FPEDAS ZU Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD

Portál obsahuje 144 diplomových prác z tejto katedry.

FPEDAS ZU Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

HODNOTENIE A KONTROLA HLUKU NA AUTOBUSOVEJ ZASTÁVKE NA ULICI MOSTNÁ POD NADCHODOM (2010 | pridané 14. júna 2010)

Ing. Marián Kompan; Školiteľ: Ing. Bronislav Kováč

Cieľom mojej práce je teoreticky a prakticky zvládnuť meranie hluku v cestnej doprave, definovať základné pojmy, popísať vplyv hluku z dopravy na životné prostredie a ľudský organizmus. Uviedol som legislatívne požiadavky na meranie a hodnotenie hluku. Popísal som teoreticky merané veličiny, zvuk, hluk a faktory, ktorú majú vplyv na jeho šírenie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | INÝ VEDNÝ ODBOR » 1. Pododbor » 2. Pododbor

12hlasov

ORGANIZÁCIA DOPRAVY NA KRIŽOVATKE ULÍC ADAMA TRAJANA A BRATISLAVSKÁ CESTA I/61 V PIEŠŤANOCH (2010 | pridané 7. júna 2010)

Ing. Miroslav Kadlíček; Školiteľ: Ing. Jozef Paľo, PhD.

Cieľom mojej diplomovej práce bolo na základe vyhodnotenia smerového dopravného prieskumu navrhnúť možné opatrenia na zlepšenie organizácie dopravy na križovatke ulíc Adama Trajana a Bratislavská cesta I/61 v Piešťanoch. Nevyhnutným podkladom práce bolo vypracovanie smerového dopravného prieskumu na riešenej križovatke. Práca obsahuje tri návrhy možného riešenia organizácie dopravy.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

19hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Porovnanie technických a ekonomických ukazovateľov vznetových a zážihových motorov osobných automobilov (2006 | pridané 5. júna 2009)

Ivan Dubovec; Školiteľ: Doc. Ing. Peter Ivánek, CSc.

Posúdenie vplyvu druhu motora na technické a ekonomické ukazovatele prevádzky vzbraných typov osobných vozidiel a s ohľadom na spôsob využitia vozidiel som navrhol vhodnú alternatívu pohonu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje » Ostatné príbuzné odbory

27hlasov

Zariadenia proti neoprávnenému použitiu vozidla. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Záborský; Školiteľ: Peter Ivánek

Zabezpečovacie zariadenia proti neoprávnenému použitiu vozidla.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

39hlasov

Využitie a prínos elektronizácie v mestskej hromadnej doprave. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Miloslav Vierik; Školiteľ: Jan Olszar

Využívanie elektronizácie v mestskej hromadnej doprave. Vplyv zavedenia elektronizácie na náklady a kvalitu služieb.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

36hlasov

Ekonomický rozbor SAD š.p. Dolný Kubín. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Elena Uhríková; Školiteľ: Štefan Cisko

Analýza hospodárenia podniku. Zhodnotenie výsledkov hospodárenia za roky 1996 a 1997.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

37hlasov

Harmonizácia požiadaviek na zvislé dopravné značenie. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Slavomír Tulák; Školiteľ: I. Gajdáč

Systém vodič-vozidlo-komunikácia. Analýza vzťahov medzi jednotlivými prvkami systému.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

24hlasov

Návrh statickej dopravy vo Svite. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Petra Škovirová; Školiteľ: Jela Kušnierová

Kapacitné možnosti odstavných a parkovacích plôch na jednotlivých komunikáciach mesta Svit. Návrh nových parkovacích a odstavných plôch v danej oblasti.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

34hlasov

Optimalizácia počtu pracovníkov cestnej dopravy do roku 2002 v prostriedkoch DPMK, a.s.. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Lucia Staruchová; Školiteľ: Ľubomír Melichar

Optimalizácia počtu pracovníkov prevádky cestnej dopravy v Dopravnom podniku mesta Košice.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

18hlasov

Analýza činnosti vybraných lízingových spoločností Slovenska. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Michaela Staníčková; Školiteľ: Peter Ivánek

Analýza podstaty lízingu. Rozbor činnosti vybraných lízingových spoločností na Slovensku.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

28hlasov

Ekonomický rozbor BUS-Karpaty s.r.o. Stará Ľubovňa. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Vlasta Romanová; Školiteľ: Štefan Cisko

Ekonomický rozbor činnosti dopravného podniku.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

31hlasov

Možnosti znižovania nákladovosti MHD v Žiline. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Lívia Portašíková; Školiteľ: Albín Stanek

Znižovanie nákladovosti mestskej hromadnej dopravy v Žiline.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

27hlasov

Analýza nákladov a tržieb v pravidelnej osobnej doprave v SAD Trebišov. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Maroš Porhinčák; Školiteľ: Jozef Torba

Analýza nákladov a tržieb v pravidelnej autobusovej doprave v SAD Trebišov.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

34hlasov

Vyhodnotenie efektívnosti zavedenia systému EM-test v mestskej a prímestskej doprave SAD Bardejov, š.p.. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ľuboš Popjak; Školiteľ: Jozef Královenský

Vyhodnotenie efektívnosti zavedenia EM-testu v mestskej a prímestskej doprave SAD Bardejov.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

30hlasov

Kalkulácia ceny v medzinárodnej cestnej doprave z hľadiska firmy MOLITORIS TRANS, s.r.o.. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Marek Planeta; Školiteľ: Štefan Liščák

Kalkulácia ceny v medzinárodnej cestnej doprave z hľadiska firmy MOLITORIS-TRANS s.r.o.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

20hlasov

Návrh novej organizácie a riadenia dopravy centra mesta Považská Bystrica. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ľubomíra Paščenková; Školiteľ: T. Hollarek

Okamžité a výhľadové riešenie organizácie dopravy v centre mesta Považská Bystrica. Statická doprava. Ekonomická náročnosť navrhovaných riešení.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

27hlasov

Vplyv voľby tranzitného systému na ekonomiku dopravnej firmy. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ingrid Ozaniaková; Školiteľ: Ladislav Březina

Analýza tranzitných systémov používaných v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

18hlasov

Posúdenie úrovne prekladiska kombinovanej dopravy v Žiline vo vzťahu k Európskym normám kvality. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Marek Novotný; Školiteľ: Marián Šulgan

Posúdenie úrovne prekladiska kombinovanej dopravy vo vzťahu k európskym normám kvality.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

32hlasov

Návrh dopravného ihriska pre cyklistov v Žiline na sídlisku Solinky. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Oľga Medvecká; Školiteľ: Stanislav Tabaček

Návrh detského dopravného ihriska pre cyklistov na sídlisku Solinky v Žiline. Simulácia rôznych druhov dopravných situácii. Vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

26hlasov

Trvalá zmena organizácie dopravy v priestore ulíc Šancová, Legionárska, Krížna a na k ním priľahlých križovatkách Račianska - Mýtna, križovatka Legionárska - Krížna, Trnavské mýto. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Jozef Marek; Školiteľ: Tomáš Hollarek

Zjednodušenie organizácie dopravy na Legionárskej a Krížnej ulici. Nové riešenie križovatiek.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra cestnej a mestskej dopravy KCMD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

23hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > | >>

Výsledky zoraď podľa