diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky

Fakulta riadenia a informatiky ZU

Portál obsahuje 259 diplomových prác z tejto fakulty.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 13 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Kryptografické zariadenie vo forme mobilného telefónu (2011 | pridané 23. júna 2011)

Matej Kurpel; Školiteľ: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou softvérového vybavenia poskytujúceho kryptografické služby mobilného telefónu počítačovým aplikáciám prostredníctvom štandardizovaného rozhrania. Popísané sú procesy šifrovania, digitálneho podpisu a systém dôvery v PKI. Výsledkom práce je okrem PKCS#11 modulu pre PC aplikácia vyvinutá v jazyku C# .NET umožňujúca použitie mobilného zariadenia bežiaceho pod mobilným operačným systémom Windows dostupného z PC v úlohe kryptografického tokenu.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra softvérových technológií KST | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Ostatné príbuzné odbory

8hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Rozpoznavanie objektov v obraze v obuvnickom priemysle (2000 | pridané 18. apríla 2010)

Radovan Grznarik; Školiteľ: Ing. Peter Lauro

Predložená diplomová práca sa zaoberá možnosťou uplatnenia techník používaných v počítačovom videní v obuvníckom priemysle. Úvodné kapitoly vysvetľujú základy počítačového videnia, ďalšie sú zamerané na praktickú aplikáciu algoritmov. Bola taktiež uskutočnená sada experimentov z hľadiska aplikačného uplatnenia navrhnutých metód v obuvníckej praxi.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Počítačové inžinierstvo

18hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Vývoj internátneho portálu (2009 | pridané 11. októbra 2009)

Matej Kurpel; Školiteľ: Ing. Pavel Segeč, PhD

Táto práca rozoberá problematiku návrhu a implementácie funkcií webovej aplikácie – internátneho portálu pre potreby Internet Klubu, ubytovacích a stravovacích zariadení Žilinskej univerzity a študentov ubytovaných na internátoch Žilinskej univerzity.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

24hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Systém pre distribuované spracovanie výpočtovo náročných úloh (2007 | pridané 22. októbra 2007)

Peter Valjašek; Školiteľ: Ing. Penka Martincová, PhD.

Predkladaná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému pre distribuované spracovanie výpočtovo náročných úloh s využitím mobilných agentov v Jave. Jej cieľom bolo navrhnúť systém, ktorý je flexibilný, škálovatelný, odolný voči výpadkom a nezávislý na platforme.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informatiky KI | TECHNICKÉ VEDY » Informačné a komunikačné technológie » Informačné systémy

37hlasov Dostupný celý text práce: PDF

QoS architecture design in IP telephony (2007 | pridané 2. októbra 2007)

Ing. Peter Smítka; Školiteľ: Pavel Segeč, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá QoS sieťovými mechanizmami na zabezpečenie kvality IP telefónnych hovorov v zmiešaných sieťach. Popisuje možnosti zabezpečenia, ich praktickú konfiguráciu a taktiež testuje ich účinnosť na testovacej sieti zostavenej v laboratóriu.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

36hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Modelovanie výstupnej pamäte systému VoIP (Voice over Internet Protocol) (2000 | pridané 29. júna 2007)

Marek Repčík; Školiteľ: Doc. Ing. Martin Klimo, CSc.

V tejto práci sa pokúšam opísať aspekty týkajúce sa sietí, sieťových prenosov atď. V práci uvažujem dva druhy vstupných tokov. Prvý je Poissonov a druhý tzv. MMPP (Markov modulated Poisson Process) vstupný tok generovaný ON-OFF zdrojom.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra matematických metód KMM | PRÍRODNÉ VEDY » Matematické vedy » Aplikovaná matematika (aj pre technické vedy)

36hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Tvorivosť ako faktor tvorby inovácií v podniku (2007 | pridané 13. júna 2007)

Jana Kováčová; Školiteľ: Doc. Ing. Jozef Vodák, Phd.

Diplomová práca je zameraná na analýzu tvorivostného potenciálu vybraného podniku ako hlavného faktora produkcie inovácií. Výsledkom práce sú navrhnuté tvorivé postupy zvyšujúce tento potenciál a tvoriace podmienky pre zlepšenie súčasného stavu.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra manažérskych teórií KMNT | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ostatné spoločenské vedy » Manažment

43hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Algoritmy výpočtu najkratších ciest v koľajovej doprave (2006 | pridané 28. mája 2007)

Peter Jankovič; Školiteľ: Doc. Mgr. Valent Klima, CSc

Predkladaná práca sa zaoberá metódami výpočtu najkratšej jazdnej cesty pre vlak. Spôsob modelovania koľajiska je hranovo ohodnoteným neorientovaným grafom, ktorého hrany predstavujú koľaje a vrcholy spojenia medzi koľajami.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra dopravných sietí KDS | INÝ VEDNÝ ODBOR

52hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza algoritmov pre vytváranie fuzzy pravidiel (2006 | pridané 10. januára 2007)

Ján Boháčik; Školiteľ: doc. Ing. Vitaly Levashenko, PhD.

