diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita

Žilinská univerzita

Portál obsahuje 2164 diplomových prác z tejto univerzity.

Žilinská univerzita

Elektrotechnická fakulta (639)

Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS (132), Katedra telekomunikácií a multimedií KT (300), Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva KTEBI (2), Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES (203), Katedra mechatroniky a elektroniky KME (1), Iná katedra (1), ...

Fakulta riadenia a informatiky (259)

Katedra dopravných sietí KDS (8), Katedra informatiky KI (13), Katedra informačných sietí KIS (6), Katedra makro a mikroekonomiky KMME (27), Katedra manažérskych teórií KMNT (23), Katedra matematických metód KMM (3), Katedra softvérových technológií KST (1), Katedra technickej kybernetiky KTK (8), Iná katedra (170), ...

Strojnícka fakulta (487)

Katedra materiálového inžinierstva KMI (11), Katedra konštruovania a časti strojov KKCS (17), Katedra priemyslového inžinierstva KPI (118), Katedra technologického inžinierstva KTI (68), Katedra obrábania a automatizácie KOA (84), Katedra aplikovanej mechaniky KMPP (36), Katedra aplikovanej matematiky KAM (8), Katedra obnovy strojov a zariadení KOSZ (26), Katedra tepelných a hydraulických strojov KTHS (79), Katedra koľajových vozidiel, motorov a zdvíhadiel KKVMZ (28), Iná katedra (12), ...

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (473)

Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD (144), Katedra ekonomiky KE (1), Katedra leteckej dopravy KLD (19), Katedra spojov KS (199), Katedra vodnej dopravy KVD (21), Katedra železničnej dopravy KZD (89), ...

Fakulta špeciálneho inžinierstva (13)

Katedra krízového manažmentu KKM (5), Katedra bezpečnostného manažmentu KBM (6), Iná katedra (2), ...

Fakulta prírodných vied (7)

Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV (3), Katedra fyzikálnych vied KFV (1), Katedra hudby KHU (1), Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky KAGD (2), ...

Stavebná fakulta (286)

Katedra cestného staviteľstva KCS (99), Katedra geodézie KGD (63), Katedra geotechniky KGT (9), Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu KPSU (39), Katedra stavebných konštrukcií a mostov KSKM (29), Katedra stavebnej mechaniky KSM (1), Katedra železničného stav. a traťového hosp. KŽSTH (46), ...

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 109 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

NÁVRH TECHNOLÓGIE VÝROBY ÚLOŽNÝCH (2016 | pridané 25. júla 2016)

Bc. Mgr. Vladimír Kapala; Školiteľ: prof. Ing. Jozef Pilc, CSc.

Témou bakalárskej práce je návrh technológie výroby úložných jednotiek ložísk. K napísaniu technologického postupu výroby úložnej jednotky ložísk sme pristúpili až po analýze zaslanej objednávky a výkresovej dokumentácie – kusovníkov a výkresov.

Žilinská univerzita » Strojnícka fakulta » Katedra obrábania a automatizácie KOA | TECHNICKÉ VEDY » Strojárstvo » Obrábanie, tvárnenie a povrchová úprava

3hlasy Dostupný celý text práce: DOC

OPTIMALIZÁCIA MENIČA SO ŠIROKÝM ROZSAHOM ZVS A NULOVÝM CIRKULAČNÝM PRÚDOM S VÝSTUPOM 48V / 2000W S RIADENÍM IC UCC 3895 (2016 | pridané 17. júla 2016)

Ing. Miroslav Pavlišin; Školiteľ: doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD

Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou, simulačnou analýzou a verifikáciou meniča s topológiou dvojitého polomostu. V práci je navrhnuté a simulačne overené analógové riadenie na báze UCC3895. Výsledkom diplomovej práce je zvýšenie účinnosti a návrh funkčného analógového riadenia.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra mechatroniky a elektroniky KME | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výkonová elektronika

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Levočské tlače 17.storočia vo fonde Slovenskej národnej knižnice a ich majitelia (2008 | pridané 2. októbra 2012)

Zuzana Mišovičová; Školiteľ: Mgr. Helena Saktorová, PhD

Práca prináša analýzu majiteľov, obsahový rozbor a bibliografický súpis levočských tlačí 17. storočia nachádzajúcich sa vo fonde Slovenskej národnej knižnice. Diplomová práca okrem toho obsahuje krátky prehľad dejín kníhtlače na Slovensku a v Levoči, a biografické údaje o autoroch.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

PROPULZNÉ SYSTÉMY VO VÝTLAČNEJ PLAVBE (2007 | pridané 28. mája 2012)

Stanislav Mika; Školiteľ: Ing. Peter Piala

Analýza v súčasnosti používaných pohonov plavidiel vo výtlačnej plavbe. Rozdelenie a popis používaných druhov motorov, zariadení na prenos energie a propulzorov. Vyhodnotenie účinností porovnávaných variantov a odporučenie možnosti ich použitia pre jednotlivé kategórie lodí.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

7hlasov

VYUŽITIE SBS PRI ZAISTENÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA OSÔB VO VYBRANÝCH LYŽIARSKYCH STREDISKÁCH (2011 | pridané 14. novembra 2011)

Petra Kolenčiaková; Školiteľ: Ing. Kamil Boc PhD.

