PF UPJŠ Ústav informatiky

Portál obsahuje 12 diplomových prác z tejto katedry.

PF UPJŠ Ústav informatiky

Výsledky zoraď podľa

Využitie zariadení pre prirodzenú interakciu v oblasti počítačového videnia (2012 | pridané 5. mája 2012)

Matej Kopernický; Školiteľ: Ing. Radoslav Gargalík

Práca si dáva za cieľ opísať možnosti 3D rekonštrukcie objektov za pomoci zariadení pre prirodzenú interakciu - konkrétne pohybového senzoru Microsoft Kinect. Výsledkom práce je okrem komplexnej analýzy problematiky a~možných riešení aj implementácia programu realizujúceho rekonštrukciu, pričom výstupom je 3D model reprezentujúci snímaný objekt alebo celú scénu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Distribuované výpočty s využitím grafických akcelerátorov (2008 | pridané 15. mája 2008)

Samuel Kupka; Školiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD.

Rozvoj herného priemyslu podnietil aj rozvoj herného hardvéru, ktorý výpočtovým výkonom často prekonáva možnosti najnovších univerzálnych procesorov. V mojej práci využívam moderné grafické akcelerátory na simuláciu šírenia trhliny v krehkých materiáloch.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

39hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Virtuálna univerzita - výučbové texty pre predmet Neurónové siete (2004 | pridané 1. apríla 2007)

Mgr. Martin Šechný; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Cieľom mojej diplomovej práce je vytvoriť hypertextový učebný text pre predmet neurónové siete, ktorý by sa dal použiť pre internetovú formu dištančného vzdelávania na našej škole. Text práce obsahuje didaktickú analýzu problému.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Teória vyučovania informatiky

42hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Využitie metód Fuzzy neurónových sietí v predpovedi geomagnetických porúch (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Miroslav Sukeľ; Školiteľ: Prof. Karel Kudela, DrSc.

V práci je podaný prehľad o možnostiach využitia fuzzy logiky a teórie fuzzy množín v modeloch neurónových sietí. Je popísaný algoritmus na extrahovanie pravidiel z trénujúcich dát a algoritmus na učenie fuzzy množín. Učenie v neuro-fuzzy klasifikátoroch môžeme interpretovať pomocou súboru Ak – Potom pravidiel.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

47hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Automatizácia dokazovania odolnosti kryptografických protokolov voči útokom (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Marián Novotný; Školiteľ: RNDr. Jozef Jirásek, PhD

Táto práca sa zaoberá analýzov kryptografických protokolov pomocou logík vier. Definujeme rozhodovaciu procedúru pre takéto logiky. Navrhneme a implementujeme program pre analýzu s možnosťou editácie odvodzovacích pravidiel. V programe implementujeme dve známe logiky: BAN,AUTLOG. Pomocou programu zanalyzujeme niektoré protokoly. Kryptografické protokoly sú špeciálnym druhom protokolov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Biblická konkordancia (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Róbert Novotný; Školiteľ: RNDr. Stanislav Krajči, PhD

V prvej časti práce navrhujeme formálny model pre dátové štruktúry a perátory stromovej algebry - navigáciu (výber rodičov, či detí uzla), Kleeneho uzáveru (viacnásobné aplikovanie operátorov) a selekciu (filtrácia uzlov na áklade booleovskej podmienky). Booleovskú podmienku selekcie definujeme ko formulu jazyka logiky prvého rádu bez kvantifikátorov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Moderné aspekty Einsteinovho-Podolského-Rosenovho experimentu - prenos kvantových stavov (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Jozef Michalík; Školiteľ: Ing. Samuel Mockovčiak, CSc.

V mojej práci sa venujem kvantovej teleportácii. Vystupuje tu dlhoročný spor medzi Nielsom Bohrom a Albertom Einsteinom o to, či je kvantová mechanika logicky konzistentná teória pre popis mikrosveta, alebo nie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Počítačové simulácie v ekonofyzike (2005 | pridané 29. septembra 2005)

Dárius Dudinský; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková CSc.

Počítačovou simuláciou bol študovaný spinový mriežkový model trhu pôvodne navrhnutý Stefanom Bornholdtom. Práca obsahuje základy simulačnej metodiky Monte Carlo. V teoretickej časti sa kládol dôraz na teóriu Markovových reťazcov, ktorá je v tesnom vzťahu k simulačnému algoritmu typu heat – bath.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rozpoznávanie písaných slov slovenského jazyka využitím neurónových sietí (2004 | pridané 29. septembra 2005)

Ivan Koško; Školiteľ: doc. RNDr. Gabriela Andrejková CSc.

Už od pradávna sú ľudia jediní, ktorí dokázali a ktorí vôbec potrebovali rozoznávať a interpretovať rukopis ostatných ľudských bytostí. Termín „rukopis“ je definovaný ako plocha alebo povrch pozostávajúci z umelých grafických značiek obsahujúcich nejakú informáciu vzhľadom k vzťahu týchto značiek k jazyku.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

34hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Analýza, návrh a implementácia informačného systému pre Ústav chemických vied - modul pre spracovanie a uchovávanie výsledkov chemických výpočtov a počítačových simulácií (2005 | pridané 5. júla 2005)

Pavel Karady; Školiteľ: RNDr. Marcel Török PhD.

Návrh a realizácia základných častí a niektorých modulov informačného systému pre potreby Ústavu chemických vied. Základnými požiadavkami na informačný systém sú: modulárnosť, využitie intranetových technológií a softwarových produktov dostupných na báze „open-source license“ (resp. GNU GPL a pod.) alebo iných vývojových prostriedkov dostupných na fakulte. Pokyny pre vypracovanie: 1.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

32hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Didaktické počítačové hry II. (2004 | pridané 17. marca 2005)

Lucia Sobotková; Školiteľ: RNDr. Jozef Studenovský, CSc.

Témou diplomovej práce sú didaktické počítačové hry. Jej súčasťou je didaktická počítačová hra s názvom AZ–Kvíz, ktorá bola vytvorená ako aplikácia v prostredí Java Development Kit. V práci je zároveň popísaný návrh, implementácia a metodika hry, ale tie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Odborová didaktika

50hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Implementácia formálnych štruktúr v databáze (2003 | pridané 16. marca 2005)

Peter Gurský; Školiteľ: RNDr. Peter Eliaš, PhD.

V mojej dipl sa venujem problému uchovávania formálnych štruktú r v databáze. Konkrétne ide o uchovávanie množín termov a nasledujú cu prácu s nimi. S termami sa pracuje v ...

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Ústav informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Umelá inteligencia » Znalostné systémy

37hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Výsledky zoraď podľa