diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta

Elektrotechnická fakulta ZU

Portál obsahuje 639 diplomových prác z tejto fakulty.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 32 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

OPTIMALIZÁCIA MENIČA SO ŠIROKÝM ROZSAHOM ZVS A NULOVÝM CIRKULAČNÝM PRÚDOM S VÝSTUPOM 48V / 2000W S RIADENÍM IC UCC 3895 (2016 | pridané 17. júla 2016)

Ing. Miroslav Pavlišin; Školiteľ: doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD

Táto diplomová práca sa zaoberá optimalizáciou, simulačnou analýzou a verifikáciou meniča s topológiou dvojitého polomostu. V práci je navrhnuté a simulačne overené analógové riadenie na báze UCC3895. Výsledkom diplomovej práce je zvýšenie účinnosti a návrh funkčného analógového riadenia.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra mechatroniky a elektroniky KME | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Výkonová elektronika

3hlasy Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Artefakty pri snímaní biosignálov a metódy ich eliminácie (2007 | pridané 3. novembra 2007)

Tomáš Vician; Školiteľ: Ing. Jana Mrázová

Diplomová práca popisuje existujúce metódy odstraňovania artefaktov z biosignálov a niektoré z nich aplikovať na konkrétny biologický signál obsahujúci artefakty. Teoretická časť popisuje základné vlastnosti biosignálov a ich artefaktov ako aj metódy ich redukcie. Praktická časť je venovaná aplikácii jednotlivých metód na zvolené biosignály.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vytvorenie simulačného modelu realizujúceho určovania polohy v mobilných ad hoc bezdrôtových sieťach (2007 | pridané 14. júna 2007)

Tomáš Benč; Školiteľ: Ing. Peter Brída, PhD.

Táto diplomová práca popisuje metódy pre vyhľadávanie polohy uzlov v ad hoc sieťach. Súčasťou diplomovej práce je realizácia simulačného modelu a zhodnotenie dosiahnutých výsledkov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Rádiolektronika

44hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vytvorenie máp pokrytia signálom GSM (2007 | pridané 6. júna 2007)

Andrej Kándl; Školiteľ: Ing. Peter Brída, PhD.

Práca sa zaoberá metodikou tvorby máp pokrytia signálom v GSM sieťach. Na základe vytvorenej metodiky autor realizoval aplikáciu určenú na mapovanie pokrytia signálom v GSM sieti. Práca rozoberá funkciu tejto aplikácie a jej obsluhu. Na základe vytvorených máp pokrytia autor prakticky realizoval fingerprintovú lokalizačnú techniku v GSM sieti. Testovaním tejto techniky na presnosť udania polohy autor ukázal, že dosahuje lepšie výsledky ako iné lokalizačné techniky používané v GSM sieťach. V závere sa autor zaoberá možnosťami zvýšenia presnosti skúmanej lokalizačnej metódy a jej možnosťami praktickej aplikácie v existujúcich GSM sieťach.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

58hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Aplikácia XML a MPEG7 pri analýze audia a videa (2005 | pridané 24. mája 2007)

Miroslav Dzurek; Školiteľ: Ing. Roman Jarina, PhD

Cieľom diplomovej práce je vytvorenie funkčného prekladača XML podľa štandardu MPEG-7. Funkčnosť prekladača je postavená na moderných aplikáciách Readera a Writera, ktoré poskytuje nové programové rozhranie .NET Framework pracujúce nad programovacím prostredím C# (CSharp). V teoretickej časti DP je rozoberaný štandard MPEG-7, používaný pre anotovanie obsahu multimédií, ako aj značkovací jazyk XML.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika » Telekomunikácie

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Detekcia epileptickej aktivity v EEG záznamoch (2004 | pridané 24. mája 2006)

Peter Muríň; Školiteľ: Ing. Jitka Mohylová, PhD.

Práca za zoberá detekciou epileptickej aktivity v elektroencefalografických záznamoch. Hlavná pozornosť je venovaná metódam založených na analýze nezávislých komponentov, separácii skrytých zdrojov a neurónových sieťach. Analýza EEG je realizovaná v programovom prostredí MATLAB.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva KTEBI | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Biomedicínske inžinierstvo

43hlasov

Kalman Filtering in MultiSensor data Fusion (2004 | pridané 6. apríla 2006)

Tibor Digana; Školiteľ: Professor Heikki Koivo

THIS MASTER'S THESIS WAS OPEN AT ''THE CONTROL LABORATORY'' IN THE HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. THE HIGH SCHOOL IN ZILINA (SLOVAKIA) ONLY TOOK THE OFFICIAL ACCEPTANCE OF MY ENTIRE WORK. THERE I GRADUATED. This thesis deals with decentralized structure of Kalman filter for multi-sensor fusiom. It was approved by the Helsinki University of Technology in Finland. A first part of the thesis is used to conclude an old project in the field of weather forecast (chapters 2 to 11). A second part is addressed to a potentional project supported by TEKES (chapters 12 to 14). Tekes is the main public foundation & organization for research and development in Finland. The aim of this project is „Soft Sensors“ in SOSE project published at: http://www.control.hut.fi/Research/processcontrol.html page. The student was supported by scholarship of the control laboratory during the spring term 2004.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

40hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Filtrácia signálu EEG (2005 | pridané 7. júla 2005)

Slavomír Karas; Školiteľ: Ing. Jitka Mohylová, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá filtráciou EEG signálov použitím lineárnych digitálnych frekvenčných filtrov. S ohľadom na požiadavku lineárnej fázovej charakteristiky sa zameriavame výlučne na filtre typu FIR. Všetky filtrácie sú realizované v programovom prostredí Matlab.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva KTEBI | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Biomedicínske inžinierstvo

42hlasov

Analýza paralelného koľajového obvodu. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Katarína Zverbíková; Školiteľ: Aleš Janota

Analýza priamych paralelných koľajových obvodov vo voľnom a šuntovom stave v prostredí MATLAB.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

37hlasov

Analýza porúch osadenia dosiek plošných spojov po povrchovej montáži. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Peter Zemko; Školiteľ: Peter Ponický

Využitie obrazovej analýzy pre zistenie najbežnejších porúch osadenia dosiek plošných spojov po povrchovej montáži.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

45hlasov

Některé aspekty plánování B-ISDN. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Martin Zedníček; Školiteľ: Karol Blunár

Vývoj investičných nákladov v B-ISDN pozorovaných z hľadiska bez pevných nákladov a s pevnými nákladmi.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

30hlasov

Zabezpečovací systém s programovateľnými jednotkami typu Mikrologix TM 100. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Tomáš Záhradník; Školiteľ: K Rástočný

Riešenie dvojkanálového systému so zabezpečovacími vlastnosťami. Obvodový návrh výstupného obvodu pre ovládanie relé typu NMŠ1-2000. Návrh programu pre dvojkanálový riadiaci systém. Posúdenie odolnosti systému voči nebezpečnej poruche výstupného obvodu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

24hlasov

Implementácia programu PASSMPL do prostredia Windows. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Igor Zábražný; Školiteľ: Vladimír Hottmar

Programovací jazyk umožňujúci realizáciu simulačných programov vo Windows 95.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

35hlasov

Zvyšovanie rýchlosti dopravy na trati Púchov - Žilina - Košice na rýchlos? (1997 | pridané 10. júna 2005)

Alica Wolfová; Školiteľ: ? ?

Zhodnotenie súčasného stavu a vplyvu zvýšenia rýchlosti na pevné elektrické trakčné zariadenia na trati Púchov - Žilina - Košice. Návrh úprav potrebných na zvýšenie traťovej rýchlosti. Ekonomické zhodnotenie potrebných úprav.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

35hlasov

Meranie na digitálnych prenosových zariadeniach. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Milena Vladárová; Školiteľ: Jozef Šerík

Popis analyzátora digitálneho signálu PFA-35 a merania na zosilňovacej stanici Žilina.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

26hlasov

Vyšetrovanie vlastností spínaného reluktančného motora. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Václav Vašíček; Školiteľ: Pavol Rafajdus

Základné princípy činnosti spínaných reluktančných motorov. Popis komunikácie SRM s počítačom pomocou rozhrania RS 232. Matematický model SRM. Simulačný program umožňujúci vizualizáciu prechodových a ustálených stavov činnosti SRM. Popis merania na konkrétnom SRM.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

23hlasov

Prognózovanie spotreby elektrickej energie. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Ján Vároš; Školiteľ: Miloš Červený

Posúdenie vplyvu veľkosti vonkajšej teploty na spotrebu elektrickej energie a maximálne zaťaženie SSE. Prognózovanie spotreby elektrickej energie a analýza jednotlivých vplyvov na jej spotrebu.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra výkonových elektrotechnických systémov KVES | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

35hlasov

Grafický program pre výučbu SDH a ATM. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Rastislav Valovič; Školiteľ: Rastislav Náčin

Výučbový program podávajúci informácie o hlavných znakoch a funkciách prenosového systému SDH.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

31hlasov

Vplyv FWM na prenosové parametre optického systému. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Karol Vallo; Školiteľ: Edudard Grolmus

Štvorvlnové zmiešavanie /FWM/ použité pre viackanálový systém s optickým frekvenčným multiplexom pri rovnakej i nerovnakej separácií kanálov.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

27hlasov

Analýza meraní účastníckych prípojok digtálnej ústredne S12. (1997 | pridané 10. júna 2005)

Marián Vala; Školiteľ: Imrich Gunda

Prenos informácií prístupovou sieťou. Druhy účastníckych prípojok.Analýza meraní účastníckych prípojok získaných meracím systémom digitálnej ústredne S12. Využitie týchto meraní.

Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra telekomunikácií a multimedií KT | TECHNICKÉ VEDY » Elektrotechnika

17hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 32 | > | >>

Výsledky zoraď podľa