sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Portál obsahuje 83 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Termodynamické vlastnosti topoizomérov DNA (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Anton Kozák; Školiteľ: ? ?

Táto práca sa zaoberá štúdiom vplyvu prostredia (teplota, hyperosmolarita) na konformačné zmeny plazmidov DNA. Boli skúmané plazmidy pUC19 a pRES3 izolované z baktérií E. coli, ktoré boli pestované v rozmedzí teplôt od 30-50 °C. Bol dokázaný výrazný vplyv na aktivitu topoizomérov, a tým aj na konformáciu plazmidov DNA.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

24hlasov

Peroxidázová aktivita hemových proteínov (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Helena Kosorínová; Školiteľ: ? ?

Veľa rokov sa predpokladalo, že biologickou funkciou cytochrómu c, malého vo vode rozpustného mitochondriálneho hemoproteínu, je prenos elektrónov cytochróm-c-reduktázy na cytochróm-c-oxidázu. Avšak zistilo sa, že cytochróm c po uvoľnení sa z mitochondrií do cytoplazmy aktivuje programovú smrť bunky (apoptózu).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

21hlasov

Distribúcia génov zodpovedných za produkciu bakteriocínov u gram-pozitívnych kokov (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Katarína Kecerová; Školiteľ: ? ?

Bakteriocíny sú heterogénna skupina antibakteriálnych peptidov a proteínov so schopnosťou inhibovať rast rovnakých druhov alebo druhovo príbuzných baktérií. V posledných rokoch je značný záujem o bakteriocíny s laktát produkujúcich baktérií (LAB). Využitie týchto prirodzene produkovaných inhibítorových substancií spočíva v ich schopnosti kontrolovať nežiadúce mikroorganizmy v potrave.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

28hlasov

Vplyv ischemickej tolerancie na syntézu bielkovín po ischémii a následnej reperfúzii mozgu potkana (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Milina Hrehorovská; Školiteľ: ? ?

Ischemický preconditioning srdca a mozgu je dobre zdokumentovaný neuroprotektívny jav. Avšak, mechanizmus podliehajúci zvýšenej odolnosti voči ťažkej ischémii uprednostnením miernych ischemických zásahov zostáva nejasný. V tejto štúdii sme určili účinok ischemického preconditioningu na ischémiou - indukovanú inhibíciu translácie v mozgovej kôre a hipokampe potkanov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

26hlasov

Vplyv nízkomolekulárnych ligandov na topológiu DNA (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Patrik Danko; Školiteľ: ? ?

Zmeny v konformačnej stabilite jednotlivých DNA topoizomérov boli pozorované zvyšovaním koncentrácie interkalátora. Pre interakcie DNA - liečivo sme ako modelovú molekulu použili etídium bromid a negatívny superhelikálny plazmid DNA izolovaný z E. coli.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

34hlasov

Štúdium kinetiky 9-izotiokyanátoakridínu s adenínom (2002 | pridané 9. augusta 2005)

Stanislava Budáčová; Školiteľ: ? ?

V modernej biochémii narastá záujem o vysokocitlivé látky pre kvantitatívne stanovenie biologických zlúčenín obsahujúcich aminoskupinu. Izotiokyanáty reagujú s aminoskupinou za vzniku tiomočovín. Tento typ reakcie bol využitý napr. pri Edmanovej degradácii peptidov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

20hlasov

Konformačná stabilita a jej vplyv na funkciu niektorých viacdoménových termofilných proteínov z Thermus thermophilus (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Gabriel Žoldák; Školiteľ: ? ?

Táto práca sa zaoberá stabilitou a funkciou vybraných proteínov z Thermus thermophilus, konkrétne NADH oxidázy, elongačného faktora Tu, iniciačného faktora 2 a jeho jednotlivých C a G domén. NADH oxidáza je dimérny flavoproteín s maximálnou aktivitou okolo 70 °C. Naše výsledky poukázali na dôležitú úlohu flexibility aktívneho miesta NADH oxidázy.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

35hlasov

Expresia stresových proteínov po cerebrálnej ischémii a následnej reperfúzií u potkana (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Martina Silvášiová; Školiteľ: ? ?

Cerebrálna ischémia je príčinou veľkého fyziologického, morfologického a biochemického poškodenia, zahŕňajúca zmenu v génovej expresii počas reperfúzie v mozgu hlodavcov. Najväčší všeobecne užívaný marker neurónovej aktivity, ktorý môže byť použitý k mapovaniu funkčných relatívne neurónových ciest je c-fos gén a jeho exprimovaný proteín c-Fos.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

30hlasov

Štúdium reaktivity fluorescenčného činidla na báze akridínu s nukleofilmi (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Denisa Rosinská; Školiteľ: ? ?

V modernej biochémii narastá záujem o vysokocitlivé látky pre kvantitatívne stanovenie biologických zlúčenín obsahujúcich aminoskupinu. Izotiokyanáty reagujú s aminoskupinou za vzniku tiomočovín. Tento typ reakcie bol využitý napr. pri Edmanovej degradácii peptidov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

21hlasov

Podiel excitotoxicity na ischemickom poškodení mozgu (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Ľubica Palková; Školiteľ: ? ?

Amoniak je prítomný vo všetkých živých organizmoch ako produkt degradácie proteínov a iných dusíkatých zložiek. Vysoká dávka amoniaku je však neurotoxická, vedie k funkčnej poruche CNS, prípadne ku kóme a smrti. Amoniaková toxicita bola prvýkrát popísaná začiatkom 20. storočia Hahnom a kol. Je všeobecne známe, že akútna amoniaková toxicita je sprostredkovaná aktiváciou NMDA- receptorov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

22hlasov

Vplyv polyaniónov na stabilitu cytochrómu c v alkalickej oblasti pH (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Patrik Jalč; Školiteľ: ? ?

