Stavebná fakulta ZU

Portál obsahuje 286 diplomových prác z tejto fakulty.

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 15 | > | >>

Výsledky zoraď podľa

Využitie blokovej aerotriangulácie v praxi (2004 | pridané 7. októbra 2007)

Ing. Jozef Dobias; Školiteľ: Prof. Ing. Ladislav Bitterer, CSc.

Princíp blokovej automatickej aerotriangulácie (BAAT). Prípravné práce BAAT: prednáletová signalizácia a určenie priestorovej polohy vlícovacích bodov,snímkovanie, skenovanie snímok, úpravy rastrových súborov.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Ostatné technické vedy » Geodézia a kartografia

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

204 - Most na diaľnici D1 Galanovec v km 1,584 (2007 | pridané 11. júna 2007)

Bc. Jaroslav ADAMEC; Školiteľ: Doc. Martin Moravčík, PhD.

Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť tri variantné riešenia premostenia diaľnice D1 Ladce - Sverepec ponad údolie. Prvým variantom je návrh predpätej komorovej mostnej konštrukcie budovanej systémom letmej betonáže, druhým je návrh mostnej konštrukcie zo segmentových prefabrikátov a tretím je návrh predpätej komorovej mostnej konštrukcie budovanej na podpernej skruži. Každé z variantných riešení obsahuje dispozičné a konštrukčné riešenie vo forme výkresovej dokumentácie, predbežný statický výpočet riešenej konštrukcie, prvý variant obsahuje aj podrobný statický výpočet, a technickú správu, ktorej súčasťou je popis mostného objektu a technologický postup výstavby.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra stavebných konštrukcií a mostov KSKM | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo » Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

49hlasov Dostupný celý text práce: RAR

Testy funkcií univerzálnej meracej stanice TC 1700 LEICA. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Vladimír Žiak; Školiteľ: Anna Seidlová

Testy merania a preverenie funkcií meracej stanice LEICA TC 1700 v teréne.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

45hlasov

Zameranie žeriavovej dráhy pred a po rekonštrukcii. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Miroslav Žatkulák; Školiteľ: Lev Švárny

Geodetické zameranie parametrov dráhy žeriava pred a po rekonštrukcii.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

34hlasov

Analýza presnosti metodík výpočtu hluku od cestnej dopravy v podmienkach SR. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Igor Zaťko; Školiteľ: Martin Decký

Monitoring hlukových pomerov v záujmových lokalitách mesta Žiliny v blízkosti cestných komunikácií. Porovnanie nameraných hodnôt ekvivalentnej hladiny hluku s vypočítanými hodnotami výpočtových programov. Analýza presnosti metodík výpočtu hluku od cestnej dopravy.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra cestného staviteľstva KCS | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

45hlasov

Štúdia diaľnice D18 v úseku Kysucké Nové Mesto - Čadca. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Peter Weber; Školiteľ: Martin Decký

Posúdenie dvoch alternatív trasy diaľnice D 18 v úseku Kysucké Nové Mesto - Čadca.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra cestného staviteľstva KCS | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

33hlasov

Vplyv zmeny zrnitosti zmesi kameniva a obsahu asfaltu na charakteristiky asfaltovej zmesi. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Marek Vrobel; Školiteľ: Jozef Komačka

Vplyv zmeny zrnitosti kameniva a obsahu asfaltu na charakteristiky asfaltovej zmesi. Porovnanie skutočných a vypočítaných fyzikálno-mechanických vlastností zmesi.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra cestného staviteľstva KCS | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

43hlasov

Vypracované podklady pre oddelenie intravilánu od extravilánu v katastrálnom území Liptovské Sliače pre ISKN. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Rudolf Vorek; Školiteľ: Zdenka Šeďová

Geodetické podklady pre vytvorenie novej hranice obce Liptovské Sliače.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

36hlasov

Rekonštrukcia železničnej stanice Brunovce a priľahlých traťových úsekov na úroveň modernizácie. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Miloš Velčický; Školiteľ: René Rothmeier

Návrh rekonštrukcie železničnej stanice. Technická správa. Popis situácie. Pozdĺžny a priečne profily a finančné zhodnotenie návrhu.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra železničného stav. a traťového hosp. KŽSTH | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

34hlasov

Návrh zmesi podkladovej vrstvy stmelenej cementom. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Pavol Vadkerty; Školiteľ: P. Paučiak

Návrh podkladovej vrstvy stmelenej cementom.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra cestného staviteľstva KCS | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

