sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Portál obsahuje 83 diplomových prác z tejto univerzity.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Prenosná rezistencia na ampicilín u animálnych kmeňov Enterobacteriaceae (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Jaroslava Ristvejová; Školiteľ: RNDr. Peter Pristaš, CSc.

Analýza výskytu rezistencie u Enterobacteriaceae tráviaceho traktu ovce ukázala výraznú dynamiku výskytu ampicilín rezistentných bakteriálnych izolátov. Všetky ampicilín rezistentné bakteriálne izoláty obsahovali gén blaTEM1. Metódou transformácie plazmidovej DNA sa dokázalo, že v bakteriálnych izolátoch je blaTEM1 gén lokalizovaný na plazmide pR0/7.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

33hlasov

Interakcia DNA s nízkomolekulárnymi ligandami (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Ján Lopatař; Školiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Výsledky tejto práce nám umožnili rozdeli? študované interkalátory na tie, ktoré sa s vyššou teplotou uvoľňujú zo štruktúry DNA (EtBr, daunorubicín, akridínová oranž) a na tie, ktoré zostávajú v komplexe s DNA aj napriek vysokej teplote (chloroquín, aktinomycín D). Ako modelový sme použili plazmid pUC19.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

36hlasov

Štúdium možností prevencie postischemickej inhibície syntézy bielkovín v mozgu potkana (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Kristína Gurbaľová; Školiteľ: doc. MVDr. Jozef Burda, CSc.

Stále viac dôkazov podporuje úlohu voľný‎ch radikálov pri spúšťaní funkčný‎ch a metabolický‎ch rozvratov nasledujúcich po prechodnej cerebrálnej ischémii.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

19hlasov

Katalytická aktivita syntázy oxidu dusnatého po ischémii/reperfúzii v mieche králika (2004 | pridané 8. augusta 2005)

Gabriela Filipová; Školiteľ: RNDr. Nadežda Lukáčová, CSc.

V prezentovanej práci sme sledovali vplyv a rozsah 13, 15, 17 a 25 min ischémie s následnou reperfúziou aktivujúcou syntézu NO v lumbosakrálnej oblasti miechy, ktorú sme rozdelili na zadné rohy, zóna intermedia a predné rohy sivej hmoty a zadné, bočné a predné povrazce bielej hmoty. Na vápniku závislá aktivita NOS bola porovnateľná so stupňom neurologického poškodenia experimentálnych zvierat.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

34hlasov

Interkalácia fluorescenčných látok na báze akridínu do plazmidovej DNA (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Jana Žiaranová; Školiteľ: RNDr. Mária Kožurková, CSc.

V práci sme študovali vplyv nových akridínových zlúčenín N-(9-akridinyltiokarbamoyl)histidín, N-(9-akridinyltiokarbamoyl)prolín, N-(9-akridinyl-tiokarbamoyl)tryptofán na negatívne superšpiralizovaný plazmid pUC 19. Tento vplyv sme študovali na základe fluorescenčných meraní a spektier cirkulárneho dichroizmu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

34hlasov

Vplyv peroxidu vodíka na vlastnosti cytochrómu c (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Lenka Varinská; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

Cytochróm c, lokalizovaný v intermembránovom priestore v mitochondriách, je možným cieľom pôsobenia reaktívnych kyslíkových druhov. V tejto práci sme študovali metódami absorpčnej spektroskopie, fluorescencie a kruhového dichroizmu efekt peroxidu vodíka na štruktúru a stabilitu oxidovanej formy cytochrómu c.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

41hlasov

Detekcia povrchových bunkových proteínov nediferencovaných a diferencovaných mezenchýmových kmeňových buniek a využitie v imunomagnetickej separácii (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Marcela Uličná; Školiteľ: MVDr. Ján Rosocha, CSc.

Osteoblasty ako kosťotvorné bunky sa nachádzajú na povrchu kosti, zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji kostného tkaniva a zúčastňujú sa mineralizácie kostnej matrix. Mezenchýmové kmeňové bunky sú adherentné bunky vyrastajúce z kostnej drene, schopné diferencovať sa na osteoblasty aj v podmienkach in vitro po stimulácii dexametazónom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

26hlasov

Konformácia voľného a viazaných flavínových kofaktorov v aktívnych miestach enzýmov (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Kamil Tóth; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

V tejto práci sme študovali konformáciu voľného flavínového kofaktora FAD v rôznych rozpúšťadlách a kofaktorov FAD naviazaných v aktívnych centrách vybranej skupiny 55 flavoproteínov. Konformácia kofaktora je úzko závislá od interakcie s molekulami okolitého prostredia. Vo vodnom roztoku pozorujeme FAD prevažne v zbalenej forme ako nefluoreskujúci intramolekulový komplex.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

29hlasov

Vplyv detergentov na štruktúru a stabilitu cytochrómu c (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Marcela Tichá; Školiteľ: RNDr. Erik Sedlák, PhD.

