diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied

Fakulta prírodných vied ZU

Portál obsahuje 7 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

Levočské tlače 17.storočia vo fonde Slovenskej národnej knižnice a ich majitelia (2008 | pridané 2. októbra 2012)

Zuzana Mišovičová; Školiteľ: Mgr. Helena Saktorová, PhD

Práca prináša analýzu majiteľov, obsahový rozbor a bibliografický súpis levočských tlačí 17. storočia nachádzajúcich sa vo fonde Slovenskej národnej knižnice. Diplomová práca okrem toho obsahuje krátky prehľad dejín kníhtlače na Slovensku a v Levoči, a biografické údaje o autoroch.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Knižničná a informačná veda

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Virálny marketing v praxi - Stanica Žilina Záriečie (2009 | pridané 20. mája 2009)

Dušan Dobiaš; Školiteľ: Mgr. art. Martin Mistrík

Bakalárska práca o novom marketingovom fenoméne - o jeho virálnej odnoži. Popisuje podstatu, princípu fungovania a na reálnom príklade ilustruje, ako postupovať pri realizácii virálnej kampane.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | SPOLOČENSKÉ VEDY » Masová komunikácia, knižničná a informačná veda » Ostatné príbuzné odbory

29hlasov Dostupný celý text práce: WEB

World music na Slovensku (2007 | pridané 31. mája 2007)

Katarína Hoštáková; Školiteľ: PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

Diplomová práca je zameraná na world music na Slovensku. Jej cieľom je zmapovanie slovenskej hudobnej scény v oblasti hudobného štýlu world music. Ponúka pohľad na jednotlivé skupiny a hudobníkov venujúcim sa tomuto štýlu. Jej snahou je zároveň poukázať na médiá, ktoré sa venujú alebo venovali world music. Vyzdvihujem niektoré časopisy, televízne a rozhlasové relácie.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra hudby KHU | HUMANITNÉ VEDY » Vedy o umení » Teória a dejiny hudby

39hlasov

Fyzika v bežnom živote (Domácnosť) (2007 | pridané 28. mája 2007)

Mária Štefáneková; Školiteľ: PaedDr.Ľubomír Konrád

Fyzikálne javy, ktoré nás obklopujú v každodennom živote, môžu byť významným motivačným východiskom pre vyučovanie fyziky, zvlášť pri nižšom záujme žiakov základných a stredných škôl o fyziku. Táto diplomová práca má pomôcť zakomponovať skúsenosti z každodenného života do vyučovania fyziky.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra fyzikálnych vied KFV | PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Teória vyučovania fyziky

46hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Nedostatky internetu (2005 | pridané 20. marca 2007)

Milan Svec; Školiteľ: Ing. Martin Adamek

Cieľom tejto práce, je poskytnúť bežnému užívateľovi náhľad na nedostatky, ktoré úzko participujú s internetom ako komunikačným médiom. Sú vykreslené, v podobe histórie vývoja internetu, po užívaných štandardoch a jeho vnútornej štruktúre, aby pri pojednávaní o ďalších nedostatkoch, bolo možné získať, objektívnejší pohľad na danú problematiku a to aj v zmysle kontextu a časového sledu udalostí.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra knižnično-informačných vied a didaktiky informatiky KKIV | PRÍRODNÉ VEDY

39hlasov

Vývoj algoritmického myslenia a použitie v učebných osnovách informatiky (2005 | pridané 26. apríla 2005)

Kavecká Lucia; Školiteľ: RNDr. Lýdia Králiková

Témou mojej diplomovej práce je algoritmické myslenie, jeho vývoj a možnosti uplatnenia týchto poznatkov v pedagogickej praxi. S algoritmami sa každý človek stretáva už od ranného detstva, aj keď si ešte vôbec neuvedomuje, čo algoritmus je. Vníma ho len ako nejaký postup, ktorý po dodržaní vedie k cieľu.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky KAGD | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Teória vyučovania matematiky

47hlasov

Stavebnica Lego Dacta a jej využitie na školách (2005 | pridané 26. apríla 2005)

Ján Talla; Školiteľ: RNDr. Lýdia Králiková

V prvej kapitole sa zameriavam na históriu a rozdelenie učební Lego Dacta, ako aj na formy a postupy, ktoré sa uplatňujú na vyučovacích hodinách pri použití tejto stavebnice. Druhá kapitola sa zaoberá postupným zoznamovaním sa s jednotlivými časťami Lego Dacty.

Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky KAGD | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Teória vyučovania matematiky

49hlasov

Výsledky zoraď podľa