sme.sk
 

PRAVO UPJŠ Iná katedra

Portál obsahuje 3 diplomové práce z tejto katedry.

PRAVO UPJŠ Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú porušením komunitárneho práva (2009 | pridané 31. januára 2009)

Martina Kubíková; Školiteľ: JUDr. Martina Jánošíková

Prípady, v ktorých je komunitárne právo porušené zo strany členského štátu, sú upravené v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, rovnako aj následná náhrada škody. Takáto úprava zodpovednosti členského štátu a náhrady škody voči jednotlivcovi však v Zmluve absentuje. V systéme komunitárneho práva ale je obsiahnutá, a jej princíp je formovaný judikatúrou Súdneho dvora.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

28hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Účasť Európskeho parlamentu v procese tvorby európskeho práva (2008 | pridané 23. januára 2008)

Martin Friedrich; Školiteľ: JUDr. Martina Jánošíková

Európsky parlament sa vo veľkej miere podieľa na našom každodennom živote, aj keď si to možno ani neuvedomujeme. V súčasnosti musia cez Európsky parlament prejsť dve tretiny všetkej sekundárnej komunitárnej legislatívy. Cieľom práce je preto skúmať rozličné legislatívne procesy, ktorými musí legislatívny návrh prejsť, aby sa z neho stala smernica alebo nariadenie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Európske právo

25hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Charta OSN a potreba jej zmien v dôsledku súčasného vývoja medzinárodných vzťahov (2007 | pridané 25. mája 2007)

Mária Olexová; Školiteľ: JUDr. Daniela Lamačková

Práca sa zaoberá Chartou OSN z pohľadu jej geopolitického významu v dobe jej vzniku a postupným vývojom OSN, na ktorý by mala Charta reagovať. Popisuje reformy dôležité pre Chartu z právneho hľadiska. Záver tvorí popri iných faktoch aj prognózovanie ďalšieho vývoja.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Výsledky zoraď podľa