Diplomová práca sumarizuje informácie európskeho charakteru týkajúce sa zabezpečovania lyžiarskych tratí a trás s vyuţitím bezpečnostných zložiek.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

8hlasov

Kryptografické zariadenie vo forme mobilného telefónu (2011 | pridané 23. júna 2011)

Matej Kurpel; Školiteľ: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou softvérového vybavenia poskytujúceho kryptografické služby mobilného telefónu počítačovým aplikáciám prostredníctvom štandardizovaného rozhrania. Popísané sú procesy šifrovania, digitálneho podpisu a systém dôvery v PKI. Výsledkom práce je okrem PKCS#11 modulu pre PC aplikácia vyvinutá v jazyku C# .NET umožňujúca použitie mobilného zariadenia bežiaceho pod mobilným operačným systémom Windows dostupného z PC v úlohe kryptografického tokenu.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra softvérových technológií KST | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Ostatné príbuzné odbory

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Bezpečnostné riziká v školskom prostredí (2010 | pridané 31. augusta 2010)

Janko Anonym; Školiteľ: Mgr. Valéria Moricová

Vzrastajúca miera agresivity na školách predstavuje v súčastnosti vážny problém. Vznikol dokonca fenomén ozbrojených školských útokov, ktoré predstavujú špecifické riziko. Práca sa zaoberá analýzou konkrétnych prípadov útokov na školách. Charakterizuje priebeh útokov, ich príčiny a motivácie páchateľov.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ochrana prvku kritickej infraštruktúry SR pred teroristickými útokmi s možnosťou využitia NVS (2010 | pridané 16. júna 2010)

Ivan Juríček; Školiteľ: plk. v.z. Ing. Štefan Jangl, PhD.

Kritická infraštruktúra je pomerne mladý termín. Zahŕňa všetku infraštruktúru, ktorej narušenie alebo zničenie by malo na chod štátu vážny dopad. Je preto prirodzené, že jej ochrane pred terorizmom je potrebné venovať väčšiu pozornosť, nakoľko kritická infraštruktúra predstavuje pre teroristov lákavý cieľ.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Súdne inžinierstvo

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Technické prostriedky ochrany vojenských konvojov pred útokmi NVS (2010 | pridané 16. júna 2010)

Ivan Juríček; Školiteľ: plk. v.z. Ing. Štefan Jangl, PhD.

Súčasná vojensko-politická situácia vo svete je čoraz viac význačná nekonvenčnými spôsobmi boja a najmä štýlom vedenia vojny, ktorý dostal prívlastok „asymetrický“. Asymetria spočíva v rozdielnosti taktiky i stratégie vedenia boja a taktiež prostriedkami, ktoré na splnenie svojich cieľov jednotlivé strany používajú.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Súdne inžinierstvo

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF

HODNOTENIE A KONTROLA HLUKU NA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE NA ULICI MOSTNÁ POD NADCHODOM (2010 | pridané 14. júna 2010)

Ing. Marián Kompan; Školiteľ: Ing. Bronislav Kováč

Cieľom mojej práce je teoreticky a prakticky zvládnuť meranie hluku v cestnej doprave, definovať základné pojmy, popísať vplyv hluku z dopravy na životné prostredie a ľudský organizmus. Uviedol som legislatívne požiadavky na meranie a hodnotenie hluku. Popísal som teoreticky merané veličiny, zvuk, hluk a faktory, ktorú majú vplyv na jeho šírenie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

12hlasov

ORGANIZÁCIA DOPRAVY NA KRIŽOVATKE ULÍC ADAMA TRAJANA A BRATISLAVSKÁ CESTA I/61 V PIEŠŤANOCH (2010 | pridané 7. júna 2010)

Ing. Miroslav Kadlíček; Školiteľ: Ing. Jozef Paľo, PhD.