V tejto práci sme spektrálnymi metódami študovali efekt micelárneho povrchu zloženého z detergentov s rôznou dĺžkou hydrofóbneho reťazca na cytochróm c (cyt c).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

26hlasov

Vplyv liečiv na konformačnú stabilitu DNA (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Róbert Seliga; Školiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Liečivá viažuce sa do DNA v širokej miere používané v protirakovinovej liečbe majú významný vplyv na celkovú štruktúru DNA. Vyznačujú sa vysokou afinitou k nukleovým kyselinám alebo k DNA viažucim sa enzýmom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

37hlasov

Interakcie DNA s derivátmi akridínu (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Ivana Rondzíková; Školiteľ: RNDr. Mária Kožurková, CSc.

V našej práci sme skúmali vplyv N-(9-akridinyltiokarbamoyl) glycínu (ATG), akridínovej oranže (AO) a izotiokyanátoakridínu (ITK) na negatívne superšpiralizovaný plazmid pUC19. Na tieto účely sme využili UV-VIS a fluorescenčnú spektroskópiu, cirkulárny dichroizmus a teplotnú gradientovú gélovej elektroforézu (TGGE).

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

32hlasov

Porovnanie účinku chemického a ischemického preconditioningu na ukladanie železa v mozgu potkana (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Rastislav Mucha; Školiteľ: MUDr. Viera Danielisová, PhD.

V tejto práci sme sa zaoberali porovnaním ukladania železa v oblasti prednej kôry mozgu, hipokampálnej oblasti CA1 buniek a v oblasti corpus striatum pars dorsolateralis pri chemickom a ischemickom preconditioningu za použitia modelu cerebrálnej ischémie. Zmeny sme pozorovali v čase 1 až 8 týždňov, ktorá nastala vplyvom 20 minútovej letálnej ischémie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

26hlasov

Fluorescenčné značenie biomolekúl (2005 | pridané 8. augusta 2005)

Lenka Boberová; Školiteľ: prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.

V modernej biochémii narastá záujem o vysokocitlivé látky pre kvantitatívne stanovenie biologických zlúčenín obsahujúcich aminoskupinu. Izotiokyanáty reagujú s aminoskupinou za vzniku tiomočovín. Tento typ reakcie bol využitý napr. pri Edmanovej degradácii peptidov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

27hlasov

Analýza, návrh a implementácia informačného systému pre Ústav chemických vied - modul pre spracovanie a uchovávanie výsledkov chemických výpočtov a počítačových simulácií (2005 | pridané 5. júla 2005)

Pavel Karady; Školiteľ: RNDr. Marcel Török PhD.

Návrh a realizácia základných častí a niektorých modulov informačného systému pre potreby Ústavu chemických vied. Základnými požiadavkami na informačný systém sú: modulárnosť, využitie intranetových technológií a softwarových produktov dostupných na báze „open-source license“ (resp. GNU GPL a pod.) alebo iných vývojových prostriedkov dostupných na fakulte. Pokyny pre vypracovanie: 1.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

30hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Didaktické počítačové hry II. (2004 | pridané 17. marca 2005)

Lucia Sobotková; Školiteľ: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.

Témou diplomovej práce sú didaktické počítačové hry. Jej súčasťou je didaktická počítačová hra s názvom AZ–Kvíz, ktorá bola vytvorená ako aplikácia v prostredí Java Development Kit. V práci je zároveň popísaný návrh, implementácia a metodika hry, ale tie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Odborová didaktika

48hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Implementácia formálnych štruktúr v databáze (2003 | pridané 16. marca 2005)

Peter Gurský; Školiteľ: RNDr. Peter Eliaš, PhD.

V mojej dipl sa venujem problému uchovávania formálnych štruktú r v databáze. Konkrétne ide o uchovávanie množín termov a nasledujú cu prácu s nimi. S termami sa pracuje v ...

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

35hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Alternatívne pestovanie zeleniny na malých plochách (1996 | pridané 5. júla 2005)

R. Maňkošová; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú uvedené výsledky výskumu agrotechnických postupov pri alternatívnom pestovaní zeleniny a ich vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne produkčné parametre. V práci sú uvedené receptúry biologických spôsobov regulácie škodlivých činiteľov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

44hlasov

Pestovanie, zber a sušenie liečivých rastlín na školskom pokusnom pozemku (1996 | pridané 5. júla 2005)

V. Mižaninová; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú uvedené výsledky agrotechnických postupov pri pestovaní liečivých rastlín a námety na ich pestovanie v rámci školských pokusných pozemkov. Diplomová práca obsahuje vzorkovnice semien a čajových zmesí a rôzne pomôcky na ekologické hry.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

45hlasov

Pestovanie letničiek na školskom pokusnom pozemku (1994 | pridané 5. júla 2005)

M. Červeňáková; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci je uvedený projekt a realizácia založenia letničkových záhonov. V práci sú zahrnuté námety na pokusy, pozorovania a praktické činnosti so zreteľom na environmentálnu výchovu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

42hlasov

Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách (1994 | pridané 5. júla 2005)

J. Šulajová; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú uvedené výsledky agrotechnických postupov pri pestovaní liečivých rastlín a námety na ich pestovanie v rámci školských pokusných pozemkov. Výsledky práce majú využitie v rámci environmentálnej výchovy na rôznych stupňoch škôl.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

35hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | >>

Výsledky zoraď podľa