27hlasov

Návrh na rekonštrukciu výhybkového rozvetvenia košického zhlavia v železničnej stanici Spišská Nová Ves. Zvýšenie traťovej rýchlosti na v = 120 km/h. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Miloš Unger; Školiteľ: Alois Vlach

Návrh rekonštrukcie výhybkového košického zhlavia v troch variantoch. Návrh na zvýšenie rýchlosti. Technologický postup prác. Sanácia podvalového podložia. Systém odvodnenia zhlavia.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra železničného stav. a traťového hosp. KŽSTH | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

27hlasov

Zameranie a výpočet parametrov oblúka na trati Čadca - Skalité. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Jozef Taliga; Školiteľ: Jaroslav Šíma

Zameranie starého stavu parametrov oblúka na trati Čadca-Skalité a návrh nového stavu parametrov oblúka podľa novej STN 73 63 60.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

35hlasov

Návrh sanácie mosta cez rieku Čerňanka vo Svrčinovci na ceste I/11 v km 408,487. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Iveta Špániková; Školiteľ: Katarína Šlopková

Posúdenie súčasného stavu mostného objektu. Prieskum mostnej konštrukcie. Stanovenie najdôležitejších charketeristík materiálov a diagnostika opotrebovania. Návrh sanácie mosta na základe urobenej analýzy.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra cestného staviteľstva KCS | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

35hlasov

Vyhotovenie účelovej mapy povrchového lomu Veľké Rovné. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Adrián Šovčík; Školiteľ: Anna Kurimská

Vyhotovenie účelovej mapy. Vytyčovací výkres priečnych profilov. Zobrazenie priečneho rezu terénom v danom profile.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

29hlasov

Rekonštrukcia dvojkoľajnej trate v úseku Bytča - Dolný Hričov pre rýchlosť v = 140 km/hod., vrátane návrhu konštrukcie podvalového podložia. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Miroslava Škorvánková; Školiteľ: Libor Ižvolt

Návrh rekonštrukcie dvojkoľajnej trate . Vypracovanie situácie staníc a traťového úseku. Pozdĺžny profil. Vzorové priečne rezy.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra železničného stav. a traťového hosp. KŽSTH | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

28hlasov

Návrh rekonštrukcie železničnej stanice Leopoldov v nádväznosti na zvyšovanie rýchlosti na traťovom úseku Bratislava - Nové Mesto na Váhom na v =140 km/h. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Katarína Šipláková; Školiteľ: Jozef Vangel

Rekonštrukcia železničnej stanice Leopoldov a priľahlých traťových úsekov. Modernizácia železničných tratí. Rekonštrukcia zhlaví. Návrh ostrovných nástupišť s mimoúrovňovým prechodom.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra železničného stav. a traťového hosp. KŽSTH | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

29hlasov

Návrh rekonštrukcie bratislavského zhlavia v železničnej stanici Žilina - zriaďovacia stanica. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Renáta Šestáková; Školiteľ: Janka Gombitová

Návrh rekonštrukcie bratislavského zhlavia v železničnej stanici - Žilina - zriaďovacia stanica. Riešenie zvýšenia prejazdovej rýchlosti. Ekonomické zhodnotenie návrhu.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra železničného stav. a traťového hosp. KŽSTH | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

28hlasov

Športovo-spoločenský areál Nová Lesná. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Peter Svätojánsky; Školiteľ: Jaroslava Holzerová

Stavebný projekt športovo-spoločenského areálu.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu KPSU | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

22hlasov

Zameranie skutočného stavu na majetkoprávne usporiadanie v katastrálnom území s vektorovou katastrálnou mapou. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Jozef Stročka; Školiteľ: Rudolf Goralka

Zameranie skutočného stavu pozemkov a budov. Vyhotovenie geometrického plánu a jeho zapísanie do vektorovej katastrálnej mapy.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra geodézie KGD | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

21hlasov

Rekonštrukcia železničnej stanice Nové Mesto nad Váhom pre rýchlosť v = 140 km/h s peronizáciou stanice. (1999 | pridané 19. mája 2005)

Ivan Strapko; Školiteľ: Ivan Malíček

Rekonštrukcia železničnej stanice. Komplexná výmena zhlaví. Rekonštrukcia nástupišť a výstavba podchodu pre cestujúcich na jednotlivé nástupištia.

Žilinská univerzita » Stavebná fakulta » Katedra železničného stav. a traťového hosp. KŽSTH | TECHNICKÉ VEDY » Stavebníctvo

27hlasov

<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 15 | > | >>

Výsledky zoraď podľa