diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva

Fakulta špeciálneho inžinierstva ZU

Portál obsahuje 13 diplomových prác z tejto fakulty.

Výsledky zoraď podľa

VYUŽITIE SBS PRI ZAISTENÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA OSÔB VO VYBRANÝCH LYŽIARSKYCH STREDISKÁCH (2011 | pridané 14. novembra 2011)

Petra Kolenčiaková; Školiteľ: Ing. Kamil Boc PhD.

Diplomová práca sumarizuje informácie európskeho charakteru týkajúce sa zabezpečovania lyžiarskych tratí a trás s vyuţitím bezpečnostných zložiek.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

8hlasov

Bezpečnostné riziká v školskom prostredí (2010 | pridané 31. augusta 2010)

Janko Anonym; Školiteľ: Mgr. Valéria Moricová

Vzrastajúca miera agresivity na školách predstavuje v súčastnosti vážny problém. Vznikol dokonca fenomén ozbrojených školských útokov, ktoré predstavujú špecifické riziko. Práca sa zaoberá analýzou konkrétnych prípadov útokov na školách. Charakterizuje priebeh útokov, ich príčiny a motivácie páchateľov.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

9hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Ochrana prvku kritickej infraštruktúry SR pred teroristickými útokmi s možnosťou využitia NVS (2010 | pridané 16. júna 2010)

Ivan Juríček; Školiteľ: plk. v.z. Ing. Štefan Jangl, PhD.

Kritická infraštruktúra je pomerne mladý termín. Zahŕňa všetku infraštruktúru, ktorej narušenie alebo zničenie by malo na chod štátu vážny dopad. Je preto prirodzené, že jej ochrane pred terorizmom je potrebné venovať väčšiu pozornosť, nakoľko kritická infraštruktúra predstavuje pre teroristov lákavý cieľ.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Súdne inžinierstvo

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Technické prostriedky ochrany vojenských konvojov pred útokmi NVS (2010 | pridané 16. júna 2010)

Ivan Juríček; Školiteľ: plk. v.z. Ing. Štefan Jangl, PhD.

Súčasná vojensko-politická situácia vo svete je čoraz viac význačná nekonvenčnými spôsobmi boja a najmä štýlom vedenia vojny, ktorý dostal prívlastok „asymetrický“. Asymetria spočíva v rozdielnosti taktiky i stratégie vedenia boja a taktiež prostriedkami, ktoré na splnenie svojich cieľov jednotlivé strany používajú.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Súdne inžinierstvo

12hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Možnosti využitia finančno-ekonomickej analýzy firmy pri odhaľovaní rizík podnikania (2008 | pridané 5. mája 2008)

Peter Lutišan; Školiteľ: RSDr. Ľudovít Németh

Peter Lutišan: Možnosti finančno-ekonomickej analýzy firmy pri odhaľovaní rizík podnikania. [diplomová práca]. Žilinská Univerzita v Žiline. Fakulta Špeciálneho Inžinierstva, Katedra krízového manažmentu. Vedúci diplomovej práce: RSDr. Ľudovít Németh, Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier v odbore občianska bezpečnosť. Žilina: FŠI ŽU, 53 s.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Finančný manažment

23hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Definovanie nových vývojových trendov v elektronickej zabezpečovacej signalizácií. (2005 | pridané 29. decembra 2007)

Bc.Ladislav Forgáč; Školiteľ: Ing.Zoltán Cséfalvay

Obsahom a cieľom mojej práce je oboznámiť sa s novými trendami zabezpečovacej signalizácie. Práca pozostáva zo štyroch častí. V prvej časti poukazujem na súčasný stav problematiky, venujem sa všeobecným pojmom a druhom zabezpečovacích systémoch. V druhej časti poukazujem na nedostatky v súčasnosti používaných systémoch.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ochrana osôb a majetku

25hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Úloha logistického centra pri zvyšovaní výkonnosti cestnej dopravy v územnom celku (2007 | pridané 28. júla 2007)

Martina Barčiaková; Školiteľ: Ing. Eva Sventeková, PhD

V diplomovej práci som spracovala problematiku návrhu logistického centra v regióne, jeho úlohy a možné využitie. V prvej časti som charakterizovala logistické centrum ako podnik. Druhú časť som venovala výkonnosti cestnej dopravy a úlohe logistického centra pri jej zvyšovaní. V tretej časti som sa sústredila na prieskum záujmu o centrum.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Iná katedra | TECHNICKÉ VEDY » Doprava a spoje

46hlasov Dostupný celý text práce: DOC

Riadenie podnikových rizík pri implementácii eura (2007 | pridané 23. júna 2007)

Marek Hrdý; Školiteľ: doc. Ing. Jozef Kľučka, CSc.

