diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ZU

Portál obsahuje 473 diplomových prác z tejto fakulty.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 24 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

PROPULZNÉ SYSTÉMY VO VÝTLAČNEJ PLAVBE (2007 | pridané 28. mája 2012)

Stanislav Mika; Školiteľ: Ing. Peter Piala

Analýza v súčasnosti používaných pohonov plavidiel vo výtlačnej plavbe. Rozdelenie a popis používaných druhov motorov, zariadení na prenos energie a propulzorov. Vyhodnotenie účinností porovnávaných variantov a odporučenie možnosti ich použitia pre jednotlivé kategórie lodí.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

7hlasov

HODNOTENIE A KONTROLA HLUKU NA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE NA ULICI MOSTNÁ POD NADCHODOM (2010 | pridané 14. júna 2010)

Ing. Marián Kompan; Školiteľ: Ing. Bronislav Kováč

Cieľom mojej práce je teoreticky a prakticky zvládnuť meranie hluku v cestnej doprave, definovať základné pojmy, popísať vplyv hluku z dopravy na životné prostredie a ľudský organizmus. Uviedol som legislatívne požiadavky na meranie a hodnotenie hluku. Popísal som teoreticky merané veličiny, zvuk, hluk a faktory, ktorú majú vplyv na jeho šírenie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

12hlasov

ORGANIZÁCIA DOPRAVY NA KRIŽOVATKE ULÍC ADAMA TRAJANA A BRATISLAVSKÁ CESTA I/61 V PIEŠŤANOCH (2010 | pridané 7. júna 2010)

Ing. Miroslav Kadlíček; Školiteľ: Ing. Jozef Paľo, PhD.

Cieľom mojej diplomovej práce bolo na základe vyhodnotenia smerového dopravného prieskumu navrhnúť možné opatrenia na zlepšenie organizácie dopravy na križovatke ulíc Adama Trajana a Bratislavská cesta I/61 v Piešťanoch. Nevyhnutným podkladom práce bolo vypracovanie smerového dopravného prieskumu na riešenej križovatke. Práca obsahuje tri návrhy možného riešenia organizácie dopravy.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Porovnanie technických a ekonomických ukazovateľov vznetových a zážihových motorov osobných automobilov (2006 | pridané 5. júna 2009)

Ivan Dubovec; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Ivánek, CSc.

Posúdenie vplyvu druhu motora na technické a ekonomické ukazovatele prevádzky vzbraných typov osobných vozidiel a s ohľadom na spôsob využitia vozidiel som navrhol vhodnú alternatívu pohonu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

27hlasov

Controlling ako moderný nástroj riadenia ekonomiky v podmienkach SP, a. s. (2008 | pridané 17. októbra 2008)

Katarína Stanová; Školiteľ: doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD.

Diplomová práca je venovaná controllingovým procesom a ich vnímaniu v Slovenskej pošte, a. s. Sú v nej uvedené základné pojmy z oblasti controllingu, jeho definícia, funkcie, úlohy, ciele a formy. Vysvetlený je pojem controller, jeho profil, úlohy a funkcie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | INÝ VEDNÝ ODBOR

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Metodika hodnotenia web stránok - elektronický obchod (2008 | pridané 17. októbra 2008)

Martin Žittňanský; Školiteľ: Ing. Radovan Madleňák, PhD.

Diplomová práca približuje pojem elektronický obchod. Následne sa zaoberá analyzovaním požiadaviek na elektronické obchody ako z pohľadu zákazníkov, tak z pohľadu samotných obchodov. V nadväznosti na výsledky prieskumu sú vyhodnotené najdôležitejšie aspekty kvalitných webových prezentácií. V závere práce je, z analýzy zákazníckych požiadaviek, vytvorená metodika hodnotenia web stránok elektronických obchodov.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

26hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vybrané nástroje propagácie v podniku Tokaj Macik Winery,s.r.o. (2008 | pridané 5. júna 2008)

Martin ivan; Školiteľ: Ing. Martina Valášková, PhD

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce bude zistiť súčasný stav jednotlivých nástrojov marketingového mixu v podniku a navrhnúť nové formy propagácie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra ekonomiky KE | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

27hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Zapojenie ŽSR do aktívneho pôsobenia v oblasti cestovného ruchu (2000 | pridané 9. júla 2007)

Ing. Miloš Kašuba; Školiteľ: Ing. Irena Voleská, CSc.

Predmetom tejto diplomovej práce je prostredníctvom metód manažmentu kvality, analýzy súčasného stavu cestovného ruchu v Slovenskej republike a rozboru ponuky služieb v osobnej preprave Železníc Slovenskej republiky navrhnúť také opatrenia, ktorými by sa ŽSR zapojili do aktívneho pôsobenia v oblasti cestovného ruchu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra železničnej dopravy KZD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Dopravné a poštové služby » Dopravné služby

30hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Analýza vzniku a tok dát pri tvorbe modelu informačného systému v OZ SsRP Banská Bystrica. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Gabriela Žovtenková; Školiteľ: Iveta Kremeňová

Vznik a tok dát pri tvorbe modelu informačného systému.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

48hlasov

Normovanie práce /Výsledky prenormovaní Strediska poštovej prevádzky, pôšt a doručovacích rajónov/ SPP Humenné. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Katarína Žirová; Školiteľ: Alena Andrašiová

Normovanie práce. Normy spotreby práce. Združené normy času a výpočet normy obsluhy. Analýza výslednej normy obsluhy. Výpočet dennej normy doručovacieho rajónu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

51hlasov

Výskum telekomunikačných potrieb bytových účastníkov a služieb poskytovaných zákazníckym miestom Infotel Nitra. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Peter Žibek; Školiteľ: Milan Novák

Výskum trhu v telekomunikáciách zameraného na zákaznícke miesta INFOTEL. Popis siete Infotelov v západoslovenskom regióne. Ponuka služieb Infotelu. Zhrnutie výsledkov prieskumu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

29hlasov

Ukazovatele kvality Slovenskej pošty, š.p. so zameraním na meranie doby dopravy poštových zásielok. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Zuzana Zummerová; Školiteľ: Martin Hrobák

Kvalita poštových služieb so zameraním na meranie doby dopravy vo vnútroštátnom a medzinárodnom styku.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

42hlasov

Diagnostická podpora riadenia kvality v pošte /dôchodková služba - okresný okruh/. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Lucia Zemanová; Školiteľ: Blažej Krajánek

Technologický postup u produktu dôchodková služba-okresný okruh. Diagnostika a návrh nápravných opatrení.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

40hlasov

Diagnostická podpora riadenia kvality v pošte so zameraním na "sústredené inkaso platieb obyvateľstva". (1998 | pridané 10. júna 2005)

Marián Zemančík; Školiteľ: Blažej Kajánek

Analýza procesu sústredeného inkasa platieb obyvateľstva a jeho správanie sa v konkrétnom prostredí s cieľom splniť účel diagnózy podniku.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

37hlasov

Zariadenia proti neoprávnenému použitiu vozidla. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Záborský; Školiteľ: Peter Ivánek

Zabezpečovacie zariadenia proti neoprávnenému použitiu vozidla.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

39hlasov

Finančné plánovanie ako súčasť plánovania v podniku OZ ZsRP Bratislava. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Oľga Wojčíková; Školiteľ: Jana Štofková

Zefektívnenie finančného plánovania.Výpočet finančných ukazovateľov získaných z účtovných výkazov.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

40hlasov

Problematika životného cyklu výrobku a služby. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ľuboš Vopalecký; Školiteľ: Vladimír Sucháč

Skúmanie životného cyklu výrobku a služby. Porovnávanie kriviek životných cyklov na základe vplyvov jednotlivých aspektov trhu /konkurencia, zmena veľkosti trhu, akcie, sezónnosť/.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

32hlasov

Využitie a prínos elektronizácie v mestskej hromadnej doprave. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Miloslav Vierik; Školiteľ: Jan Olszar

Využívanie elektronizácie v mestskej hromadnej doprave. Vplyv zavedenia elektronizácie na náklady a kvalitu služieb.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

36hlasov

Analýza výmeny správ a odovzdávanie riadenia. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ladislav Velební; Školiteľ: Karel Havel

Analýza odovzdávania riadenia použitím objektovo-orientovaných metód. OLDI - výmena dát po sieti. Koordinácia riadenia obsahujúca vlastný výsledok analýzy.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra leteckej dopravy KLD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

18hlasov

Analýza a perspektívy rozvoja balíkových služieb SP, š.p.. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ivana Vaňková; Školiteľ: Andrea Surová

Analýza súčasného stavu balíkových služieb poskytovaných SP, š.p.. Posúdenie ponuky balíkových služieb na slovenskom trhu. Návrh skvalitnenia balíkovej služby.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra spojov KS | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

30hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 24 | > | >>

Výsledky zoraď podľa