Fakulta verejnej správy UPJŠ

Portál obsahuje 2 diplomové práce z tejto fakulty.

Fakulta verejnej správy UPJŠ

Katedra ekonomických vied (1), Iná katedra (1)

Výsledky zoraď podľa

Financovanie regionálneho školstva (2007 | pridané 5. júna 2007)

Eva Podhrázská; Školiteľ: PhDr. Jana Mitaľová

Diplomová práca sa zaoberá problematikou financovania regionálneho školstva v podmienkach slovenského školského systému. Práca analyzuje súčasnú situáciu vo financovaní vybraných druhoch regionálnych škôl (MŠ,ZŠ,SŠ), sprehľadňuje finančné toky smerujúce k jednotlivým školám a prostredníctvom 34. schém ich aj graficky znározňuje.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Fakulta verejnej správy » Katedra ekonomických vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Financie

66hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Výučba programovania dynamických webových stránok s využitím PHP a MySQL (2007 | pridané 24. mája 2007)

Lucia Lišivková; Školiteľ: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

LIŠIVKOVÁ, Lucia: Výučba programovania dynamických webových stránok s využitím PHP a MySQL. [Diplomová práca] / Lucia Lišivková. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prírodovedecká fakulta; Ústav informatiky. – Vedúci diplomovej práce: RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Košice: PF UPJŠ, 2007.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Fakulta verejnej správy » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teória vyučovania informatiky

53hlasov Dostupný celý text práce: ZIP | WEB

Výsledky zoraď podľa