Táto práca sa zaoberá štúdiom interakcie ferricytochrómu c s polyfosfátom a ATP v neutrálnom a alkalickom pH. Použitím absorpčnej spektrofotometrie v Soretovej oblasti sme monitorovali lokálne zmeny v oblasti hému a v oblasti 695 nm sme monitorovali stabilitu väzby Met 80 – Fe. Použitím viskozimetrickej a kalorimetrickej metódy sme pozorovali teplotnú denaturáciu celej molekuly cyt c.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

20hlasov

Možnosti využitia metabolického potenciálu pečeňových buniek in vitro pre funkciu v arteficiálnom systéme (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Jozef Hatok; Školiteľ: ? ?

Cieľom práce bolo zvládnuť metódy izolácie pečeňových buniek s čo najväčšou výťažnosťou, ďalej metódy kultivácie s následnou charakterizáciou diferencovaných buniek počas kultivačného obdobia. Experimentálna časť tejto diplomovej práce bola vykonávaná v Združenej tkanivovej banke LF UPJŠ a FNsP v rámci realizácie výskumnej úlohy Interných grantov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

28hlasov

Distribúcia plazmidov v lokálnej populácii Selenomonas ruminantium (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Jozef Ivan; Školiteľ: ? ?

Selenomonas ruminantium je jednou z najpočetnejších baktérií v bachore. V závislosti od diéty predstavuje viac ako 50 % celkovej bachorovej mikroflóry. Preto je S. ruminantium ideálnym kandidátom pre genetické manipulácie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

28hlasov

Štúdium variability bachorových izolátov Megasphaera elsdenii (2003 | pridané 9. augusta 2005)

Ondrej Bíreš; Školiteľ: ? ?

V práci sme študovali vnútrodruhovú variabilitu bachorových laktát utilizujúcich baktérií Megasphaera elsdenii analýzou ich vybraných fenotypových a genotypových vlastností. Testovali sme prítomnos? Dam modifikácie v rámci GATC sekvencií bakteriálneho druhu M. elsdenii, použitím izoschizomérnych restrikčných endonukleáz s odlišnou citlivosťou k metylácii rozpoznávanej sekvencie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

25hlasov

Štúdium tepelnej denaturácie Glukóza oxidázy z Aspergillus niger (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Anton Zubrík; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Táto práca sa zaoberá štúdiom tepelnej a chemickej denaturácie glukóza oxidázy (GOX) z Aspergillus niger. Glukóza oxidáza je relatívne nestabilný homodimérny flavoproteín, komerčne využívaný v medicíne, priemysle a v analytike. V snahe modifikovať stabilitu GOX, je nutné poznať priebeh a mechanizmus denaturácie tohto proteínu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

43hlasov

Ovplyvnenie ukladania železa v ischemizovanom tkanive mozgu potkana (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Radoslav Vorálek; Školiteľ: MVDr. Viera Danielisová, PhD.

V tejto práci sme sa zaoberali ukladaním železa v mozgu potkana a vplyvom ischemickej tolerancie na toto ukladanie v oblastiach mozgovej kôry, CA1 hipokampu a corpus striatum. Rozdiely v ukladaní železa po ischemickej tolerancii a bez nej boli pozorované počas celého obdobia reperfúzie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

21hlasov

Horizontálny prenos génov rezistencie na ortuť medzi pôdnymi a bachorovými baktériami (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Tímea Tóthová; Školiteľ: RNDr. Peter Javorský, DrSc.

Rezistencia na ortuťnaté ióny v Gram-negatívnych a Gram-pozitívnych baktériach je zabezpečená enzýmom, merkury-reduktáza, ktorý redukuje toxické ióny Hg2+ na relatívne netoxickú a prchavú elementárnu ortu? Hg0. Tento typ rezistencie je kódovaný génmi mer operónu, ktorý sa môže nachádzať na plazmide, transpozóne alebo na bakteriálnom chromozóme.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

19hlasov

High-dose factor VIIa action (Vplyv vysokých dávok faktora VIIa na zrážanie krvi) (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Ján Štěrba; Školiteľ: RNDr. Mária Kožurková, CSc.

Sledovali sme tvorbu koagulačného faktora Xa a trombínu v reakčných zmesiach, v ktorých sa podmienky podobali na podmienky v krvi zdravých ľudí ako aj ľudí postihnutých rôznymi poškodeniami mechanizmu zrážania krvi ako napr. hemofília, leukémia a trombocytopénia.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

25hlasov

Úloha stromálnych buniek podporujúcich hematopoézu v ex-vivo multiplikácii kmeňovej krvotvornej bunky pôvodom z placentárnej krvi (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Jarmila Stremeňová; Školiteľ: MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Ex vivo expanzia kmeňových buniek z placentárnej krvi bola navrhnutá za účelom zvýšenia počtu transplantabilných buniek, schopných repopulovať kostnú dreň a obnoviť hematopoézu u dospelého pacienta. Vykonali sme ex vivo expanziu CD133+ buniek na báze výživnej vrstvy osteoblastom podobných buniek, odvodených z ľudských mezenchymálnych kmeňových buniek kostnej drene.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

35hlasov

Využitie magnetických kvapalín v medicíne (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Pavol Sosa; Školiteľ: doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.

Magnetické kvapaliny sú suspenzie jemných magnetických častíc v kvapalnom nosiči. Ich využitie v medicíne je mnohostranné, avšak najvýznamnejšie sa uplatňujú v cielenom transporte liečiv v onkológii. Cieľom práce je preskúmať enkapsuláciu liečiva modelovaného kryštálovou violeťou v magnetolipozómoch a jeho transport fosfolipidovou membránou.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

23hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa