Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Portál obsahuje 70 diplomových prác z tejto fakulty.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ

Katedra biochémie (48), Ústav informatiky (12), Iná katedra (10)

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Využitie zariadení pre prirodzenú interakciu v oblasti počítačového videnia (2012 | pridané 5. mája 2012)

Matej Kopernický; Školiteľ: Ing. Radoslav Gargalík

Práca si dáva za cieľ opísať možnosti 3D rekonštrukcie objektov za pomoci zariadení pre prirodzenú interakciu - konkrétne pohybového senzoru Microsoft Kinect. Výsledkom práce je okrem komplexnej analýzy problematiky a~možných riešení aj implementácia programu realizujúceho rekonštrukciu, pričom výstupom je 3D model reprezentujúci snímaný objekt alebo celú scénu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Alternatívne štruktúrne motívy vyskytujúce sa v DNA repetitívnych sekvenciách bohatých na G+C bázové páry (2008 | pridané 1. júna 2008)

Ľuboš Bauer; Školiteľ: RNDr. Viktor Víglaský, PhD.

Na guanín bohaté sekvencie v DNA môžu nadobúdať neobyčajné Non-B DNA štruktúry, zvané G-kvadruplexová DNA. Variácie v molekularite, topológii, orientácií vlákien a glykozidickej konformácii v G-kvadruplexovej DNA sprostredkúvajú vznik rozličných konformácií tejto štruktúry.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

29hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Distribuované výpočty s využitím grafických akcelerátorov (2008 | pridané 15. mája 2008)

Samuel Kupka; Školiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Rozvoj herného priemyslu podnietil aj rozvoj herného hardvéru, ktorý výpočtovým výkonom často prekonáva možnosti najnovších univerzálnych procesorov. V mojej práci využívam moderné grafické akcelerátory na simuláciu šírenia trhliny v krehkých materiáloch.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Magnetizmus pre každého (2007 | pridané 4. marca 2008)

Peter Klein; Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Vojtanik DrSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na univerzálnosť magnetizmu a jeho význam pre človeka. V druhej kapitole charakterizujeme novú vednú disciplínu spintroniku. V tretej kapitole opisujeme zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI) a taktiež zobrazovanie SQUID-om.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika kondenzovaných látok a akustika

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv anizotropie na stabilitu škálovacích režimov v modeli advekcie pasívnej vektorovej prímesi (2007 | pridané 21. júna 2007)

Martin Scholtz; Školiteľ: RNDr. Marian Jurcisin, PhD.

Turbulencia patrí medzi posledné nevyriešené problémy klasickej fyziky. Značný pokrok v chápaní turbulencie priniesli metódy kvantovej teórie poľa a renormalizačnej grupy. V tejto práci sa študuje šírenie pasívnej vektorovej prímesi v nestlačiteľnom turbulentnom prostredí s predpísanou štatistikou za prítomnosti anizotropie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Všeobecná fyzika a matematická fyzika

47hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Charakterizácia interakcie NADH oxidázy z Thermus thermophilus so substrátom. (2007 | pridané 4. júna 2007)

Petra Vasiľková; Školiteľ: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD

Táto práca je zameraná predovšetkým na štúdium interakcie NADH oxidázy so substrátom a to inhibovaním enzýmu jednotlivými časťami NADH ako aj produktom prvej polreakcie (NAD+, kyselina nikotínová, nikotínamid, AMP, ADP). Enzým interaguje s týmito časťami s rôznou afinitou. Takéto rozdelenie afinít k jednotlivým podštruktúram substrátu umožňuje efektívnu asociáciu substrátu a disociáciu produktu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza rôznych spôsobov deflavinizácie glukózaoxidázy z Aspergillus niger (2007 | pridané 26. mája 2007)

Lenka Bryndzová; Školiteľ: doc.RNDr.Erik Sedlák, PhD

V tejto práci boli analyzované štyri deflavinizačné metódy s rozdielnym rozsahom chemických modifikácii. Efektívnosť a reprodukovateľnosť jednotlivých deflavinizačných postupov bola porovnaná na glukózaoxidáze z Aspergillus niger. Išlo konkrétne o metódy využívajúce chlorid vápenatý, síran amónny, bromid draselný a tiokyanatan draselný ako deflavinizačné činidlá.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

47hlasov

Virtuálna univerzita - výučbové texty pre predmet Neurónové siete (2004 | pridané 1. apríla 2007)

Mgr. Martin Šechný; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť hypertextový učebný text pre predmet neurónové siete, ktorý by sa dal použiť pre internetovú formu dištančného vzdelávania na našej škole. Text práce obsahuje didaktickú analýzu problému.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teória vyučovania informatiky

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Využitie metód Fuzzy neurónových sietí v predpovedi geomagnetických porúch (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Miroslav Sukeľ; Školiteľ: Prof. Karel Kudela, DrSc.

V práci je podaný prehľad o možnostiach využitia fuzzy logiky a teórie fuzzy množín v modeloch neurónových sietí. Je popísaný algoritmus na extrahovanie pravidiel z trénujúcich dát a algoritmus na učenie fuzzy množín. Učenie v neuro-fuzzy klasifikátoroch môžeme interpretovať pomocou súboru Ak – Potom pravidiel.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Automatizácia dokazovania odolnosti kryptografických protokolov voči útokom (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Marián Novotný; Školiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD

Táto práca sa zaoberá analýzov kryptografických protokolov pomocou logík vier. Definujeme rozhodovaciu procedúru pre takéto logiky. Navrhneme a implementujeme program pre analýzu s možnosťou editácie odvodzovacích pravidiel. V programe implementujeme dve známe logiky: BAN,AUTLOG. Pomocou programu zanalyzujeme niektoré protokoly. Kryptografické protokoly sú špeciálnym druhom protokolov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Biblická konkordancia (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Róbert Novotný; Školiteľ: RNDr. Stanislav Krajči, PhD

V prvej časti práce navrhujeme formálny model pre dátové štruktúry a perátory stromovej algebry - navigáciu (výber rodičov, či detí uzla), Kleeneho uzáveru (viacnásobné aplikovanie operátorov) a selekciu (filtrácia uzlov na áklade booleovskej podmienky). Booleovskú podmienku selekcie definujeme ko formulu jazyka logiky prvého rádu bez kvantifikátorov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Moderné aspekty Einsteinovho-Podolského-Rosenovho experimentu - prenos kvantových stavov (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Jozef Michalík; Školiteľ: Ing. Samuel Mockovčiak, CSc.

V mojej práci sa venujem kvantovej teleportácii. Vystupuje tu dlhoročný spor medzi Nielsom Bohrom a Albertom Einsteinom o to, či je kvantová mechanika logicky konzistentná teória pre popis mikrosveta, alebo nie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Počítačové simulácie v ekonofyzike (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Dárius Dudinský; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková CSc.

Počítačovou simuláciou bol študovaný spinový mriežkový model trhu pôvodne navrhnutý Stefanom Bornholdtom. Práca obsahuje základy simulačnej metodiky Monte Carlo. V teoretickej časti sa kládol dôraz na teóriu Markovových reťazcov, ktorá je v tesnom vzťahu k simulačnému algoritmu typu heat – bath.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rozpoznávanie písaných slov slovenského jazyka využitím neurónových sietí (2004 | pridané 29. septembra 2005)

Ivan Koško; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková CSc.

Už od pradávna sú ľudia jediní, ktorí dokázali a ktorí vôbec potrebovali rozoznávať a interpretovať rukopis ostatných ľudských bytostí. Termín „rukopis“ je definovaný ako plocha alebo povrch pozostávajúci z umelých grafických značiek obsahujúcich nejakú informáciu vzhľadom k vzťahu týchto značiek k jazyku.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Stabilita proteínov izolovaných z termofilných mikroorganizmov (2000 | pridané 9. augusta 2005)

Jana Tkáčová; Školiteľ: ? ?

Študovali sme vplyv pH, iónovej sily a polyaniónov (heparín, PVS, PSS) na stabilitu/štruktúru elongačných faktorov EF-Tu, EF-Ts z Thermus thermophilus. Problém bol sledovaný pomocou UV- absorpčnej spektroskopie, fluorescencie a diferenčnej kompenzačnej kalorimetrie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

35hlasov

Regulácia génovej expresie u bakteriálneho kmeňa Streptococcus bovis JB1 (2000 | pridané 9. augusta 2005)

Richard Malík; Školiteľ: ? ?

Kyvadlový vektor pVA838 schopný replikácie v E. coli a S. bovis sa používa na vyhľadávanie promótorov na klonovaných úsekoch génov pochádzajúcich zo streptokokov. Nesie gény rezistencie voči chloramfenikolu a erytromycínu, ktoré slúžia ako markery transformovaných buniek týmto vektorom.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

25hlasov

Charakterizácia komplexov Proteín-nukleová kyselina (2000 | pridané 9. augusta 2005)

Silvia Kočanová; Školiteľ: ? ?

Študovali sme plazmid pKRS 3 s palindromickou sekvenciou a tvorbu alternatívnej štruktúry. Alternatívna štruktúra bola stanovená na základe špecificky viažuceho sa proteínu S1 nukleázy. Tento problém sme sledovali dvojdimenzionálnou elektroforézou. Táto metóda umožňuje separáciu nižších DNA topoizomérov od vyšších (tvoriacich alternatívnu štruktúru), ktoré pri jednoduchej elektroforéze komigrujú.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

45hlasov

Vplyv vybraných látok na teplotnú stabilitu plazmidovej DNA (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Ivana Vasilenková; Školiteľ: ? ?

Na štúdium teplotnej stability a distribúcie plazmidov pUC19 a pRES3 izolovaných z bakteriálnych buniek E. coli, kultivovaných pri rôznych teplotách, bola použitá dvojdimenzionálna elektroforéza (2D) a teplotná gradientová gélová elektroforéza (TGGE). Plazmidová DNA sa v bunkách nachádza v početných formách negatívneho superhélixu. Zmes DNA topizomérov reprezentuje systém citlivý na zmenu teploty.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

41hlasov

Detekcia a identifikácia beta-laktamáz ESBL produkovaných kmeňom Klebsiella pneumoniae u imunokompresívnych pacientov (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Viliam Štovčík; Školiteľ: ? ?

Táto štúdia bola uskutočnená za účelom zistiť, ktoré typy rozšíreného spektra β-laktamáz (ESBL) produkuje taký patogén, akým je Klebsiella pneumoniae. Na detekciu a identifikáciu ESBL typov sa použilo 20 zo 62 klinických izolátov produkujúcich ESBL. Izoláty boli získané zo štyroch rôznych nemocničných oddelení (chirurgie, neurochirurgie, pediatrie a JIS) Fakultnej nemocnice v Košiciach.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

40hlasov

Optimalizácia chromatografických metód pri identifikácií kannabinoidov a amfetamínových derivátov (2001 | pridané 9. augusta 2005)

Ladislav Somogyi; Školiteľ: ? ?

Vzhľadom na štatistické údaje a potreby laboratória je optimalizovať metódy pri identifikácií kannabionoidov a amfetamínových derivátov Na identifikáciu kannabinoidov a amfetamínových derivátov sa najčastejšie využívajú rôzne imunochemické metódy, ktoré sú rýchle, jednoduché na prevedenie, ale nešpecifické a ekonomicky náročné.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

41hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>

Výsledky zoraď podľa