Cieľom mojej diplomovej práce bolo na základe vyhodnotenia smerového dopravného prieskumu navrhnúť možné opatrenia na zlepšenie organizácie dopravy na križovatke ulíc Adama Trajana a Bratislavská cesta I/61 v Piešťanoch. Nevyhnutným podkladom práce bolo vypracovanie smerového dopravného prieskumu na riešenej križovatke. Práca obsahuje tri návrhy možného riešenia organizácie dopravy.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Rozpoznavanie objektov v obraze v obuvnickom priemysle (2000 | pridané 18. apríla 2010)

Radovan Grznarik; Školiteľ: Ing. Peter Lauro

Predložená diplomová práca sa zaoberá možnosťou uplatnenia techník používaných v počítačovom videní v obuvníckom priemysle. Úvodné kapitoly vysvetľujú základy počítačového videnia, ďalšie sú zamerané na praktickú aplikáciu algoritmov. Bola taktiež uskutočnená sada experimentov z hľadiska aplikačného uplatnenia navrhnutých metód v obuvníckej praxi.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vývoj internátneho portálu (2009 | pridané 11. októbra 2009)

Matej Kurpel; Školiteľ: Ing. Pavel Segeč, PhD

Táto práca rozoberá problematiku návrhu a implementácie funkcií webovej aplikácie – internátneho portálu pre potreby Internet Klubu, ubytovacích a stravovacích zariadení Žilinskej univerzity a študentov ubytovaných na internátoch Žilinskej univerzity.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Porovnanie technických a ekonomických ukazovateľov vznetových a zážihových motorov osobných automobilov (2006 | pridané 5. júna 2009)

Ivan Dubovec; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Ivánek, CSc.

Posúdenie vplyvu druhu motora na technické a ekonomické ukazovatele prevádzky vzbraných typov osobných vozidiel a s ohľadom na spôsob využitia vozidiel som navrhol vhodnú alternatívu pohonu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

27hlasov

Virálny marketing v praxi - Stanica Žilina Záriečie (2009 | pridané 20. mája 2009)

Dušan Dobiaš; Školiteľ: Mgr. art. Martin Mistrík

Bakalárska práca o novom marketingovom fenoméne - o jeho virálnej odnoži. Popisuje podstatu, princípu fungovania a na reálnom príklade ilustruje, ako postupovať pri realizácii virálnej kampane.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Controlling ako moderný nástroj riadenia ekonomiky v podmienkach SP, a. s. (2008 | pridané 17. októbra 2008)

Katarína Stanová; Školiteľ: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.

Diplomová práca je venovaná controllingovým procesom a ich vnímaniu v Slovenskej pošte, a. s. Sú v nej uvedené základné pojmy z oblasti controllingu, jeho definícia, funkcie, úlohy, ciele a formy. Vysvetlený je pojem controller, jeho profil, úlohy a funkcie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | INÝ VEDNÝ ODBOR

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Metodika hodnotenia web stránok - elektronický obchod (2008 | pridané 17. októbra 2008)

Martin Žittňanský; Školiteľ: Ing. Radovan Madleňák, PhD.

Diplomová práca približuje pojem elektronický obchod. Následne sa zaoberá analyzovaním požiadaviek na elektronické obchody ako z pohľadu zákazníkov, tak z pohľadu samotných obchodov. V nadväznosti na výsledky prieskumu sú vyhodnotené najdôležitejšie aspekty kvalitných webových prezentácií. V závere práce je, z analýzy zákazníckych požiadaviek, vytvorená metodika hodnotenia web stránok elektronických obchodov.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vybrané nástroje propagácie v podniku Tokaj Macik Winery,s.r.o. (2008 | pridané 5. júna 2008)

Martin ivan; Školiteľ: Ing. Martina Valášková, PhD

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bude zistiť súčasný stav jednotlivých nástrojov marketingového mixu v podniku a navrhnúť nové formy propagácie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra ekonomiky KE | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Možnosti využitia finančno-ekonomickej analýzy firmy pri odhaľovaní rizík podnikania (2008 | pridané 5. mája 2008)

Peter Lutišan; Školiteľ: RSDr. Ľudovít Németh

Peter Lutišan: Možnosti finančno-ekonomickej analýzy firmy pri odhaľovaní rizík podnikania. [diplomová práca]. Žilinská Univerzita v Žiline. Fakulta Špeciálneho Inžinierstva, Katedra krízového manažmentu. Vedúci diplomovej práce: RSDr. Ľudovít Németh, Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier v odbore občianska bezpečnosť. Žilina: FŠI ŽU, 53 s.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Definovanie nových vývojových trendov v elektronickej zabezpečovacej signalizácií. (2005 | pridané 29. decembra 2007)

Bc.Ladislav Forgáč; Školiteľ: Ing.Zoltán Cséfalvay

Obsahom a cieľom mojej práce je oboznámiť sa s novými trendami zabezpečovacej signalizácie. Práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti poukazujem na súčasný stav problematiky, venujem sa všeobecným pojmom a druhom zabezpečovacích systémoch. V druhej časti poukazujem na nedostatky v súčasnosti používaných systémoch.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 109 | > | >>

Výsledky zoraď podľa