky). Booleovskú podmienku selekcie definujeme ko formulu jazyka logiky prvého rádu bez kvantifikátorov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Moderné aspekty Einsteinovho-Podolského-Rosenovho experimentu - prenos kvantových stavov (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Jozef Michalík; Školiteľ: Ing. Samuel Mockovčiak, CSc.

V mojej práci sa venujem kvantovej teleportácii. Vystupuje tu dlhoročný spor medzi Nielsom Bohrom a Albertom Einsteinom o to, či je kvantová mechanika logicky konzistentná teória pre popis mikrosveta, alebo nie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Počítačové simulácie v ekonofyzike (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Dárius Dudinský; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková CSc.

Počítačovou simuláciou bol študovaný spinový mriežkový model trhu pôvodne navrhnutý Stefanom Bornholdtom. Práca obsahuje základy simulačnej metodiky Monte Carlo. V teoretickej časti sa kládol dôraz na teóriu Markovových reťazcov, ktorá je v tesnom vzťahu k simulačnému algoritmu typu heat – bath.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rozpoznávanie písaných slov slovenského jazyka využitím neurónových sietí (2004 | pridané 29. septembra 2005)

Ivan Koško; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková CSc.

Už od pradávna sú ľudia jediní, ktorí dokázali a ktorí vôbec potrebovali rozoznávať a interpretovať rukopis ostatných ľudských bytostí. Termín „rukopis“ je definovaný ako plocha alebo povrch pozostávajúci z umelých grafických značiek obsahujúcich nejakú informáciu vzhľadom k vzťahu týchto značiek k jazyku.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Stabilita proteínov izolovaných z termofilných mikroorganizmov (2000 | pridané 9. augusta 2005)

Jana Tkáčová; Školiteľ: ? ?

Študovali sme vplyv pH, iónovej sily a polyaniónov (heparín, PVS, PSS) na stabilitu/štruktúru elongačných faktorov EF-Tu, EF-Ts z Thermus thermophilus. Problém bol sledovaný pomocou UV- absorpčnej spektroskopie, fluorescencie a diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

33hlasov

Regulácia génovej expresie u bakteriálneho kmeňa Streptococcus bovis JB1 (2000 | pridané 9. augusta 2005)

Richard Malík; Školiteľ: ? ?

Kyvadlový vektor pVA838 schopný replikácie v E. coli a S. bovis sa používa na vyhľadávanie promótorov na klonovaných úsekoch génov pochádzajúcich zo streptokokov. Nesie gény rezistencie voči chloramfenikolu a erytromycínu, ktoré slúžia ako markery transformovaných buniek týmto vektorom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

23hlasov

Charakterizácia komplexov Proteín-nukleová kyselina (2000 | pridané 9. augusta 2005)

Silvia Kočanová; Školiteľ: ? ?

Študovali sme plazmid pKRS 3 s palindromickou sekvenciou a tvorbu alternatívnej štruktúry. Alternatívna štruktúra bola stanovená na základe špecificky viažuceho sa proteínu S1 nukleázy. Tento problém sme sledovali dvojdimenzionálnou elektroforézou. Táto metóda umožňuje separáciu nižších DNA topoizomérov od vyšších (tvoriacich alternatívnu štruktúru), ktoré pri jednoduchej elektroforéze komigrujú.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

43hlasov

Vplyv vybraných látok na teplotnú stabilitu plazmidovej DNA (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Ivana Vasilenková; Školiteľ: ? ?

Na štúdium teplotnej stability a distribúcie plazmidov pUC19 a pRES3 izolovaných z bakteriálnych buniek E. coli, kultivovaných pri rôznych teplotách, bola použitá dvojdimenzionálna elektroforéza (2D) a teplotná gradientová gélová elektroforéza (TGGE). Plazmidová DNA sa v bunkách nachádza v početných formách negatívneho superhélixu. Zmes DNA topizomérov reprezentuje systém citlivý na zmenu teploty.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

39hlasov

Detekcia a identifikácia beta-laktamáz ESBL produkovaných kmeňom Klebsiella pneumoniae u imunokompresívnych pacientov (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Viliam Štovčík; Školiteľ: ? ?

Táto štúdia bola uskutočnená za účelom zistiť, ktoré typy rozšíreného spektra β-laktamáz (ESBL) produkuje taký patogén, akým je Klebsiella pneumoniae. Na detekciu a identifikáciu ESBL typov sa použilo 20 zo 62 klinických izolátov produkujúcich ESBL. Izoláty boli získané zo štyroch rôznych nemocničných oddelení (chirurgie, neurochirurgie, pediatrie a JIS) Fakultnej nemocnice v Košiciach.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

38hlasov

Optimalizácia chromatografických metód pri identifikácií kannabinoidov a amfetamínových derivátov (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Ladislav Somogyi; Školiteľ: ? ?