Riešenie problému vytvárania fuzzy pravidiel z databáz. Podrobný rozbor dvoch algoritmov na vytváranie fuzzy pravidiel pre klasický fuzzy klasifikačný problém. Predloženie dvoch modifikácií. Porovnanie klasifikačnej presnosti algoritmov na zvolených databázach.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informatiky KI | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

42hlasov

Evoločný vývoj topológie neurónovej siete (1997 | pridané 31. augusta 2005)

Stanislav Kuchar; Školiteľ: Ing. Richard Vanek

Diplomová práca sa zaoberá genetickými algoritmami ako možným prístupom na hľadanie topológie neurónovej siete riešiacej konkrétny problém. Skúma možnosť použitia jazyka G2L-systémy na kódovanie vrstevnatej neurónovej siete v genetickom algoritme.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

38hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Aplikácia štatistickej analýzy v riadení kvality v ELVIN, s.r.o. Rabča. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Roman Žulko; Školiteľ: Jaroslav Král

Aplikácia nástrojov a metód štatistickej analýzy pri riešení problému kvality v s.r.o. ELVIN.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

43hlasov

Lokálna počítačová sieť firmy OTF VVZ, s.r.o. Nižná. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Dušan Žuffa; Školiteľ: Vladimír Fedorák

Problematika počítačových sietí všeobecne. Počítačová sie? OTF VVZ, s.r.o. Nižná jej analýza a zhodnotenie. Návrh technického zabezpečenia lokálnej počítačovej siete v OTF. Zlepšenie komunikácie na oddelení MTZ.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

49hlasov

Hodnotenie priepustnosti dátových spojov. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Katarína. Žideková; Školiteľ: Ivan Hanuliak

Hodnotenie priepustnosti dátových spojov počítačovej siete Stredoslovenských energetických závodov, š.p. Žilina.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

32hlasov

Implementácia a program pre integráciu multimediálnych prvkov prenosu hlasu do čerpacieho stroja MPO 98 pre riadici systém čerpacej stanice TMS 20. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Juraj Žiak; Školiteľ: Ladislav Skýva

Koncept a vhodné rozhranie pre integráciu hovorového zariadenia prostredníctvom Intranet-Telefonie medzi čerpacími stojanmi a pokladňou

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra technickej kybernetiky KTK | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

39hlasov

Multimediálne konferencie - technické a programové prostriedky. (1999 | pridané 19. mája 2005)

ANDREA Zlehovcová; Školiteľ: Ľudovít Mikuš

Popis a porovnanie technológie a štandardov používaných pri multimediálnych konferenciách. Počítačové siete umožňujúce multimediálne konferencie. Programové a technické prostriedky zabezpečujúce multimediálne aplikácie.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

41hlasov

Opakovač so selektívnou voľbou pre fónickú prevádzku v pásme CB (27 MHz). (1999 | pridané 19. mája 2005)

Ján Zahradník; Školiteľ: Juraj Miček

Projekt elektronickej konštrukcie pre zvýšenie komfortu fónickej prevádzky v občianskom pásme CB (27 MHz). Overenie funkčnosti opakovačov na prototype.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra technickej kybernetiky KTK | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

49hlasov

Intranet Fakulty riadenia a informatiky. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Michal Zábovský; Školiteľ: Karol Matiaško

Implementácia systému zasielania správ ako súčasti intranetu Fakulty riadenia a informatiky. Programové vybavenie pre tvorbu intranet aplikácií.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informatiky KI | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

45hlasov

Jednoduchý kompilátor pre Mealyho automat. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Igor Wiesenganger; Školiteľ: Miroslav Benedikovič

Popis programu jednoduchého kompilátora umožňujúceho preložiť zdrojový text popisujúci Mealyho automat a zobraziť jednoduchú grafickú interpreatáciu automatu.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

46hlasov

Kompilátor objektového dotazovacieho jazyka. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Vladimír Vydra; Školiteľ: Karol Matiaško

Návrh kompilátora pre definovanie objektov VSQL prostredí s následnou transformáciou do klasického RDBS.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

33hlasov

Systém modelovania a tvorby dátových skladov. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Ľuboš Vnuk; Školiteľ: Karol Matiaško

Definícia technológie OLAP a datových skladov. Popis používaných technológií. Projekt datového skladu pre podporu rozhodovania v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Dátová pumpa a používateľské rozhranie v MOLAP prostredí Speedware Media Professional. Algoritmus na prečisťovanie a kategorizáciu textových dát.

Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informatiky KI | TECHNICKÉ VEDY » Automatizácia a riadenie

41hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 13 | > | >>

Výsledky zoraď podľa