Práca je koncipovaná ako teoreticko- praktická štúdia o riadení podnikových rizík pri implementácií eura. Autor sa zameriava na charakteristiku projektových rizík, identifikuje podnikové riziká späté s implementáciou eura a navrhuje stratégie ich eliminácie. Tiež sa zameriava sa na riadenie projektu implementácie eura.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Ekonomické vedy a manažment » Ekonomika a manažment podniku

55hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Príprava detí na zvládanie krízových situácií (2007 | pridané 14. júna 2007)

Eva Čerňanská; Školiteľ: RSDr. Mgr. Vladimír Míka, PhD

Diplomová práca sa zaoberá problematikou vzdelávania a prípravy detí na pravdepodobné krízové situácie. Obsahuje stručný popis systému vzdelávania obyvateľov na civilnú ochranu v SR a analýzu súčasného stavu prípravy žiakov. Cieľom práce bolo poukázať na dôležitosť prípravy detí. Súčasťou práce sú návrhy na zlepšenie systému vzdelávania a prípravy žiakov základných škôl na krízové situácie.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo

59hlasov Dostupný celý text práce: PDF

Analýza informačných systémov civilnej ochrany v Žilinskom kraji (2007 | pridané 7. júna 2007)

Ing. Michal Tencer; Školiteľ: Ing. Vladislav Kašpar, PhD.

Diplomová práca sa zaoberá analýzou informačného systému civilnej ochrany Slovenskej republiky, ktorú tvorí hlásna a informačná služba. V jednotlivých kapitolách sú riešené organizačné, technické, technologické a softwarové riešenia. Výsledkom diplomovej práce je analýza týchto prostriedkov na území Žilinského kraja a jeho špecifík.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | SPOLOČENSKÉ VEDY » Bezpečnostné služby, obrana a vojenstvo » Ostatné príbuzné odbory

49hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Počítačová kriminalita na Slovensku (2007 | pridané 30. mája 2007)

Bc. Martin Choleva; Školiteľ: Ing.František Kaluža

Práca sa zaoberá analýzou počítačovej kriminality na Slovensku a vo svete. Prezentuje spôsoby páchania počítačovej trestnej činnosti, konkrétne prípady bezpečnostných incidentov a právne normy a predpisy riešiace problematiku počítačovej kriminality.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra bezpečnostného manažmentu KBM | INÝ VEDNÝ ODBOR

49hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (2006 | pridané 25. februára 2007)

Tomáš Mravec; Školiteľ: doc. ing. Miroslav Tomek, Phd.

Vo svojej práci sa venujem preprave nebezpečných vecí po cestných komunikáciách. Snažím sa popísať podmienky uskutočňovania prepravy nebezpečných vecí a zdôrazniť potrebu kvalitného a účinného systému prípravy osôb zúčastnených na prepravnom procese. Taktiež sa venujem otázke povinnej výbavy vozidiel, jej nedostatkom, t.j. absencie jednotlivých súčastí povinnej výbavy.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Iná katedra | PRÍRODNÉ VEDY

41hlasov

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) a jej uplatnenie v podmienkach žilinského kraja (2005 | pridané 30. mája 2005)

Ing. Michal Šutek; Školiteľ: Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Práca je koncipovaná ako teoreticko – praktická štúdia cestnej prepravy nebezpečných vecí vo všeobecnosti a s konkrétnou aplikáciou na špecifické podmienky Žilinského kraja. V teoretickom rozpracovaní tejto problematiky sa autor zameriava na vymedzenie podstaty Dohody ADR s kľúčovým dôrazom na objasnenie (popis) existujúceho systému školenia osôb zúčastnených na preprave nebezpečných vecí.

Žilinská univerzita » Fakulta špeciálneho inžinierstva » Katedra krízového manažmentu KKM | INÝ VEDNÝ ODBOR

43hlasov Dostupný celý text práce: ZIP

Výsledky zoraď podľa