PF UPJŠ Iná katedra

Portál obsahuje 10 diplomových prác z tejto katedry.

PF UPJŠ Iná katedra

Výsledky zoraď podľa

Magnetizmus pre každého (2007 | pridané 4. marca 2008)

Peter Klein; Školiteľ: prof. RNDr. Pavol Vojtanik DrSc.

Cieľom tejto diplomovej práce je poukázať na univerzálnosť magnetizmu a jeho význam pre človeka. V druhej kapitole charakterizujeme novú vednú disciplínu spintroniku. V tretej kapitole opisujeme zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (MRI) a taktiež zobrazovanie SQUID-om.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Fyzika kondenzovaných látok a akustika

42hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vplyv anizotropie na stabilitu škálovacích režimov v modeli advekcie pasívnej vektorovej prímesi (2007 | pridané 21. júna 2007)

Martin Scholtz; Školiteľ: RNDr. Marian Jurcisin, PhD.

Turbulencia patrí medzi posledné nevyriešené problémy klasickej fyziky. Značný pokrok v chápaní turbulencie priniesli metódy kvantovej teórie poľa a renormalizačnej grupy. V tejto práci sa študuje šírenie pasívnej vektorovej prímesi v nestlačiteľnom turbulentnom prostredí s predpísanou štatistikou za prítomnosti anizotropie.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Všeobecná fyzika a matematická fyzika

47hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Charakterizácia interakcie NADH oxidázy z Thermus thermophilus so substrátom. (2007 | pridané 4. júna 2007)

Petra Vasiľková; Školiteľ: doc. RNDr. Erik Sedlák, PhD

Táto práca je zameraná predovšetkým na štúdium interakcie NADH oxidázy so substrátom a to inhibovaním enzýmu jednotlivými časťami NADH ako aj produktom prvej polreakcie (NAD+, kyselina nikotínová, nikotínamid, AMP, ADP). Enzým interaguje s týmito časťami s rôznou afinitou. Takéto rozdelenie afinít k jednotlivým podštruktúram substrátu umožňuje efektívnu asociáciu substrátu a disociáciu produktu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

49hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Alternatívne pestovanie zeleniny na malých plochách (1996 | pridané 5. júla 2005)

R. Maňkošová; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú uvedené výsledky výskumu agrotechnických postupov pri alternatívnom pestovaní zeleniny a ich vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne produkčné parametre. V práci sú uvedené receptúry biologických spôsobov regulácie škodlivých činiteľov.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

46hlasov

Pestovanie, zber a sušenie liečivých rastlín na školskom pokusnom pozemku (1996 | pridané 5. júla 2005)

V. Mižaninová; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú uvedené výsledky agrotechnických postupov pri pestovaní liečivých rastlín a námety na ich pestovanie v rámci školských pokusných pozemkov. Diplomová práca obsahuje vzorkovnice semien a čajových zmesí a rôzne pomôcky na ekologické hry.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

47hlasov

Pestovanie letničiek na školskom pokusnom pozemku (1994 | pridané 5. júla 2005)

M. Červeňáková; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci je uvedený projekt a realizácia založenia letničkových záhonov. V práci sú zahrnuté námety na pokusy, pozorovania a praktické činnosti so zreteľom na environmentálnu výchovu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

44hlasov

Pestovanie liečivých rastlín na malých plochách (1994 | pridané 5. júla 2005)

J. Šulajová; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci sú uvedené výsledky agrotechnických postupov pri pestovaní liečivých rastlín a námety na ich pestovanie v rámci školských pokusných pozemkov. Výsledky práce majú využitie v rámci environmentálnej výchovy na rôznych stupňoch škôl.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

37hlasov

Zhotovenie vzorkovnice pôdnych druhov (1993 | pridané 5. júla 2005)

J. Zubko; Školiteľ: ? ?

Výsledkom diplomovej práce je zhotovenie vzorkovnice pôdnych druhov, ktorá má využitie v téme "Pôda" v prírodovedných predmetoch na rôznych stupňoch škôl.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

40hlasov

Úprava skalničiek na školskom pokusnom pozemku. (1993 | pridané 5. júla 2005)

A. Trajčíková; Školiteľ: ? ?

V diplomovej práci je uvedený projekt a realizácia založenia skalky a výsadby skalničiek na školskom pokusnom pozemku pri PdF v Prešove. Výsledky práce sa využívajú v rámci environmentálnej výchovy poslucháčov učiteľských smerov v rámci univerzity. Zároveň slúži na odbornú a konzultačnú činnosť pre rôzne stupne škôl a širokú verejnosť.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

36hlasov

Existencia špeciálnych tried grafov (2004 | pridané 10. mája 2005)

Robert Hajduk; Školiteľ: doc. RNDr. Roman Soták Phd.

Diplomová práca sa zaoberá štúdiom $3$-regulárnych planárnych grafov zložených z~prstenca $q$-uholníkov, ktorého vnútrajšok a~vonkajšok prstenca je vyplnený $p$-uholníkmi pre $pgeq 3$ a~$q>3$. Jej hlavná časť je zameraná na skúmanie existencie máp $M_n(7,5)$. Presnejšie na hľadanie takých $n$, pre ktoré mapa $M_n(7,5)$ existuje.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Diskrétna matematika

33hlasov

Výsledky zoraď podľa