sme.sk
 

FPEDAS ZU Katedra vodnej dopravy KVD

Portál obsahuje 21 diplomových prác z tejto katedry.

FPEDAS ZU Katedra vodnej dopravy KVD

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

PROPULZNÉ SYSTÉMY VO VÝTLAČNEJ PLAVBE (2007 | pridané 28. mája 2012)

Stanislav Mika; Školiteľ: Ing. Peter Piala

Analýza v súčasnosti používaných pohonov plavidiel vo výtlačnej plavbe. Rozdelenie a popis používaných druhov motorov, zariadení na prenos energie a propulzorov. Vyhodnotenie účinností porovnávaných variantov a odporučenie možnosti ich použitia pre jednotlivé kategórie lodí.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Algebra a teória čísel

5hlasov

Ekonomika lodných prepráv s využitím Tisy. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Andrea Sedliakova; Školiteľ: Ján Maráček

Význam splavňovania východoslovenských riek s ich následným prepojením na rieku Tisu. Analýza možností vytvorenia prístavov na východoslovenských vodných tokoch s konkretizáciou prístavu v Strede nad Bodrogom. Zodnotenie ekonomických aspektov.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

20hlasov

Možnosti plavebného využitia Tisy. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ivan Rodina; Školiteľ: Maráček

Problematika východoslovenských riek a ich využitie pre plavbu. Medzinárodné právne aspekty plavby po rieke Tise. Návrh lokalizácie a územno-technické riešenie prístavu na východnom Slovensku.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

26hlasov

Systém riadenia kvality v plavebnej spoločnosti. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Marek Považan; Školiteľ: Sosedová

Komplexné riadenie kvality v plavebnej spoločnosti.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

31hlasov

Prístav Sereď- jeho zázemie a dopravné napojenie. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Iveta Potocká; Školiteľ: Fulmeková

Špecifikácia predpokladanej skladby prekladaného tovaru. Návrh prekládkových technológií. Výpočet predpokladanej ročnej kapacity prístavu Sereď. Dopravné napojenia prístavu Sereď.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

33hlasov

Informačný a rezervačný systém lodnej osobnej dopravy. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Ľubomír Plesnivý; Školiteľ: Miroslav Gerhát

Návrh informačného a rezervačného systému pre distribúciu lodnej osobnej dopravy v Bratislave na základe prepojenia doterajšieho systému ARGOS s internetovou sieťou.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

27hlasov

Plavebné nehody a ich prevencia. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Stanislav Maruňák; Školiteľ: František Holiš

Popis platných predpisov a postup pri hlásení, vyšetrovaní a dokumentácií nehôd riečnych plavidiel. Analýza príčin plavebnej nehodovosti a jej ekonomické dopady. Návrh opatrení pre znižovanie následkov nehodovosti.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

40hlasov

Lodná preprava chemických látok. (1998 | pridané 10. júna 2005)

Martin Košsa; Školiteľ: Schlessinger

Využitie vodnej dopravy na Slovensku a v zahraničí na prepravu nebezpečných chemických nákladov. Rozbor predpisov ADNR platných pre prepravu a manipuláciu s vybranými chemickými látkami.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

30hlasov

Hodnotenie rentability prevádzky remorkéra. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Ondrej Zafka; Školiteľ: Pavel Sochor

Metóda sledovania a prepočítavania nákladov a tržieb medzi jednotlivými plavidlami remorkéra.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

27hlasov

Prístav Sereď - možnosti riešenia a využívania. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Zuzana Šebáková; Školiteľ: Pavol Žarnay

Popis pozície prístavu Sereď. Špecifikácia predpokladanej skladby prekladaného tovaru. Prekládkové technológie a zariadenia. Ročná kapacita prekládky a dopravné napojenie. Ekonomický efekt zo zriadenia prístavu.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

20hlasov

Možnosti zrýchlenia prekládky kontajnerov a stabilita plavidiel pri ich preprave. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Júlia Perichtová; Školiteľ: Peter Patek

Možnosti zrýchlenia vybavovania kontajnerových lodí na prekladiskách. Podmienky stability kontajnerových lodí.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

28hlasov

Porovnanie variantov plavebného prepojenia Dunaj - Odra. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Pavol Ovečka; Školiteľ: Jaroslav Kubec

Technicko ekonomická štúdia plavebného prepojenia Dunaj-Odra. Porovn nie a zhodnotenie viacerých variantov riešenia.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

14hlasov

Nová koncepcia prístavného dopravného uzla v Bratislave. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Jaromír Orgoník; Školiteľ: Roman Hladný

Koncepcia územnej transformácie prístavu Bratislava. Výstavba Centra prepravy tovarov v Bratislave Pálenisku. Zhodnotenie navrhovanej koncepcie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

20hlasov

Konkurenčné prostredie lodnej osobnej dopravy Slovenskej republiky. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Martina Kupčáková; Školiteľ: Peter Tužinský

Konkurenčné prostredie lodnej osobnej dopravy. Konkurenčné plavebné spločnosti z pohľadu divízie LOD, Bratislava. Optimálne smery a riešenie minimalizácie konkurencie v oblassti lodnej osobnej dopravy.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

15hlasov

Diagnostika a opravy podhladinových častí plavidiel bez dokovania. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Martin Kovár; Školiteľ: Pavol Kevický

Poškodenia podhladinovej časti plavidla. Diagnostika a oprava poškodení podhladinových častí plavidiel bez dokovania. Problematika pobytu pod vodou.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

12hlasov

Perspektívy rozvoja cestovnej kancelárie a.s. SPaP. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Martina Kostková; Školiteľ: Tužinský

Perpektívy rozvoja cestovnej kancelárie a.s. SPaP ako dcérskej spoločnosti. Popis pozície divízie Lodná osobná doprava. Založenie cestovnej kancelárie. Ekonomické hodnotenie navrhnutého riešenia.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

14hlasov

Prístavná poloha pre vykládku vozňov. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Dalibor Kavalier; Školiteľ: Jiří Duben

Návrh prístavnej polohy na preklad sypkých, voľne ložených tovarov. Výpočet ekonomickej efektívnosti navrhnutého zariadenia.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

15hlasov

Transformácia a rozvoj podnikateľských aktivít v prístave Bratislava. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Radovan Gális; Školiteľ: Milan Záležák

Riešenie územného usporiadania Prístavu Bratislava v rámci zámerov schválenej urbanistickej štúdie. Finančné zdroje. Kapacitné možnosti. Zmeny organizácie riadenia prekladnej činnosti a jej zefektívnenie.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

16hlasov

Modelový projekt riečneho prístavu. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Zuzana Betáková; Školiteľ: Jana Novomeská

Modelový projekt riešenia prístavu. Geologické a pracovné podmienky. Umiestnenie základných technických prostriedkov.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

20hlasov

Návrh diagnostického pracoviska malých plavidiel. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Marek Benček; Školiteľ: Pavol Kevický

Návrh diagnostického pracoviska malých vozidiel. Prehľad skúšobných metód používaných pri diagnostike plavidiel. Dispozičný návrh pracoviska.

Žilinská univerzita » Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov » Katedra vodnej dopravy KVD | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

10hlasov

<< | < | 1 | 2 | > | >>

Výsledky zoraď podľa