Vzhľadom na štatistické údaje a potreby laboratória je optimalizovať metódy pri identifikácií kannabionoidov a amfetamínových derivátov Na identifikáciu kannabinoidov a amfetamínových derivátov sa najčastejšie využívajú rôzne imunochemické metódy, ktoré sú rýchle, jednoduché na prevedenie, ale nešpecifické a ekonomicky náročné.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

39hlasov

Vplyv vonkajších podmienok na stabilitu tRNA (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Jana Schmuczerová; Školiteľ: ? ?

Študovali sme vplyv Mg2+ iónov na termálnu stabilitu tRNA molekúl. Teoretické a experimentálne štúdia ukázali, že tieto RNA molekuly sú silne závislé od iónových podmienok. Pri sledovaní zmien v štruktúre RNA molekúl vplyvom horečnatých iónov bola využitá UV spektrálna analýza a teplotná gradientová gélová elektroforéza (TGGE).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

34hlasov

Výskyt a funkcia DNA modifikačných aktivít u bachorových baktérií (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Mária Piknová; Školiteľ: ? ?

Chromozóm buniek Escherichia coli kóduje dve metylázy, ozn. Dam a Dcm, ktoré rozoznávajú sekvencie typu GATC resp. CC(A/T)GG. Prítomnos? Dam alebo Dcm metylácie u bachorových baktérií nebola doposiaľ zdokumentovaná.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

21hlasov

Peroxidázová aktivita hémovýchproteínov (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Dáša Kyselicová; Školiteľ: ? ?

Peroxid vodíka (H2O2) je reaktívny kyslíkový metabolit, ktorý vzniká v dôsledku oxidačného stresu. Štúdiom oxidačného stresu v mitochondriách sa ukázalo, že sa H2O2 tvorí pri neúplnej redukcii O2 počas oxidatívnej fosforylácie [34]. Za normálnych fyziologických podmienok hladina peroxidu vodíka je relatívne nízka (10-9 až 10-7 mol.l-1).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

28hlasov

Biomedicínske aplikácie magnetických kvapalín (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Slavomír Kačmár; Školiteľ: ? ?

Magnetické kvapaliny sú suspenzie jemných magnetických častíc v kvapalnom nosiči. Jedna z hlavných myšlienok využitia magnetických kvapalín vo farmaceutickom priemysle je cielený transport liečiv. Cieľ tejto prácve je príprava nosiča liečiva, ktorý bude zahŕňa? špecifické vlasnosti magnetických kvapalín pri smerovaní liečiva proistredníctvom vonkajšieho magnetického poľa.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

30hlasov

Stabilita cytochrómu c v prítomnosti denaturantov (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Andrea Zubajová; Školiteľ: ? ?

Mitochondriálny cytochróm c pochádzajúci zo srdca koňa patrí medzi hemové proteíny s vysokou teplotnou stabilitou. Teplota prechodu oxidovaného cytochrómu c je 85,2 °C a u redukovaného cytochrómu c je ešte vyššia hodnota a dosahuje 99,3 °C. Vyššiu stabilitu redukovaného cytochrómu c dokumentuje aj ďalší termodynamický parameter - voľná Gibbsova energia denaturácie (AGd).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

23hlasov

Testovanie adhéznych vlastností xenogénnych spongióznych štruktúr pre ľudské osteoblasty (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Denisa Zlacká; Školiteľ: ? ?

Cieľom diplomovej práce bolo teoreticky zvládnuť problematiku kostného morfogenetického proteínu a zvládnuť izoláciu, kultiváciu a charakterizáciu ľudských osteoblastom podobných buniek získaných stimuláciou mezenchymálnych progenitorových buniek syntetickým adrenokortikálnym steroidom - dexametazonom. Táto práca mala dve dimenzie : 1.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

29hlasov

Vplyv osmolytov na alkalický prechod cytochrómu c (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Lenka Olekšáková; Školiteľ: ? ?

Táto práca sa zaoberá štúdiom alkalického prechodu ferricytochrómu c v prítomnosti rôznych aniónov ako Cl-, Br-, SCN- a ClO4-, s rozdielnym chaotrópnym účinkom, v závislosti na ich pozícii v Hoffmeisterovej sérii. Použitím absorpčnej spektrofotometrie v Soretovej oblasti sme monitorovali lokálne zmeny v oblasti hému.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

25hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa